Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
IT1

IT1

20 Авг 2020

Във връзка с изготвянето на  последваща оценка на Общинския план за развитие на община Кюстендил за периода 2014 – 2020г.  и на нов План за интегрирано развитие на община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. Ръководството на община Кюстендил кани представителите на структурите на гражданското общество да вземат участие във фокус група, която ще се проведе на 25.08.2020 г. от 10:00 до 12:00 часа,  в  залата на Килийното училище в гр. Кюстендил, ул. „Търговска“ №6.

Целта на дискусията е да се проучи мнението и оценката по отношение на: „Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия Общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие“.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 в страната е необходимо да се спазват всички противоепидемични мерки за опазване здравето на гражданите.

20 Авг 2020

Във връзка с изготвянето на  последваща оценка на Общинския план за развитие на община Кюстендил за периода 2014 – 2020г.  и на нов План за интегрирано развитие на община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. Ръководството на община Кюстендил кани представителите на бизнес организациите да вземат участие във фокус група, която ще се проведе на 25.08.2020 г. от 14:00 до 16:00 часа,  в  залата на Килийното училище в гр. Кюстендил, ул. „Търговска“ №6.

Целта на дискусията е да се проучи мнението и оценката по отношение на: „Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия Общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие“.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 в страната е необходимо да се спазват всички противоепидемични мерки за опазване здравето на гражданите.

 

Моля, потвърдете Вашето участие на:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: 078/55-11-66, вътр. 230 и 221

Отдел „Планиране и подготовка на проекти“

20 Авг 2020

На основание Заповед № РД-00-872/18.08.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.147 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 5203.00 /пет хиляди двеста и три/ кв.метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 5, парцел I, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 48355.501.162; 48355.501.149; 48355.501.148; 48355.501.161; 48355.501.150, съгласно скица № 15-68152-29.01.2019 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил- начална тръжна цена 44350 лева, без ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.146 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 6418.00 /шест хиляди четиристотин и осемнадесет/ кв.метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект за детско заведение. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 146, квартал 3, парцел I, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 48355.501.160; 48355.501.150; 48355.501.96; 48355.501.94; 48355.501.151, съгласно скица № 15-68147-29.01.2019 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил- начална тръжна цена 48700 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.351 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 780.00 /седемстотин и осемдесет / кв. метра,  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 161,кв.3а,  парцел ІІ , при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.308, 04796.501.438, 04796.501.439, 04796.501.161 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-310057-07.04.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена   9600 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 04796.501.416 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 933.00 /деветстотин тридесет и три/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 32, парцел: I - общ., при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.415, 04796.501.498, 04796.501.499, 04796.501.496, 04796.501.473, 04796.501.414 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-627568-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена  11450 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.494 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 534.00 /петстотин тридесет и четири/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 9, парцел: II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.442, 04796.501.362, 04796.501.445, 04796.501.495  по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-627485-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена   6990 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.495 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 548.00 /петстотин четиридесет и осем/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 9, парцел: I, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.442, 04796.501.494, 04796.501.445, 04796.501.363  по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-627566-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена   7170 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.496 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 878.00 /осемстотин седемдесет и осем / кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 32, парцел: VIII - общ., при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.498, 04796.501.499, 04796.501.497, 04796.501.473, 04796.501.416 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица № 15-627570-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена   10800 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.497 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 892.00 /осемстотин деветдесет и два/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 32, парцел: IХ - общ., при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.499, 04796.501.461, 04796.501.473, 04796.501.496 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица № 15-627673-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена   10950 лева, без ДДС.

 

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.498 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 888.00 /осемстотин осемдесет и осем/ кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 32, парцел: ХI - общ., Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.415, 04796.501.468, 04796.501.499, 04796.501.496, 04796.501.416, 04796.501.414 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица № 15-627681-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София- начална тръжна цена   10900 лева, без ДДС.

 

  1. 10. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 04796.501.499 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1232/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1121.00 /хиляда сто двадесет и един /кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 32, парцел: Х - общ., при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 04796.501.498, 04796.501.468, 04796.501.461, 04796.501.497, 04796.501.496, 04796.501.416 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-627704-16.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София - начална тръжна цена   13750 лева, без ДДС.

 

       Търга ще се проведе  на    28.08.2020 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 04.09.2020 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 26.08.2020 год., включително и до 02.09.2020 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.08.2020 год.,  включително и до 02.09.2020 год. включително – за повторния търг.

19 Авг 2020

До Тони Димитров Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Изгрев” №8

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-737/15.07.2020 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 131 м2 от предоставената за ползване на насл. на Славейко Стоянов Юручки земя – поземлен имот № 41112.83.357 в местността Гола Велика, землище на гр. Кюстендил с площ 631 м2.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

19 Авг 2020

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №222, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №10, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона „с малка височина“ (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 29386.31.21,  местност Трупевица от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-19-60/16.01.2019 г. от Емил Димов Попов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

18 Авг 2020

Във връзка с текущо поддържане на уличната мрежа на територията на Община Кюстендил, към настоящия момент преминаването по ул. “Г.С.Раковски”, бул. “Македония” и ул. “Елин Пелин“ в гр. Кюстендил е затруднено.

 Предстоят ремонтни дейности по асфалтовата настилка на централна градска част, за което Община Кюстендил призовава гражданите за повишено внимание при преминаването на участъците.

17 Авг 2020

  Традиционното автомобилно състезание Планинско изкачване „Осогово“ – Кюстендил, ще се проведе на 22-23 август 2020 г.  Мероприятието е кръг от Българският автомобилен шампионат по Планинско изкачване. За поредна година организатор е благоевградският автомобилен спортен клуб ДИАМО, Автомобилна федерация на България със съдействието на Община Кюстендил и партньори.  За времето от 08:30 часа до 13:30 часа на 22.08.2020 г. на площад „Велбъжд“ ще има преглед, представяне на автомобилите, пилотите и откриване.  Стартът е в село Богослов на 23.08.2020 г. от 11:00 ч.

Програмата може да видите тук

17 Авг 2020

Община Кюстендил стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.

 

Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Кюстендил, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини, общината представя на вниманието на всички заинтересовани лица кратка анкета. Всеки, който желае, може да попълни анкетата  до 05.09.2020 г. чрез следния линк: https://forms.gle/7KjtPrsv5tdzvR2J9

 

При невъзможност за електронно попълване анкетата може да се вземе на хартиен носител от Центъра за информация и административно обслужване на граждани в Общинска администрация – Кюстендил.

      През периода на разработване на ПИРО ще бъдат анализирани всички получени анкетни формуляри и преди приемане от Общински съвет ще бъде проведено публично обсъждане. Идеята е в анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Целта е  идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Кюстендил с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.

13 Авг 2020

Община Кюстендил проведе комплексно обследване на зелената система в централна градска част съвместно с „Ботаник Лаб ООД“, в качеството на изпълнител на услугата.

Целта на обследването е да се направи оценка на състоянието на съществуващата  висока дървесна растителност по външни видими белези. Задачата е да се определи видовия състав и да се оценят дърветата по  хабитус, възраст и фитосанитарно състояние.

Изготвената експертна оценка на съществуващата дървесна растителност обхваща 65 бр. дървесни широколистни индивиди - 51 бр. липи (Tilia) и 14 бр. кестени (Aesculus), като преобладаващата възраст е между  40-90+  години,  а  височината на индивидите е между 8-28 м.

С оглед на безопасността на гражданите и преминаващите пешеходци, в заключение на експертите общият брой дървета, препоръчани за премахване са 17 бр. липи и 8 бр. кестени. Още на есен всички дървета ще бъдат подменени с нови, като специално липите ще бъдат заменени с нови такива, а кестените с явор.

За останалите индивидите в добро състояние е препоръчано прореждане на короната и/или основна резитба. 

Освен по външни белези, подробно изследване се направи и на 17 броя чинари с резистограф и импулсен томограф, както на дънерите, така и във височина. До дни ще бъде направена оценка на обективното им състояние.

12 Авг 2020

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, Председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на  Изпълнението на бюджета и сметките за  средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2019 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година.

 

Председателят на ОбС – Кюстендил отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

 

Обсъждането ще се проведе на 20 август 2020 г. /четвъртък/ от 17:30 часа  в голямата зала на Общински театър – Кюстендил, бул.“България“ № 26А.

 

 С материалите свързани с общественото обсъждане може да се запознаете в Общински съвет – Кюстендил, в сградата на общината или на сайта на община Кюстендил: www.kustendil.bg.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси може да отправите писмено в деловодството на общината или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.12.2019г.може да видите тук

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019г.може да видите тук

 

 

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни