Начало arrow Работни места arrow В Община Кюстендил
02.10.2017

     Днес 02.10.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. септември 2017 г.

    Комисията след разглеждане на постъпилите Заявления и приложените документи реши:

 

Продължава...
 
25.09.2017

     Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното: Обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за следната длъжност: 1. Управител – 1 щ. бр.

Повече информация може да видите тук

Документите за участие може да видите тук

 
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с предстоящо освобождаване на директор на дирекция «ФСДБ и гл.счетоводител» и Заповед №РД-00-822/11.09.017г.


О Б Я В Я В А М:


1. КОНКУРС за длъжността директор на дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация - Община Кюстендил.
Наименование на длъжностното ниво по КДА - ръководно ниво 6Б.

 

Продължава...
 
18.08.2017


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:
 
Продължава...
 
01.08.2017
Фондация  " Сийдър " обявява конкурс за длъжността: „ Социален работник “ в  Център за социална рехабилитация и интеграция “ СИНЕВА за хора с умствени увреждания над 18 г., в град Кюстендил. Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ - Кюстендил ще преминат през открит и прозрачен процес на подбор.
 
Продължава...
 
01.08.2017

      Списък на одобрени кандидати за личен асистент и график за събеседване в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот” по ОП РЧР 2014-2020 може да видите тук

 
29.05.2017
    


     Днес 29.05.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”-Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от обявения конкурс за рехабилитатор/кинезитерапевт и реши:
Продължава...
 
23.05.2017
     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Продължава...
 
17.05.2017
Във връзка със Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на  един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА на ненормирано непълно - 4 часа работно време с работно място в гр.Кюстендил, предоставящ услугата „Приемна грижа” със Заповед № РД-00-363/03.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати:
Продължава...
 
03.05.2017


О Б Щ И Н А  К Ю С Т Е Н Д И Л
     В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и на основание Заповед № РД-00-363/03.05.21017г.
О Б Я В Я В А
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за назначаването на един социален работникв ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА /ОЕПГ/по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място в гр.Кюстендил и обхват на дейността – Община Кюстендил на непълен 4 часов работен ден.


Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 21 - 30 от 216

© 2022 Oбщина Kюстендил