Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
IT1

IT1

05 Окт 2020

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на 08.10.2020 г. (четвъртък) за периода от 10:00 часа до 15:00 часа в участъка от с. Коняво до местността „Стражата“ движението на МПС ще бъде преустановено, поради планувано вземане на проби от асфалтовата настилка в района на с. Цървеняно, обл. Кюстендил.

 

05 Окт 2020

Със Заповед №РД-00-1060/01.10.2020г. на Кмета на Община Кюстендил на 14.10.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терен и помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  1.  Терен в гр.Кюстендил с площ 60,00 м² (размери 10,00/6,00м), находящ се в ПИ41112.503.4149 по КККР на гр.Кюстендил, за разполагане на модулна автомивка с начална тръжна цена 2,05 лева/м².
  2.  Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№6/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.6 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 9,00 м2 търговска площ и 16,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

3.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци и промишлени стоки /№15/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 30,00 м2 търговска площ и 13,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за обекти с №2 и 3 е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 21.10.2020 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил.

            Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.10.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.10.2020 година.

05 Окт 2020

Двама са победителите, спечелили тазгодишната наградата за най-едра ябълка на „Празника на плодородието 2020“. Първо място по обем спечели  НЧ „Съгласие 2007“, с. Жабокрът – 119,8 мм, а най-тежка ябълка -  НЧ „Просвета 1920“ – 638 грама.

Носителите на наградата Златен печат за най-активно участие в миналогодишните празници, организирани от община Кюстендил са: първо място за НЧ „Славчо Темкин 1911“, с. Драговищица, второ място - НЧ „Отец Паисий 1928“, с. Багренци и НЧ „ Спасовица 2008“, с. Николичевци, трето място - НЧ “Просвета 1920:, с. Граница. Те получиха плакет и парична награда от Община Кюстендил, връчени от кмета – Петър Паунов.

Бяха раздадени и грамоти за участие на всички читалища, които показаха красиво украсените с плодове и зеленчуци щансове.

Официални гости на днешния празник бяха Петър Паунов - кмет на Община Кюстендил господин, Виктор Янев - областен управител на Кюстендил, Михаела Крумова - председател  на Общински съвет – Кюстендил, проф. д-р инж. Мартин Банов - председател на Селскостопанската академия – София и Илияна Кришкова - директор на Института по земеделие – Кюстендил.

Празникът на плодородието бе открит в Кюстендил с представяне на 10 сорта ябълки от най-адаптивните  към стресови ситуации, отглеждани от Института по земеделие. На техния щанд можеше да се видят 100 сорта ябълки. През тази година стълбата е част от визията на празника, защото е високосна година.

Част от празничната програма бе и кулинарната демонстрация на Дешка Кротева, която презентира характерните за с. Горно Драглище „тиганици“, по нашему – мекици. Също така разкри тайните на приготвянето на Пърженица със зелени домати пред всички кюстендилци и гости на празника, разказвайки тънкостите в готвенето по атрактивен начин.

 

     

30 Сеп 2020

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kv за захранване на обект: „Едноетажна стопанска сграда“, намиращ се в ПИ 20208.5.50 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб в оста на ВЕЛ 20 kv “Бистрица“ и ПС „Пауталия“ с нов РОМ 20/400А, 3 бр. ВО 24 kv в ПИ 20208.7.569 и преминаващо през ПИ 20208.8.571, 20208.9.47, 20208.6.598, 20208.9.549, 20208.2.81, 20208.5.545, 20208.5.53, 20208.5.56 и завършва в нов КТП 20 kv, разположен в имота на възложителя ПИ 20208.5.50

Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник”  бр. 54, стр. 87 от 29.06.2018 г.

 

06 Авг 2020

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

(Приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с Решение № 226/11.11.2016 г. по адм. д. №241/2016 г., в сила от 29.11.2016 г. на КАС;изм. и доп. с Решение № 1096/31.07.2019 г. на ОбС - Кюстендил)

 

  • 1. В чл. 6, ал. 4 текста се заменя с:

(4) (нов. с р. № 1096/31.07.2019 г. на ОбС - Кюстендил) Преместваемите обекти могат да бъдат самостоятелни или спомагателни. Спомагателните, разположени в допълнителната открита търговска площ по чл. 56, ал. 11 от ЗУТ /открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, маси за консумация, подиуми, щендери, слънцезащитни съоръжения и др. подобни/, се поставят въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на Община Кюстендил към съществуващи търговски обекти и категоризирани заведения за хранене, в близост до тях, за обслужване на дейността им, по начин по който не се възпрепятства дейността на други търговски обекти или достъпа до тях.

 

  • 2. В чл. 14, ал. 1 се добавя нова точка 5:
  1. Удостоверение за категоризация за обекти по чл. 6, ал. 2, т. 10.

 

  • 3. В чл. 14, ал. 5 изречение последно, текста се заменя със:

За маси за сервиране на открито към заведения за обществено хранене се издава разрешение за поставяне на основание одобрена схема за поставяне и валидна категоризация, без да се изисква одобряване на документация.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  • 1. Наредбата влиза в сила от …....2020 година.

 

МОТИВИ

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

(Приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с Решение № 226/11.11.2016 г. по адм. д. №241/2016 г., в сила от 29.11.2016 г. на КАС;изм. и доп. с Решение № 1096/31.07.2019 г. на ОбС - Кюстендил)

 

В хода на прилагане на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, се установяват непълноти и пропуски, които препятстват правилното прилагане на по-високо стоящия нормативен акт Закон за устройство на територията, а така също и на нормативната уредба, касаеща изискванията за заведенията за обществено хранене. Предложените промени в наредбата ще доведат до яснота и недвусмислие при прилагането ѝ.

За прилагането на Наредбата не са необходими финансови и други ресурси.

Предлаганият Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил е разработен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е в съответствие с Европейското законодателство, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМСМА) с него.

Заинтересованите лица имат право в 30  дневен срок да депозират в деловодството на Община Кюстендил предложения и становища по Проекта на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил.

28 Сеп 2020

На основание Заповед № РД-00-1030/25.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил,  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-564-16.01.2020 г. на Началник на СГКК - Кюстендил, с площ 1379.00 /хиляда триста седемдесет и девет /кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 3608, квартал 86А, парцел:II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори съгласно скица №15-460616/04.06.2020г., издадена от АГКК гр. София  -  начална тръжна цена  91460 лева, без ДДС.

       Търга ще се проведе  на    06.10.2020 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 13.10.2020 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 02.10.2020 год., включително и до 09.10.2020 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 02.10.2020 год.,  включително и до 09.10.2020 год. включително – за повторния търг.

25 Сеп 2020

 СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”

По  проект  „Център за работа с деца на улицата”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА:

№    ИМЕ НА КАНДИДАТА
    ТОЧКИ
1.        Борислав Христов Иванов    10
2.        Валентин Костадинов Михалков    9Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

           В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
                                                                                         
                                     

25 Сеп 2020

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ И ГРАФИК
          
             По  проект  „Център за работа с деца на улицата”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
                                      
І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ    

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
    ДЛЪЖНОСТ     МОТИВИ
1.        Борислав Христов Иванов    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
2.        Валентин Костадинов Михалков    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията


ІІ. ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
    ДАТА /ЧАС
1.        Борислав Христов Иванов    24.09.2020 г. – 10.00 ч.
2.        Валентин Костадинов Михалков    24.09.2020 г. – 10.15 ч.СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

КАБИНЕТ 45
          


          

25 Сеп 2020

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и общественост за  възникнало инвестиционно предложение 

 „Благоустрояване на пешеходна централна зона – Етап I“ „Основно обновяване на незастроени със сгради площи“, с местоположение -УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил

Възложител:   

Община Кюстендил

  Инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица в стая №23.

  Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на Община Кюстендил.

   

                                                                                                        24.09.2020 г.

                                                                                                        09.10.2020 г.

25 Сеп 2020

О Б Я В А

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и общественост за  възникнало инвестиционно предложение  

 

 „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“, с местоположение гр. Кюстендил, „Колушко дере“

-          УПИ I, кв.386 (ПИ 41112.504.2144) - площ 852,00 м2, с предназначение

„за други видове спорт"

-          УПИ I, кв.389 - площ 2924,00 м2, с предназначение „за спорт и атракции"

-          УПИ I, кв.389 б – площ 730.00 кв.м, която ще бъде с предназначение „за спорт и развлечения

-          ПИ 41112.504.1279 - площ 11360,00 м2, с предназначение „обществен селищен парк, градина"

Възложител:   

Община Кюстендил

  Инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица в стая №23.

 

  Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на Община Кюстендил.

   

                                                                                                        25.09.2020 г.

                                                                                                        09.10.2020 г.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни