BG EN RU
IT1

IT1

23 Юли 2021

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-172/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Вратца, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

23 Юли 2021

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-171/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горановци, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16026.15.1103 и 16026.15.1104.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

23 Юли 2021

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

 

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ:

 

 №       ИМЕ НА КАНДИДАТА                 ТОЧКИ


 1.        Ивета Ивова Димитрова              22

 

 

 

Съгласно Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил Процедура за подбор на персонал по проекта кандидатите, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 12 не се одобряват за работа.

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.


           В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

23 Юли 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-957/22.07.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., с последно регулационно изменение в посочения обхват със Заповед №РД-00-15/08.01.2018 г. предвиждащ:

 • Обединяване на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 и образуване на нов УПИ XV-„За обслужващи и търговски дейности“.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

21 Юли 2021

Проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

  ДАТА                      КАНДИДАТ                         ЧАС


21.07.2021 г.         Ивета Ивова Димитрова        15:00 ч.

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

20 Юли 2021

по проект BG05M9OP001-2.004-0024–С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

 

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ                     МОТИВИ


1.     Ивета Ивова Димитрова                       Отговаря на изискванията

 

14 Юли 2021

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на подбор на персонал за

„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,

за специален педагог и педиатър:

 

 

        Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2021 г.

 

За обявената длъжност в Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните изисквания:

 

 1. Специален педагог – 1 щ. бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
 • Специалност – специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:

- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежава компютърна грамотност.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1)Проучване на целевата група, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;

2)Подготовка на план за дейността си;

3)Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете, съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за:

 • комуникативни и комуникационни умения,
 • самостоятелна работа в клас и в къщи,
 • самостоятелно учене,
 • работа в група,
 • решаване на проблеми,
 • критично и конструктивно мислене;

4) Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;

5)Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;

6)Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане, с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в „Център за услуги за ранно детско развитие”;

7)Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;

8)Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други:

 • за подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане, и стимулиране на личностното им развитие;
 • за провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми;
 • за консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности;
 • за формите за самоподготовка в къщи;

9)Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;

10)Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;

11)Посещение, заедно с децата и родителите на училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда;

12) Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;

13)Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на „Център за услуги за ранно детско развитие”;

14)Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

15)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

 1. Педиатър – 0,5 щ. бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
 • Специалност – педиатрия;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:
 • добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
 • При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
 • Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
 • Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
 • Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
 • Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
 • Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
 • Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Подбор по подадените документи;
 3. Събеседване.

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец;

- Автобиография - по образец;

- Копие на документ за завършено образование;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

 

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 14.07.2021 г. до 17:00 часа на 19.07.2021 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 

Телефон за информация: 078/55-11-31

 

ВАЖНО:

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 20.06.2021 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

 

19 Юли 2021

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, представям следнотo:

 

 • „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ"/ЦГЛУИ/- 3 бр. с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 45 лица с умствена изостаналост /всеки по 15 бр./.

 

 1. Ръководител – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/  Завършено висше образование;

2/  Образователно-квалификационна степен– минимум „Професионален бакалавър”;

3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;

4/  Професионален опит – минимум 3 /три/ години в социалната сфера;

5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦГЛУИ – 3 бр. при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги от резидентен тип;

3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;

4/ Извършва анализ на дейността на 3 бр. ЦГЛУИ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;

5/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;

6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центровете;

7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

8/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

9/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центровете;

11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

12/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центровете;

13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

14/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центровете;

15/ Осъществява контакт и информира екипа за управление на проекта;

16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центровете;

17/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

 1. Социален работник – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;

4/ Професионален опит – минимум 2 /две/ години в социалната сфера;

5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;

3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от социалните услуги;

4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;

5/ Координира дейностите на персонала на социалните услуги при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центровете и екипа за организация и управление на проекта;

6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;

8/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

 

 1. Медицински специалист – 1,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;

3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социални услуги и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;

2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалните услуги и в преразглеждането им;

4/ Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;

5/ Регистрира назначенията в специален регистър;

6/  Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;

7/ Следи и контролира за хигиената в социалните услуги / отопление, проветряване, дезинфекция /;

8/ Придружава потребителите на социални услуги до здравното заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;

9/ Води необходимата документация и отчетност;

10 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

11/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

 

 1. Трудотерапевт – 4 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално и групово с потребители;

2/ Осъществява подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;

3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;

4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;

6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване;

7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;

8/ Води необходимата документация и отчетност;

9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

 

 1. Рехабилитатор – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Рехабилитация, Кинезитерапия;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на социални услуги;

2/ Изпълнява назначенията на лекаря, като рехабилитационни процедури /масаж, физиотерапия, теренно лечение/;

3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социални услуги;

4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социални услуги;

5/ Организира и провежда съвместно с медицинските сестри закалителни процедури и кварцови облъчвания, съобразно сезона и предписанията на лекаря;

6/  Води необходимата документация и отчетност;

7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

 

 1. Социален терапевт – 21 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;

2/ Извършва сутрешен, вечерен тоалет на потребителите и при необходимост;

3/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;

4/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;

5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги;

7/Работа по график.

 

 1. Счетоводител – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Счетоводство и контрол

4/Професионален опит – минимум 3 /три/ години.

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;

2/ Организира финансово-счетоводната дейност;

3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорните лица в социалните услуги;

4/ Съхранява личните трудови досиета на служителите в социалните услуги;

5/ Води необходимата документация;

6/  Осъществява вътрешен финансов контрол във всяка социална услуга;

7/ Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.

 

 1. Касиер/домакин –1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалните услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;

2/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;

3/ Поддържа в изряден вид складовите помещения;

4/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

5/ Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;

6/ Води необходимата документация.

 

 1. Работник-поддръжка –3 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Шофьорска книжка – Категория В.

4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦГЛУИ.

2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.

3/ Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.

4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.

5/ Поддържа складове, мазета и дворни площи;

6/ Управлява предоставено от Община Кюстендил на социалните услуги МПС за транспорт на потребители;

7/ Води необходимата документация.

 

 • „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА" /ДЦ/ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри“ № 30, почасова дневна грижа и подкрепа на 40 лица с деменция.
 1. Ръководител – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/  Завършено висше образование;

2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;

3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;

4/  Професионален опит – минимум 3 /три/ години;

5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДЦ, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставяната социална услуга в общността;

3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;

4/ Извършва анализ на дейността на ДЦ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;

5/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;

6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в ДЦ;

7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

8/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

9/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ДЦ;

11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

12/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в ДЦ;

13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

14/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ДЦ;

15/ Осъществява контакт и информира екипа на проекта;

16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦ;

17/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

 1. Социален работник – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;

3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ДЦ;

4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;

5/ Координира дейностите на персонала на ДЦ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на ДЦ, техните семейства и екипа за организация и управление на проекта;

6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;

8/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

 

 1. Психолог – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Психология;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦ;

2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;

3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;

4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;

5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;

6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;

7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;

9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

 

 1. Медицински специалист – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;

3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социални услуги и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;

2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦ и в преразглеждането им;

4/ Следи и контролира за хигиената в ДЦ / отопление, проветряване, дезинфекция /;

5/ Води необходимата документация и отчетност;

6 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦ.

 

 1. Трудотерапевт – 5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално и групово с потребители;

2/ Осъществява подкрепа на потребителите на ДЦ за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;

3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;

4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ДЦ и в преразглеждането, при необходимост;

6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за социално включване;

7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;

8/ Води необходимата документация и отчетност;

9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

 

 1. Кинезитерапевт/Рехабилитатор – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Кинезитерапия,Рехабилитация;

4/Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ДЦ;

2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ДЦ и в домашна среда;

3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социални услуги;

4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социални услуги;

5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

6/  Води необходимата документация и отчетност;

7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦ.

 

 1. Социален терапевт – 3 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в кабинетите и общите помещения в ДЦ;

2/ Извършва тоалет на потребителите при необходимост;

3/ Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на двора,  окопаването на цветни алеи и др.;

4/  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения;

5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите в ДЦ;

6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

 

 1. Счетоводител – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Счетоводство и контрол

4/Професионален опит – минимум 1 /една/ година.

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;

2/ Организира финансово-счетоводната дейност;

3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ДЦ;

4/ Съхранява личните трудови досиета на служителите в ДЦ;

5/ Води необходимата документация;

6/  Осъществява вътрешен финансов контрол в ДЦ;

7/ Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.

 

 1. Касиер/домакин –1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалните услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;

2/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;

3/ Поддържа в изряден вид складовите помещения;

4/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

5/ Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;

6/ Води необходимата документация;

 

 1. Работник-поддръжка –1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Шофьорска книжка – Категория В;

4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ДЦ.

2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.

3/ Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.

4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.

5/ Поддържа складове, мазета и дворни площи;

6/ Управлява предоставено му от Община Кюстендил МПС;

7/ Води необходимата документация.

          

    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец - Приложение 1;

-  Автобиография - по образец- Приложение 2;

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

         Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

        Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалните услуги ЦГЛУИ и ДЦ, като коректно ги посочат в заявлението.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

          Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 19.07.2021 г. до 20.08.2021 г. включително.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 

        Телефон за информация: 078/55-11-31

 

ВАЖНО:

         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 27.08.2021 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ДО ОФИСА НА ПРОЕКТА В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ”6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ може да изтеглите от тук

АВТОБИОГРАФИЯ може да изтеглите от тук

 

 

 

15 Юли 2021

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-896 / 13.07.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За обществено обслужване“, кв. 421 по плана на гр. Кюстендил за разделяне на съществуващия УПИ VIII – „За обществено обслужване“, квартал 421 по плана на гр. Кюстендил и създаването на новите УПИ VIII – „За обществено обслужване“ с площ 561 кв. м. и УПИ IX -  „За озеленяване“ с площ 365 кв. м. и определяне на линии на застрояване и устройствени параметри за Обществено обслужваща устройствена зона ( Оо)

Съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ)

            Да се изработи проект за изменение на кадастралната  карта на гр. Кюстендил, необходим за съгласуване на изработения ПУП по чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.                   

             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

15 Юли 2021

ДО: Кирил Драгомиров Марков, Борис Велковски, Борис Стоянов Найденски, Бошко Николовски, Даниел Стояновски, Красимира Григорова Николова, „Рис Ойл “ Еоод, Гоце Антовски, Роберт Симоновски, Арсение Отович, Мишко Яремик, Иван Еленов Славчов, Траян Сашов Асенов, Ивона Димитрова Богданова, Люба Димитрова Василева, Боян Ангелов Караманов, Светослав Валентинов Борисов, Димчо Емилов Любенов, Асен Иванов Рангелов, Румен Йорданов Стоянов, Филип Ванчев Димитров, Драган Колев, Ангел Митрушев, Иванка Стоянкова Ангелова, Славчо Траянов Иванов, Иван Валериев Иванов, Едуард Добринов Симеонов, Запринка Кирилова Минкова, Юлиян Анков Зарев,  Витан Асенов Чочов, Николай Кирилов Иванов, Георги Боянов Живков

Страница 1 от 53

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни