Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
IT

IT

19 Фев 2021

За пета поредна година ски-център Осогово е домакин на Деветото  издание на Олимпийския зимен фестивал, който по традиция дава път на спортните таланти на България. Скиорите от Самоков и бордистите на „Бороспорт“, „Блейд“ и „Амерспорт“ спечелиха най-много титли в първия ден от олимпийския младежки фестивал.

Организатори на събитието, което се провежда под мотото „Да открием олимпийските надежди на България“, са Българският олимпийски комитет и Асоциация „Спорт в свободното време“. И двете организации имат за свой приоритет развитието на спорта сред младите и насърчаването на талантите в ранна възраст.

Сред официалните лица при откриването и наградили призьорите бяха областният управител Виктор Янев, председателят на Общински съвет - Кюстендил Михаела Крумова, председателят на Асоциация „Спорт в свободното време“ Анатоли Илиев, световната звезда в сноуборда Александра Жекова и управителят на ски и борд зона „Осогово“ Явор Спиридонов.

Първи на старт застанаха алпийците. В гигантския слалом на стръмната и

отлично подготвена писта „Людмил Янков“ при 14-годишните най-бързи бяха: Елена Кръшняк от „Мотен“ и Борислав Тодоров от „Рилец Самоков“. При 16-годишните триумфираха представителите на „Чамкория“, грабнали и двете титли с победите на Красимир Вададжийски и Росица Мирчева, станала шампионка за втора поредна година.

Веднага след това във Фънзоната се състояха спусканията на сноубордистите. Най-много титли при тях грабнаха представителите на „Бороборд“ – 4, а с по два златни медала си тръгнаха представителите на „Блейд“ и „Амер спорт“. Шампионката при 15-годишните Андреа Коцинова спечели четвърто поредно отличие в последните 4 издания на олимпийския фестивал в Осогово.

За младите български таланти в зимните спортове бяха осигурени много предметни награди и призове, като всички стартове и церемонии се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Утре в програмата предстоят стартовете по ски-бягане в три възрастови групи – до 12, до 14 и до 16-годишни.

       

19 Фев 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-227/ 11.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

19 Фев 2021

Венци и цветя бяха поднесени на паметника на Дякона на Ларгото от зам.-кметовете Надя Каратова и Росица Плачкова и председателят на Общински съвет Кюстендил Михаела Крумова.

Поради въведените противоепидемични мерки в страната и допълнителните такива от Областния кризисен щаб в Кюстендил, церемонията в памет на Апостола не протече по обичайния ред.

Много са светлите имена в пантеона на българската история, но Апостола на свободата винаги е бил неизчерпаем извор за национално самочувствие. Няма друга историческа фигура, която паметта на народа ни е опазила толкова чиста и свята. Днес – повече от всякога, Левски е идеал, който докосва съвестта ни и е коректив и ориентир за делата ни.

Поклон, Апостоле!

     

18 Фев 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-221/ 17.02.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II – „Културен дом, читалище и парк“, УПИ  III-86, УПИ  IV-85, УПИ  VII-86 и УПИ  VIII - „За озеленяване“, кв. 23. Целта на  проекта е привеждане на североизточната, северозападната и югоизточната регулационни граници на УПИ III-86 в кв. 23 в съответствие с границите на ПИ 29386.501.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1763/16.12.2020 г. от Орлин Владимиров Велинов, чрез пълномощник адв. Красимир Петков Руев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

18 Фев 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-222/17.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Веселин Кирилов Веселинов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VIII – 2548 и УПИ X 2549 в квартал 159, по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) по чл. 110, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 113, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на новообразуваният УПИ VIII – 165, 166 в кв. 159 от плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта Веселин Кирилов Веселинов.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

17 Фев 2021

Справка, по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения  и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на  03.02.2021 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

16 Фев 2021

Проектът на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Ученическо хранене", заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.01.2021 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект. Няма неприети предложения по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Ученическо хранене", гр. Кюстендил.

16 Фев 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №365, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г. с протокол №17/28.01.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 52400.27.25 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“. С проекта се определят ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране, като задължително преди издаването на разрешение за строеж за обект „ФВЕЦ в ПИ 52400.27.25 по КККР“ да се процедира подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител на проекта е Мариана Андреева Илиева.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

16 Фев 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №363, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г. с протокол №17/28.01.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за устройствена зона – вилна зона (Ов).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Росен Йорданов Ангелов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

16 Фев 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 366/28.01.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Мариана Андреев  Илиева изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ)  за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 – част от ПИ 02138.3.54, местност Барата от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил,  предвиждащ  промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за застрояване и устройствени показатели и характеристики за устройствена зона ПП по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Мариана Андреев  Илиева.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Страница 1 от 49

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни