Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (391)

Съобщения по чл.32 от ДОПК до: Евгени Георгиев Димитров, Георги Богданов Христов, Мая Стоянова Александрова, Петър Златанов Андонов, Зоран Томановски, Лилия Благоева Стоименова, Пламен Георгиев Николчов, Калинка Николова Юрумска, Иван Димитров Иванов,  Кирил Симеонов Томанов, Величка Христова Стоянова, Бисер Неделков Тасев, Здравчо Младенов Ангелов, Младен Благоев Кирилов, Ивайло Александров Благоев  може да видите тук.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 03-07.08.2020г. може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-751/20.07.2020 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ IV- „За балнеосанаториум“, УПИ I - „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“  в кв. 25 Б, гр. Кюстендил, община Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ е Община Кюстендил.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

До Димитрина Цекова Васева  от гр. Кюстендил, ж.к. „Румяна войвода” бл.11, ет. 8, ап. 32

До Пламен Асенов Илиев от гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“ № 52, вх. А, т. 2, ап. 6

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-576/04.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, насл. на Ценко Димитров Тодоров придобиват право на собственост върху предоставената за ползване земя – поземлен имот № 66891.30.21 в местността Дренов дол-под язовира, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил с площ 500 м2.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

До Румен Кирилов Стойков и Светослав Кирилов Стойков от гр. Кюстендил, ул. „Тодор Каблешков“ №2, наследници на Атанас Милев Петров, бивш собственик на имот с идентификатор 66891.31.1 по помощния план на местност Църни ниви, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил

На осн. §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-635/17.06.2020 г. на кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване на наследниците на Асен Стойков Христов земеделска земя от 428 кв.м., представляваща ПИ 66891.30.35 по плана на новообразуваните имоти по  пар. 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Църни ниви, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил.

Преписката се намира в сградата на Община Кюстендил, етаж 1-ви, стая № 19, с която може да се запознаете.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от уведомляването Ви чрез община Кюстендил пред Районен съд Кюстендил.

До Елена Крумова Стоичкова от гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №44, собственик на поземлен имот 41112.10.143 по КККР на гр. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме на всички заинтересувани лица, че със заповед №РД-00-617/12.06.2020 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 41112.10.107 от КККР на землището на гр. Кюстендил, местност Могилата. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“  - за жилищно застрояване, при условията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на устройствена зона за жилищно застрояване с малка височина (Жм).

Проектът може да бъде разгледан от заинтересуваните лица в стая №19, етаж 1-вина Община Кюстендил.

В 14-дневен срок от получаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, обявява на всички заинтересувани лица, че е изготвен помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41112.218.108 в местност Лозенски механи, гр. Кюстендил.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 65/21.07.2020 година.

Обявлението е поставено на сайта и на таблото за съобщения на Община Кюстендил.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 20-24.07.2020 може да видите тук.

До Венцислав Николаев Петков от гр. София, ул. „Брегалница ” № 109,  ет. 2, ап. 6,

До Елена Стоилова Гикова от с. Жиленци, общ. Кюстендил, мах. „Сиракова ” № 24,  

До Диана Кирилова Бумбарова от гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл. 528, т. 5, ап.38

До Борислава Спартакова Ангелова от гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ №112, вх. В, ет. 1, ап. 1

До Силвана Пламенова Гикова от с. Жиленци, общ. Кюстендил, мах. „Сиракова ” № 24,   

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-621/15.06.2020 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти ПИ №56378.9.2 и ПИ №56378.9.99, местност Бурназица в землището на с. Пиперков чифлик, предвиждащ промяна на предназначението на територията и образуването на имоти с проектни идентификатори 9.111-индивидуално жилищно строителство; 9.112 и 9.113-комунално обслужване и 9.114-за разкомплектовка на автомобили.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Със Заповед №РД-00-733/15.07.2020г. на Кмета на Община Кюстендил на 23.07.2020година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общинско помещение и терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  1. Част от имот – публична общинска собственост в сградата на поликлиниката, находяща се в гр.Кюстендил, ул.“Яворов“ №6, представляваща помещение на първия етаж, преустроено в аптека, с площ от 50.14 кв.м., за „АПТЕКА С ДЕНОНОЩЕН РЕЖИМ НА РАБОТА” с начална тръжна цена от 7.40 лв./м² без ДДС на месец.
  2. Терен в гр. Кюстендил на ул. „Дупнишко шосе” в района на Траурен парк с 15,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за каменоделска работилница с начална тръжна цена 2,05 лева на м2 без ДДС на месец и прилежащ терен от 60,00 м2 площ за производствени дейности и услуги с начална тръжна цена 1,30 лева на м2 без ДДС на месец.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.07.2020 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22.07.2020година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.07.2020 година.

Страница 1 от 28

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни