Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
IT1

IT1

08 Юли 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-683 от 02.07.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I – “За бензиностанция, газостанция, търговска сграда“ и УПИ II – „За машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи дейности“, кв. 21а по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с цел изменение на вътрешнорегулационната граница между тях и придаване на 652 м2 от площта на УПИ II към УПИ I и определяне на линии на застрояване и устройствени параметри на двата УПИ.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Община Кюстендил и „Струма петрол-1“ ЕООД.

08 Юли 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-684/02.07.2020 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на част от ПИ с идентификатор 41112.504.529 /улица Сливница/ от действащата КККР на град Кюстендил, съгласно представените скици предложения за ИПУП-ПРЗ за образуването на нов УПИ IXв квартал 421, град Кюстендил с конкретно предназначение „За обществено обслужващи дейности“, отреден за имот с проектен идентификатор 41112.504.588 от КККР и определяне на линии на застрояване и устройствени параметри.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ е  ЕТ „Васил Петров - 2000“.

 Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

08 Юли 2020

До Даниела Благоева Ангелова, собственик на имот № 16141.97.5 в местност Ракевица, землище с. Горна Брестница, община Кюстендил.

На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме Заповед № РД-00-548/02.06.2020 г., на Кмета на Община Кюстендил, с която се одобрява пазарната оценка на предоставената за ползване земеделска земя на Костадин Георгиев Симеонов, представляваща поземлен имот с идентификатор № 16141.101.11 по плана на новообразуваните имоти, местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.

Преписката  се намира в Община Кюстендил, ет.1, стая 19 и може да бъде разгледана от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

01 Юли 2020

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №111, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.02.2020 г.,  Протокол № 6, Общинският съвет одобрява Проект на изменение за подробен устройствен план - план за  застрояване  (ИПУП-ПЗ) и план – схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в обхвата на УПИ XXVII – 4372 „За парк“ в кв. 292 от плана за Централна градска част на гр. Кюстендил.

Възложител за изработване на ИПУП-ПЗ  е Община Кюстендил.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд – Кюстендил, по реда на чл.215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на Община Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 57/26.06.2020 год.

03 Юли 2020

Днес, 03.07.2020 г., Временната комисия за номинациите на кандидати за Обществен посредник, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по решение № 173/25.06.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Обявява началото на процедурата по номинации и избор на Обществен посредник на територията на Община Кюстендил.
  2. Определя срок за подаване на документи на кандидатите за Обществен посредник на територията на Община Кюстендил считано от 06.07.2020 г. до 06.08.2020 г. включително.
  3. Документите се подават чрез Председателя на Общински съвет - Кюстендил до Временната комисия по номинациите на кандидати за Обществен посредник на територията на Община Кюстендил, в кабинет № 6 в административната сграда на Община Кюстендил, с адрес: пл. „Велбъжд” № 1, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.
  4. На основание чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил, за обществен посредник на територията на Община Кюстендил, може да се кандидатира:

- всеки български гражданин, който има постоянно местожителство на територията на Община Кюстендил и отговаря на условията за избор на общински съветник съгласно чл.  397.  От Изборния кодекс – ал. (1) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.; ал. (2) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, със завършено висше образование и над 5 години стаж, препоръчителен по специалността право или публична администрация.

-да притежава морални качества и обществен авторитет.

  1. На основание чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил, кандидатите за обществен посредник на територията на Община Кюстендил, не може:

- да заемат платена длъжност в общинската администрация, както и в търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия;

- да участват в ръководните органи на търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел;

- да членуват в ръководството на политическа партия или синдикална организация, в т.ч. на общинско ниво.

- да извършват търговска дейност

6 Комплекта документи за участие в процедурата по номинации и избор на Обществен посредник, на основание чл. 8, ал. 2 от  Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил, следва да съдържа:

-  заявление;

-  автобиография;

-  свидетелство за съдимост;

-  копие от диплома за висше образование;

-  документ, удостоверяващ трудов стаж;

-  виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;

-  други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им;

- декларация за обстоятелствата по чл. чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил;

26 Юни 2020

На основание Заповед № РД-00-647/22.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 

  1. Незастроен, урегулиран поземлен имот IV - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, целия с площ 916.00 /деветстотин и шестнадесет/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1-2; от изток:УПИ I- 84; от юг: край на регулация; от запад: УПИ V - общ., съгласно скица № 42/04.02.2020 г., издадена от Община Кюстендил - начална тръжна цена 9550 лева,  без ДДС.
  2. Незастроен, урегулиран поземлен имот V - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 904.00 /деветстотин и четири/ кв. метра при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ IV - общ.; от юг: край на регулация; от запад: УПИ VI - общ., съгласно скица № 43/04.02.2020 г., издадена от Община Кюстендил - начална тръжна цена 9700 лева, без ДДС.
  3. Незастроен, урегулиран поземлен имот VI - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 862.00 /осемстотин шестдесет и два/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ V - общ.; от юг: край на регулация; от запад: край на регулация, съгласно скица № 44/04.02.2020 г., издадена от Община Кюстендил - начална тръжна цена 9000 лева, без ДДС.
  4. 4. Поземлен имот с идентификатор 67461.1.77 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 866.00 /осемстотин шестдесет и шест /кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Категория на земята при неполивни условия: 0. Стар идентификатор: няма, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 67461.1.78; 67461.24.53; 67461.24.65; 67461.24.64; 67461.24.50; 67461.24.51; 67461.1.79; 67461.1.572, съгласно скица № (15-592406-02.07.2019 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил- начална тръжна цена 12800 лева, без ДДС.
  5. 5. Поземлен имот с идентификатор 67461.1.78 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 310.00 /триста и десет / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Категория на земята при неполивни условия: 0. Стар идентификатор: няма, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 67461.501.725; 67461.24.53; 67461.1.77; 67461.1.572; 67461.1.38, съгласно скица № 15-                                                                                      592413-02.07.2019 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил- начална тръжна цена 4450 лева,  без ДДС.

       Търга ще се проведе  на    07.07.2020 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 14.07.2020 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 03.07.2020 год., включително и до 10.07.2020 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 03.07.2020 год.,  включително и до 10.07.2020 год. включително – за повторния търг.

23 Юни 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-648/ 22.06.2020 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ VI - “За производствено складови дейности“ и УПИ X - “За производствено складови дейности“, кв. 94. Целта на проекта е изменение на вътрешната регулационна линия между цитираните УПИ, като към УПИ X  се прибавят 1056 кв. м. от УПИ VI, без да се променя отреждането. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-731/17.06.2020 г. от „РУЕН ТРАНСПОРТ“ АД, гр. Кюстендил, представлявано от Любомир Васев, изпълнителен директор и Цветанка Драганова Ваклинова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

23 Юни 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №170, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.05.2020 г. и Протокол №8 Общинският съвет разрешава на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на проектно трасе на въздушно ел. захранване на обект: „Малкоетажна жилищна сграда“ в поземлен имот 04796.51.41 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Богослов с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил, местност Ръжеве, преминаващо през ПИ 04796.51.92 – общински полски път. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 Искането е направено със заявления вх. №УТ-19-1741/03.12.2019 г. и №УТ-19-1741/07.05.2020 г. от  ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

17 Юни 2020

На 16 юни 2020 г. се проведе първото заседание на Общинска преброителна комисия в Кюстендил, на което бе обсъдена организацията на дейностите по подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Членовете на Общинска преброителна комисия обсъдиха и приеха Правилника за организацията на дейността й, както и Организационният план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. На заседанието бяха представени също резултатите от проведеното пробно електронно преброяване в периода 20 – 30 април 2020 г.

Беше обсъден и предварителния обход в населените места на община Кюстендил, област Кюстендил във връзка с райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци.

През 2021 година, 18-тото преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе на два етапа. Първият етап – електронно, ще стартира на 22.01.2021 г. и ще приключи на 31.01.2021 г. Вторият етап, посредством посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител, ще стартира на 01.02.2021 г. и ще приключи на 15.02.2021 г. Важно е да се отбележи, че преброяването е задължително, като преброителите ще посетят всички домакинства, които не са се преброили на първия етап.

16 Юни 2020

ДО СОБСТВЕНИКА НА УПИ I - 104, КВ. 104 В ГР. КЮСТЕНДИЛ

„К плюс М“

      Община Кюстендил на основание чл.62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-478/ 14.05.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил поправя очевидна фактическа грешка в издадена Заповед № 509/27.05.2002 г.  от Кмета на Община Кюстендил.

      Заповедта може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.

      В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни