Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (458)

Със Заповед №РД-00-1227/30.10.2020 година на Кмета на Община Кюстендил на 17.11.2020г. от 10,00 часа е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2020/2021 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Земеделски имот № 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

2.Земеделски имот № 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

3.Земеделски имот № 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

4.Земеделски имот № 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

5.Земеделски имот № 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

6.Земеделски имот № 16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

7.Земеделски имот № 16141.49.8 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бара” с общ размер 12,793 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5674/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

8.Земеделски имот № 20208.32.30 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Поройо” с общ размер 16,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5143/29.07.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

9.Земеделски имот № 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

10.Земеделски имот № 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

11.Земеделски имот № 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

12.Земеделски имот № 03962.20.145 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Герена” с общ размер 10,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5004/05.12.2018 година, с начална тръжна цена 15,00 лв./дка;

13.Земеделски имот № 03962.7.7 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 10,001 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5673/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 15,00 лв./дка;

14.Земеделски имот № 04796.26.524 в землището на с.Богослов, общ.Кюстендил с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12,420 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

15.Земеделски имот № 62181.36.18 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Старо Гумно” с общ размер 9,656 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5350/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

16.Земеделски имот № 62181.22.100 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Базяко” с общ размер 1,000 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5681/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

17.Земеделски имот № 62181.35.7 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Станковче” с общ размер 2,478 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5348/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

18.Земеделски имот № 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

19.Земеделски имот № 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

20.Земеделски имот № 78611.23.8 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 19,991 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5685/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

21.Земеделски имот № 78611.2.850 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 25,439 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5684/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

22.Земеделски имот № 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5316/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

23.Земеделски имот № 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5317/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

24.Земеделски имот № 78611.1.752 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 11,491 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5318/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

25.Земеделски имот № 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неиз.нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5319/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

26.Земеделски имот № 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15,489 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

27.Земеделски имот № 73691.14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5312/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

28.Земеделски имот № 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

29.Земеделски имот № 57188.8.25 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

30.Земеделски имот № 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

31.Земеделски имот № 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

32.Земеделски имот № 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

33.Земеделски имот № 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

34.Земеделски имот № 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

Отдаване на част от земеделски имот № 44183.35.66 с размер на 32,720 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

36.Земеделски имот № 29386.17.71 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия 5, находящ се в местността „Д. бахча” с общ размер 3,311 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5330/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

37.Земеделски имот № 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Д.бахча” с общ размер 13,108 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

38.Отдаване на част от земеделски имот № 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

39.Отдаване на част от земеделски имот № 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

40.Земеделски имот № 44255.53.15 в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Над пъто” с общ размер от 10,182 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5327/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

41.Земеделски имот № 46108.27.23 в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5680/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

42.Земеделски имот № 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Коприва” с общ размер 14,213 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

43.Земеделски имот № 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 18,351 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

44.Земеделски имот № 22811.19.2 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 2,614 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5024/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

45.Земеделски имот № 22811.11.94 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,893 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5676/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

46.Земеделски имот № 22811.11.95 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 2,136 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5677/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

47.Земеделски имот № 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5309/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

48.Земеделски имот № 63608.19.126 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 1,646 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5682/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

49.Земеделски имот № 63608.19.130 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 0,962 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5683/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

50.Земеделски имот № 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

51.Земеделски имот № 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Арбалика” с общ размер 14,005 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

52.Земеделски имот № 18352.3.1 в землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Станчи лак” с общ размер 2,105 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5675/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

53.Земеделски имот № 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 24.11.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

            Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 13.11.2020г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 16.11.2020 г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 20.11.2020 г. и се входират до 15,00 часа на 23.11.2020 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.11.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.11.2020 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

ДО: Александар Траяновски, Ален Църноушев, Богомил Симеонов Пенев, Бранислав Велинов, Венцислав Христов Янчев, Данаил Великов Димитров, Евелина Пламенова Атова, Емилия Василева Давидкова, Илия Якимовски, Наталий Тодевски, Николай Илиев Омерски, Роберт Здравковски, Роза Любенова Григорова, Ет „Симчо Георгиев - Теди Сим“, Снежа Ангелова Васева, Станимир Райчов Котев, Антоанета Иванова Касабокова може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1196/ 26.10.2020 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват УПИ VII-150 и УПИ VIII-150, кв. 17 по плана на с. Стенско, общ. Кюстендил. Съгласно представената скица-предложение се предвижда обединяване на цитираните УПИ и образуване на нов УПИ VII-150, кв. 17. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1489/21.10.2020 г. от Мирослава Атанасова Тасева и Блага Атанасова Дъбова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Петър Христов Колев, Пламен Живков Хаджийски, Христина Милева Митева, Евгени Димитров Рангелов, Светлин Пламенов Кирилов, Николина Георгиева Атанасова, Донка Рангелова Георгиева, Сашо Димитров Атанасов, Кристина Георгиева Зарева, Росен Славчов Малчов, Тамара Александрова Димова, Ивайло Иванов Живков, Александар Гоцевски, Гроздан Любомиров Младеновски, Лилия Благоева Стоименова, Далибор Спиридоновски, Николай Емилов Алексов, Васил Иванов Иванчев, Иван Георгиев Антов, "ЛУКА СПЕД" ЕООД, "НАДА МЕРКУР ТРАНСПОРТ" ЕООД, "БС ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, "ЗИЛ ТРАНС" ЕООД, "МОРИНА" ЕООД,Теодора Георгиева Нещамска може да видите тук.

ДО

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ СТОЙКОВ

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Ви съобщавам, че в срок до 31.10.2020 г. сте длъжен да подадете декларация по чл. 6, ал. 2, с оглед преценка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1  от същата Наредба. Заявление и   декларация по образец може да получите от стая №2 в сградата на Община Кюстендил.

Неподалите декларация в посочения срок отпадат от списъка на картотекираните граждани за 2021 г.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №268, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г.,  Протокол №12 Общинският съвет одобрява Проект за подробен устройствен план - план за регулация  (ПУП-ПР) и подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за територията на местност Хисарлъка землище на гр. Кюстендил във фаза – окончателен проект в обхват на територията с граници, както следва:

  • От север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил;
  • От изток – вилна зона, съгласно предвижданията на ОУПОК;
  • От запад – горска територия от землището на гр. Кюстендил;
  • От юг – землищни граници на с. Богослов и с. Слокощица, общ. Кюстендил.

С решението се одобряват схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в горепосочения обхват.

Възложител за изработване на ПУП-ПРЗ е Община Кюстендил.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд – Кюстендил, по реда на АПК в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 71/23.10.2020 г.

Поставено на таблото и сайта на Община Кюстендил на 23.10.2020 г.

До Иван Димитров Христов от гр. София, бул. „Цар Борис” №328

До Николина Тончева Лазова от гр. Кюстендил, ул. „Костадин Попандов“ №4

До Васил Тончев Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №52, ет. 1, ап. 1

 Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1009/18.09.2020 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната оценка на 25 м2 от предоставената за ползване на Милчо Тодоров Александров земя – поземлен имот № 17680.39.79 в местността Гола Велика, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, целия с площ 445 м2.

 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

 

 

 

До Стефан Здравчов Симеонов, Румен Павлов Миленов, Георги Добринов Атанасов, Елеонора Райчова Георгиева, Светослав Радославов Велков, Антон Василев Стойнев, Мартин Георгиев Деянов, Цветанка Костадинова Манасиева, Гергана Миланова Христова, Милан Христов Иванков, Иван Любенов Йотов, Верка Методиева Кръстанова, Катя Емилова Ангелова, Кристиан Златков Георгиев, Миодраг Стоянов Димчич, Васил Борисов Петров, Траянчо Яков, Даниела Илиевска, Десислава Георгиева Мирчева, Цветан Пламенов Янчев, Мериам Ахмед Заргуни може да видите тук.

До Красимир Георгиев Петров, Бобан Петровски, Васил Георгиев Анжекарски, Георги Кирилов Кръстанов, Георги Панчев Лазаров, "ДИО-14" ЕООД, "ДМ-ТРАНС 2010" ЕООД, Илиан Ангелов Евтимов, Миле Серафимов, Миялче Младеновски, Наталия Стефанова Тодорова, Никола Глигоровски, Олиана Здравкова Реджеповска, "ПОЛЕТ- АШ" ООД, Светлана Боянова Крумова, Светлозар Руменов Георгиев,"ШОМИ- БУХ" ООД, Александър Славчов Керелски, Бобан Петрович, Александрина Емилова Колевска може да видите тук.

Страница 1 от 33

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни