ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (956)

ДО ХРИЗАНТЕМА СТОЯНОВА НИКОЛОВА; ЮЛИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА; РАДОСЛАВ РАНГЕЛОВ ВАСЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.16, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА, СОБСТВЕНИК НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.8, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ; ГАЛИНА КРАСИМИРОВА МАВРЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.3, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА МАЛИНОВА, АДРЕС: Ж.К. „БУЗЛУДЖА“, БЛ. 96, ВХ.Б, ЕТ.8, АП. 46, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ обявява на заинтересуваните лица проект  на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58129.19.220 по КККР на с. Преколница, община Кюстендил.

Възложител на проекта е „АБ-ТЕРМ“ ООД .

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Василка Георгиева Дръвнишка от гр. Кюстендил, Митра Спасова Манова от гр. София и Светослав Костадинов Манов от гр. Кюстендил, наследници на Георги Йосифов Манов, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил, собственик на поземлен имот 17680.12.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Грамаждано, общ. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-393/ 14.04.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на з-ще с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта са Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева.

В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 445, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г., Протокол № 20, Общинският съвет разрешава на „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план определяне на трасе и прилежащият сервитут за обект: „Вътрешна електрическа връзка на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401,  местност „Валог“ от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, преминаващо през общински полски път – ПИ 38432.24.254 по  КККР на землището на с. Коняво /публична собственост/.   

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-98/10.05.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за имоти с идентификатори 41112.86.127, 41112.86.128, 41112.86.130, 41112.86.131 и 41112.86.374 за местност Караджа бунар в землището на гр. Кюстендил, в изпълнение на Решение №401 от 14.12.2009 г. на Административен съд – Кюстендил, потвърдено с Решение №16905 от 20.12.2011 г. на Върховния административен съд.

           Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 43/21.05.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 444/29.04.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 112А, УПИ I- „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 382 и улица „Ракла“ от плана за регулация и застрояване на кв. „Запад“, гр. Кюстендил, съгласно представените и скици-предложение за ИПУП-ПРЗ .           С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ Е Община Кюстендил.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 450, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г., Протокол № 20, Общинският съвет разрешава на „Аратиден“ ЕООД да възложи за своя сметка изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г.от Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.102, 38432.21.31, 38432.22.439, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, като двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда  за съответния план, предвидени в закона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

     

     

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 446/29.04.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Олег Пламенов Расийски изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Олег Пламенов Расийски.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №448, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г. с протокол №20/29.04.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №447, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г. с протокол №20/29.04.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на терена на ПИ 38474.6.31 по КККР за землище на с. Копиловци, общ. Кюстендил – „За пътна и инженерна инфраструктура“. Изработеният ПУП да се съгласува с необходимите контролни органи и експлоатационни дружества и да се проведат процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка/трасе за проектиране.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-526  /12.05.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II - 532 и УПИ III -531 в кв. 13 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Целта на проекта е  привеждане на източната регулационна граница на УПИ II – 532 в кв. 13  към имотната граница на ПИ 67461.501.767 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ II – 532 в кв. 13  с площ 768 кв. м. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

       Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-724/16.04.2021 г. от Камелия Стефанова Атанасова.

       Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на подбор на персонал за

„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,

за специален педагог и педиатър:

 

        Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2021 г.

 

За обявената длъжност в Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните изисквания:

 

 1. Специален педагог – 1 щ. бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
 • Специалност – специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:

- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежава компютърна грамотност.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1)Проучване на целевата група, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;

2)Подготовка на план за дейността си;

3)Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете, съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за:

 • комуникативни и комуникационни умения,
 • самостоятелна работа в клас и в къщи,
 • самостоятелно учене,
 • работа в група,
 • решаване на проблеми,
 • критично и конструктивно мислене;

4) Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;

5)Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;

6)Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане, с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в „Център за услуги за ранно детско развитие”;

7)Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;

8)Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други:

 • за подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане, и стимулиране на личностното им развитие;
 • за провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми;
 • за консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности;
 • за формите за самоподготовка в къщи;

9)Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;

10)Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;

11)Посещение, заедно с децата и родителите на училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда;

12) Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;

13)Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на „Център за услуги за ранно детско развитие”;

14)Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

15)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

 1. Педиатър – 0,5 щ. бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
 • Специалност – педиатрия;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:
 • добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
 • При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
 • Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
 • Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
 • Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
 • Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
 • Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
 • Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Подбор по подадените документи;
 3. Събеседване.

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец; може да видите тук.

- Автобиография - по образец; може да видите тук.

- Копие на документ за завършено образование;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

 

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 17.05.2021 г. до 17:00 часа на 15.06.2021 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 

Телефон за информация: 078/55-11-31

 

ВАЖНО:

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 17.06.2021 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническа инфраструктура (изграждане на ел. захранване и питеен водопровод) за ПИ 04796.2.74, извън границите на урбанизираната територия:

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на подземен ел.

кабел HH за захранване на ПИ 04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, започващо от ТП „Богослов 2“ в УПИ XIV – 278, кв. 33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на възложителя, през утвърденото със Заповед №02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на водопровод за

захранване на ПИ04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, започващо от съществуващо сградно водопроводно отклонение за УПИ XIV–278, кв. 33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на възложителя, през утвърденото със Заповед №02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

Обявлението е обнародвано в “ Държавен вестник“ брой 40, стр. 138 и 139 от 14.05.2021 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-525/ 12.05.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР), предвиждащ привеждане на североизточната, северозападната и югозападната регулационни линии на УПИ ХХХV-4339 в кв. 226 по плана за регулация на гр. Кюстендил към границите на  ПИ 41112.504.1257 по КККР на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Емилов Гъгнев, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протокол №РД-18-71(2)/14.04.2021 г. на комисията, назначена със Заповед №ДС-20-74/22.04.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с номера 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6 в землището на с. Вратца, общ. Кюстендил.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината, ет. 1, ст. №19.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 40/14.05.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протокол №РД-18-70(2)/14.04.2021 г. на комисията, назначена със Заповед №РД-22-224/29.09.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с номера 16026.15.1103 и 16026.15.1104, в местност Полетински дол, в землището на с. Горановци, общ. Кюстендил.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината, ет. 1, ст. №19.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 40/14.05.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РУМЕН СИМЕОНОВ РАДИЕВ И РОСЕН СИМЕОНОВ РАДИЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.505.327, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-408/14.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на:

квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и  проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на:

новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил.

       Възложители на проекта са Ина Иванова Манова и Милен Стоянов Манов.

       Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

До Авксенти Димитров Манасиев от гр. Перник, р-н. „Възраждане“ , ул. „Перник“ №176, вх. А, ет. 10, ап. 37

            Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI – 169, УПИ VII – 88 и УПИ V- 170 в кв. 11 по плана за регулация на с. Гюешево, общ. Кюстендил за привеждане на източната и северната регулационни линии към имотните граници на ПИ №18455.501.169 по КККР на с. Гюешево с цел разделянето на УПИ VI – 169 и създаване на нови VI – 169 с площ 560 кв. м. и УПИ IX – 169 с площ 440 кв. м., кв. 11.

Възложител на проекта e Божидар Иванов Георгиев. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ , разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил.     

          Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

          Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

          На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

          Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 37/07.05.2021 год.

Споделете в социалните мрежи:

До Евгени Георгиев Атанасов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №35, вх. А, ет. 6, ап. 16

До Димитринка Радославова Янева  от гр. София, ул. „Академик Константин Пашев“ №4,

До Светослав Василев Стоилов от с. Шишковци, общ. Кюстендил, ул. „Никола Вапцаров“ №3,

           Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

Възложител на проекта Община Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изготвена санитарна експертиза на състоянието на растителността в централната част на гр. Кюстендил, Община Кюстендил набира офертни предложения за извършване на основна резитба на дълготрайна декоративна дървесна растителност съгласно предварително изработена експертна оценка. Дърветата са с големи за вида корони, като състоянието им към момента позволява безопасно катерене и достъп по арбористки способ. Зоната около дърветата е силно ограничена и се налага връзване на всички товари. При някои от дърветата в близост преминават кабели под напрежение. Намират се в урбанизирана територия. Част от дърветата са в централна градска част.

Всички заинтересовани физически или юридически лица, желаещи да подадат офертни предложения следва да направят това до 17:00 часа на 14 май 2021 година  в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, партер ет. 1 или на официалният имейл на Общината –www.kustendil.bg

Заинтересованите физически или юридически лица следва да разполагат с експерт със съответната правоспособност, под чието наблюдение и препоръки да се извърши резитбата и екип от лицензирани специалисти за извършване на резитби на дълготрайна декоративна дървесна растителност /преминат курс или сертификат или удостоверение или др. подобни/.

Офертното предложение следва да е придружено от удостоверения за добро изпълнение на подобни услуги, доказателства за наличие на компетентност и да включва цена за премахване на мъртва дървесина и редуциране на короните на широколистни дървета – чинари, липи, кестени и други – 18 броя и срок за изпълнение.

Споделете в социалните мрежи:

До Венко Райчов Стойков от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Иванка Илчова Николова от гр. Кюстендил, ул. „Чапаев“ №10,

Валентина Илчова Яновска от гр. Кюстендил, ул. „Аверки“ №11а,

Емил Георгиев Чавдарски от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Костадин Иванов Чавдарски от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Венетка Здравчова Чавдарска от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Албена Жекова Попова от гр. София, ул. „Марин Дринов“ №33, ет. 6,

Чавдар Жеков Попов гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502

Кристина Кирилова Пороманска от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Ива Иванова Донева гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502

Рашка Стефанова Паргова от с. Лозно, ул. „Цанко Церковски“ №40,

Жан Божидаров Белев от гр. София, ул. „Герлово“ №15, ет. 2, ап. 1,

Божидара Божидарова Живкова от гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ (452-ра) №22, ет. 3, ап. 2

 

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.86.170, местност Караджа бунар по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на част от имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство.

             Възложител на проекта е Ивайло Ивов Петков.   

            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-384/12.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 41112.503.143 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-10141-23.10.2020 год. на Началник на СГКК - Кюстендил. Площ на имота 311.00 /триста и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 503143, квартал 292а, парцел ХІ, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.139, 41112.503.142, 41112.503.144, 41112.500.1776, съгласно скица № 15-1096092-23.11.2020 г., издадена от АГКК- София. Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Люле Бургас“ - начална тръжна цена 41500 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 27.04.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 05.05.2021г., при същите условия.

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 23.04.2021 год., включително и до 29.04.2021 год.  включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 23.04.2021 год., включително и до 29.04.2021 год.  включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №409, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г. с протокол №19/31.03.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект за определяне на трасе на въздушна линия НН с мощност 15 kW и трасе за водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56378.20.2, местност Цръквенци от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, преминаващи през ПИ 56378.20.17 – полски път, извън границите на урбанизираната територия. При изработването на проекта за ПУП – ПП да бъде спазена действащата нормативна уредба.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Димитров Димитров, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 416/31.03.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Страшимир Генчев Данчев изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 18352.20.128, местност При къщи в землището на с. Гърляно, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- „За жилищно застрояване“, съобразен с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Страшимир Генчев Данчев.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №415, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-442/12.03.2021 г. от  Валери Георгиев Анастасов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №414, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствено складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на поземлен имот 41112.502.606,  местност Решетка от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-418/09.03.2021 г. от  „КРАМИ - 98“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване  съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №413, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.51.43,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-524/23.03.2021 г. от  Кирил Драганов Михайлов

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електро захранването на територията на област Кюстендил за периода 12-16.04.2021 може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-353/02.04.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ III – 2680 и УПИ IV- 2681 в квартал 280, по регулационния план на ЦГЧ на гр. Кюстендил за привеждане на югоизточната регулационна граница между УПИ III – 2680 и УПИ IV- 2681 в квартал 280 от плана , по северната имотна граница между ПИ 41112.503.969 и ПИ 41112.503.966 от КККР на град Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуваният УПИ III-969, кв. 280 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители за изработването на проекта са Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-351/ 01.04.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За магазин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за устройствена зона ‚Жм“. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

  Искането за разрешение е направено със заявление вх. №93-00-60/26.01.2021 г. от Кмета на община Кюстендил.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-350/01.04.2021 год. на кмета на Община Кюстендил се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 274, ПИ 275 и УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ

- Изменение на източната граница на УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 и границите на ПИ 274, ПИ 275 с оглед проектиране на нови УПИ II-275 и УПИ III-274, 275 в кв. 32 .

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Любка Кирилова Миленска и Иванка Любомирова Лазова, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-339/31.03.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI-169, УПИ VII-88 и УПИ V-170 в кв. 11 по действащия регулационен план на с. Гюешево, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2515/13.11.1984 г., предвиждащ привеждане на източната и северната регулационни граници на УПИ VI-169 в кв. 11  към имотните граници на ПИ 18455.501.169 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ VI-169, кв. 11 и УПИ IX-169.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Божидар Иванов Георгиев, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО

СВЕТОСЛАВ КОСТАДИНОВ МАНОВ

КВ. „ЗАПАД,  БЛ. 45, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 14

ГР. КЮСТЕНДИЛ

наследник на Георги Йосифов Манов, собственик на поземлен имот с идентификатор  17680.12.76, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Почивало

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-205/ 08.02.2021 г. Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“ в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ИРЕНА ИВАНОВА ПЕНЕВА

КВ. „ЗАПАД,  БЛ. 46, ЕТ. 8, АП. 31

ГР. КЮСТЕНДИЛ

наследник на Стоян Велинов Христов, собственик на поземлен имот с идентификатор  17680.12.75, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Почивало

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-205/ 08.02.2021 г. Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“ в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДРЪВНИШКА

КВ. „ЗАПАД,  БЛ. 77, ЕТ. 1, АП. 34

ГР. КЮСТЕНДИЛ

наследник на Георги Йосифов Манов, собственик на поземлен имот с идентификатор  17680.12.76, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Почивало

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-205/ 08.02.2021 г. Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“ в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ.2 от ДР ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

ДО РУМЕН СИМЕОНОВ РАДИЕВ И РОСЕН СИМЕОНОВ РАДИЕВ, СОБСТВЕЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.505.327, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

   

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на:

квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и Проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на:

новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил.

       Възложители на проекта са Ина Иванова Манова и Милен Стоянов Манов.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 389, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 18, Общинският съвет разрешава на Петя Алексеева Георгиева да възложи за своя сметка изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г.от Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца”, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. И също така разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца”, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска” – за жилищно застрояване.

      Със Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е Петя Алексеева Георгиева.

            Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-289/16.03.2020 г. на  Кмета на община Кюстендил e разрешил на „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД  изработването на Комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ      :

 1. Проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432. 24.401, местност „Валог” от КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил. започващо от имота на възложителя ПИ 38432.24.400, преминаващо през ПИ 38432.24.253-общинска публична собственост, ПИ 38432.24.194-частна собственост, ПИ 38432.21.200-държавна публична собственост ПИ 38432.48.401-общинска частна собственост, ПИ 38432.48.402 и ПИ 38432.48.10-общинска публична собственост, ПИ 38432.47.172-държавна публична собственост и достигащо до точката на присъединяване - съществуващ трансформаторен пост „ДЗС-Коняво“, намиращ се в ПИ 38432.47.9 по КККР на с. Коняво, Община Кюстендил.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „ Нова ЗРУ СрН 20 kV за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и кабелни линии СрН 20 kV за присъединяването към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност „Валог” от КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил“.

         Възложел на проекта е „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД.     

         Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-281/ 12.03.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV - “За общ. обслужване“ и УПИ XVI - „За общ. обслужване“, кв. 5 по плана на кв. „Изток“, гр. Кюстендил. Целта на проекта е изменение на границата между  УПИ XV -“За общ. обслужване“ и УПИ XVI - „За общ. обслужване“, като предвиденото застрояване в посочения обхват се запазва без промяна. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-52/13.01.2021 г. от Тодор Боянов Кръстев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №394, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава на Гергана Димитрова Павлова да възложи за своя сметка изработването на проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническата инфраструктура (изграждане на ел. захранване и питеен водопровод) за ПИ 04796.2.74:

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на подземен ел.

кабел HH за захранване на ПИ 04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, започващо от ТП „Богослов 2“ в УПИ XIV – 278, кв. 33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на заявителката през утвърденото със Заповед № 02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на водопровод за

захранване на ПИ04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил започващо от съществуващо сградно водопроводно отклонение за УПИ XIV–278, кв.33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на заявителката, през утвърденото със Заповед № 02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №390, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава:

 1. Изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет - Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.18.14 по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил.
 2.   Изработването на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 29386.18.14, по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-178/03.02.2021 г. от Василка Драганова Николчова и Елка Боянова Николчева.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №388, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава:

 1. Изработването на проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет - Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.27.73 по КККР на местност Каляшица, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил.
 2.   Изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 29386.27.73, по КККР на местност Каляшица, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-20-1237/23.09.2020 г. и  вх. №УТ-20-1237/03.02.2021 г. от Елка Боянова Николчева.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ.2 от ДР ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

ДО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БОСАЧКА, АДРЕС: УЛ. „ЕМИЛ МАРКОВ“ № 42, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 16141.36.54, махала Босачка в землището на село Горна Брестница, община Кюстендил по Кадастрална карта и кадастрални регистри.

Възложител на проекта е Галина Благоева Петрова.

    Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №393, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г. с протокол №18/25.02.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 66891.13.801, местност Дренов дол по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“-за производствени и складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Димитър Василов Рангелов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 08.03- 12.03.2021г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО

ЮРИЙ ИВАНОВ СТАНИМИРОВ

Ж. К. . ,,СТРЕЛБИЩЕ”, БЛОК 23 А, ВХОД ,,В“, ЕТАЖ 9, АП. 77

ГР. КЮСТЕНДИЛ

Уведомяваме Ви, че за паянтова жилищна сграда и две едноетажни паянтови постройки, долепени до западната фасада на жилищната сграда, находящи се в имот, извън регулацията на с. Цървеняно, община Кюстендил“, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-1352/06.12.2019 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от  08.00 ч. до 17.00 ч.     

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че:

         Със Заповед №РД-00-209/12.02.2021 г. Кметът на  Община Кюстендил разрешава изработването на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ:

 1. Мотивирано предложение за изменение на действащия подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) и работен устройствен план по чл. 113, ал. 2 от ЗУТ  за конкретизиране на действащия подробен устройствен план по чл. 36, ал. 3 от ЗУТ (ИПУП-ПЗ и РУП) за УПИ IV-4510,4523 и УПИ III-4509 в кв. 283 по плана за регулация на централна градска част (ЦГЧ) на град Кюстендил.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „Жилищни сгради с магазини в УПИ IV-4510,4523 и УПИ III-4509 в кв. 283 по плана за регулация и застрояване на централна градска част (ЦГЧ) на град Кюстендил.

 

        Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране при спазване на следните задължителни предписания:

         а) При изработване на КПИИ по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планова, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.         

         Възложители на проекта са Антон Павлов Христов и Радка Евстатиева Лазарова.

         Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1, стая 19.

Споделете в социалните мрежи:

До Румен Методиев Михайлов от гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 706, вх. А,  ет. 8, ап. 52,

До Йорданка Петрова Василева от гр. Дупница, ул. „Македония ” № 24, 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-122/27.01.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлен имот ПИ №67461.28.6, местност Адата в землището на с. Слокощица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на част от имота (проектен имот с идентификатор 67461.28.100-„за сервиз, офис и магазин“) от „земеделска“ в „неземеделска“.

             Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-227/ 11.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-221/ 17.02.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II – „Културен дом, читалище и парк“, УПИ  III-86, УПИ  IV-85, УПИ  VII-86 и УПИ  VIII - „За озеленяване“, кв. 23. Целта на  проекта е привеждане на североизточната, северозападната и югоизточната регулационни граници на УПИ III-86 в кв. 23 в съответствие с границите на ПИ 29386.501.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1763/16.12.2020 г. от Орлин Владимиров Велинов, чрез пълномощник адв. Красимир Петков Руев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-222/17.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Веселин Кирилов Веселинов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VIII – 2548 и УПИ X 2549 в квартал 159, по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) по чл. 110, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 113, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на новообразуваният УПИ VIII – 165, 166 в кв. 159 от плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта Веселин Кирилов Веселинов.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-220/ 16.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II-„За спортен комплекс и параклис”, кв. 204, с цел изменение на улично регулационната линия на УПИ II -„За спортен комплекс и параклис”в кв. 204 от страната на улица с о.т. 246 – о.т. 443 по плана за регулация на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №360, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №17, Общинският съвет прекратява процедурата по заявление с вх. №УТ-19-1183/14.08.2019 г. от Елена Иванова Калфина, разрешена с Решение №57/27.12.2019 г., Протокол № 4 на Общинския съвет, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-215/15.02.2021 година на Кмета на Община Кюстендил на 25.02.2021г. от 10,00 часа е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2020/2021 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Земеделски имот № 29266.1.283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „При Кръчмата” с общ размер 17,262 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4127/01.12.2015година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

 1. Земеделски имот № 29266.1.274 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя ”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,519 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4128/01.12.2015година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
 2. Отдаване на част от земеделски имот № 78611.2.353 с размер от 30,000дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” целия с общ размер 65,739 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5320/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

4.Земеделски имот № 78611.1.648 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 23,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5314/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

5.Земеделски имот № 78611.1.645 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)”, категория на земята 8, находящ се в местността „Преслапо” с общ размер 37,212 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5313/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 05.03.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

            Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 23.02.2021г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 24.02.2021 г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 02.03.2021 г. и се входират до 15,00 часа на 04.03.2021 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 23.02.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 02.03.2021 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №365, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г. с протокол №17/28.01.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 52400.27.25 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“. С проекта се определят ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране, като задължително преди издаването на разрешение за строеж за обект „ФВЕЦ в ПИ 52400.27.25 по КККР“ да се процедира подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител на проекта е Мариана Андреева Илиева.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №363, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г. с протокол №17/28.01.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за устройствена зона – вилна зона (Ов).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Росен Йорданов Ангелов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 366/28.01.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Мариана Андреев  Илиева изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ)  за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 – част от ПИ 02138.3.54, местност Барата от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил,  предвиждащ  промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за застрояване и устройствени показатели и характеристики за устройствена зона ПП по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Мариана Андреев  Илиева.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-203/11.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ГРУП АБ“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) в обхвата на УПИ XV– 6044 и УПИ ХIV – 6045, 6046, кв. 303 от плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил, съгласно представените със заявление задание и скица – предложение за смесена централна (Ц) устройсвена зона.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПЗ е „ГРУП АБ“ ЕООД.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 364/28.01.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Иван Костадинов Петров и Благородка Божилова Петрова изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 44183.91.7, местност Пладнище в землището на с. Лозно, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- „За вилно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на територии за рекреационни дейности.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители за изработване на ПУП-ПЗ са Иван Костадинов Петров и Благородка Божилова Петрова

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-205/ 11.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 41112.503.4149 по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ образуването на нов УПИ I-„За обслужващи дейности“ в новообразуван квартал 374Б, представляващ прилежащия общински терен на сграда с идентификатор 41112.503.4149.1 – собственост на заявителя с площ около 210 кв. м. Заличават се улици с о.т. 1286-о.т. 1292 – о.т. 1293 до о.т. 866 и от о.т. 1292 до о.т. 1286А, проектиране на нови улици от о.т. 1286 – о.т. 1286А до о.т. 1286Б, от нова о.т.885А до о.т. 885Б и определянето на устройствените показатели и характеристики на застрояване на новообразувания УПИ I-„За обслужващи дейности“ в новообразуван квартал 374Б.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Светлан Йорданов Митрев, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ, УЛ. „РАЗВИГОР“, БЛ. 3,ВХ. Б,ЕТ. 6,АП. 49, ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЙКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. „ВОЛА“ № 3, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА, УЛ. „СРЕДОРЕК“, БЛ. 16, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.11, ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА     

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РУМЕН ПАВЛОВ МИЛЕНОВ, АДРЕС: УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, БЛ. 25, ВХ.Б, ЕТ.4, АП. 27, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ    

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

 В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Красимира Иванова Божилова от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот 87062.6.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Ябълково, общ. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заповед №РД-00-60/15.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“, за изграждане на „Автосервиз, магазини и заведение за хранене”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхватa на поземлен имот 87062.6.40 от КККР на землището на с. Ябълково, общ. Кюстендил, местност Соволщица.

Възложители на проекта са Мариана Димитрова Миленкова и Панайот Димитров Панайотов.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 08.02- 12.02.2021г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

         Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ , разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 10/05.02.2021 год.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с § 2, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, обявявам и давам предписание на собствениците на съществуващите сгради на територията на община Кюстендил да възложат и представят в общината за регистрация, технически паспорт за притежаваните от тях сгради: жилищни и смесени сгради с ниско, средно и високо строителство, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради и др., съгласно наредбата и ЗУТ.

Крайният срок за регистрация е 31.12.2021 г.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СИЛВИЯ БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА

Ж. К. ,,ЗАПАДЕН ПАРК“, БЛОК 36, ЕТАЖ 3, АП. №9 ГР. С О Ф И Я

 

            Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Ограда”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 526, кв. 26 по плана на  с. Коняво, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Покана изх. №94-00-4330/26.10.2020 г. за доброволно изпълнение на Заповед №РД-00-591/08.06.2020 г. за премахване на строежа.

 Със съдържанието на поканата може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.         

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 01-05.02.2021г.  може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-121/27.01.2021 год. се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-196 в кв. 18 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ разделянето му на УПИ V-196  и УПИ VI-196.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Евелина Симеонова Стойнева, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-123/27.01.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „МЕТАН 3“ ООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови и обслужващи дейности“ в кв. 13, по плана на гр. Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на новообразуваните УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови и обслужващи дейности“ и УПИ XIII – „За производсствено складови и обслужващи дейности“ в кв. 13, по плана на гр. Кюстендил, съгласно представеното мотивирано предложение за ИПУП-ПРЗ.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЗВЕЗДОМИРА АЛЕКСАНДРОВА ГИЦОВА

 УЛ. ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” №61

ГР. С О Ф И Я

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Двуетажна паянтова сграда”, собственост на Слънчезар Александров Гицов и Звездомира Александрова Гицова, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 116, кв. 26 по плана на с. Соволяно, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил  е издадена Заповед №РД-00-1088/06.10.4.2020 г., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство, с която е наредено на Звездомира Александрова Теске и Слънчезар Александров Гицов да предприемат мерки и действия, относно горецитираната сграда, както и да извършат необходимите укрепителни, консервационно - реставрационни и ремонтни работи в сградата.

   Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на      § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-85/ 21.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Ябълково, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ I-193 и УПИ XI – “За обслужващи дейности“ в кв. 23. С проекта се предвижда придаване на 143 кв. м. от УПИ XI – “За обслужващи дейности“ – общинска собственост към УПИ I-193, кв. 2, собственост на заявителя.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-469/15.01.2021 г. от Валентин Тончев Микев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-87/21.01.2021 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ III-139, кв. 9 по плана за регулация на с. Лозно, община Кюстендил. Съгласно скицата проект се предвижда промяна на конкретното предназначение на УПИ III-139, кв. 9 от „За училище и читалище“ на „ За училище и социални дейности“ по реда на действащата нормативна уредба и изменение на уличната регулация на УПИ III-139 откъм улица с о.т. 55 - о.т. 56 - о.т. 58 - о.т. 34.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработването на ИПУП-ПР е Община Кюстендил.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ИВАН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

УЛ. „РУЕН“ №9

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

С. СЛОКОЩИЦА

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

УЛ. „24-ТА“ №1

С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Двуетажна паянтова жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ - 261, кв. 14 по плана на с. Слокощица, с административен адрес: с. Слокощица,ул. ,,Георги Кръстев” №39, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-1418/18.12.2019 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

 Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЙОВЧЕВ

УЛ. ,,ХАРКОВСКА” №3, БЛОК 20, ВХОД ,,А“, АП. 6

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

РУМЕН КИРИЛОВ ГОГОВ

УЛ. „ОСОГОВСКА“ №23, ВХ. Б, ЕТ. 3

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Паянтова жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) IІI - 117, кв. 11 по плана на с. Раждавица, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-277/02.03.2020 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 334/29.12.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Румяна Захариева Келешева изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията (ОУПОК)на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г от Протокол № 13 на Общински съвет- Кюстендил в обхвата на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на поземлен имот 16141.102.217, по плана на новообразуваните имоти на местност Крънолица, землището на село Горна Брестница, община Кюстендил, предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съотвествие с чл. 29 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като при застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в територии от разновидност „вилна зона“.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на Частично изменение на ОУПОК и ПУП-ПЗ е Румяна Захариева Келешева. Заявление е с вх. № УТ-20-1758/15.12.2020 г.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №333, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2020 г. с протокол №16/29.12.2020 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 52400.29.32 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на четири поземлени имота с проектни идентификатори 52400.29.33 – застроен с проектна площ 17773.4 кв. м., 52400.29.35 – застроен с проектна площ 22153.1 кв. м., 52400.29.36 - застроен с проектна площ 1750.4 кв. м., 52400.29.34 - застроен с проектна площ 290834.9 кв. м. С проекта се определят линиите на застрояване и устройствените параметри на проектните имоти. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за смесена многофункционална устройствена зона (СМФ).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „Институт по земеделие“, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №332, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2020 г., Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за рекреационни дейности от разновидност курорт, означен като (Ок), чл. 28, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. Проектът е в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 52194.76.201 и ПИ 52194.76.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ново село, общ. Кюстендил, местност Изворо. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – глава III, раздел V за изключване от горския фонд.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1693/27.11.2020 г. от Кръстана Йосифова Петрова, управител на „Осогово Релакс“ ЕООД, със седалище и  адрес на управление с. Жабокрът, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Кръстев Стоянов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“, № 10

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 67461.4.168, местност Слога-ореха по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“  – „за автокъща и гаражи“.

Възложители на проекта са Кирил Богомилов Нещамски и Теодора Георгиева Нещамска.   

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-24/ 07.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ПИ 240, който е част от УПИ I-238 „Комплексен обществен център“ в кв. 13 по плана на с. Стенско, община Кюстендил. Целта на проекта е изменение на границите на УПИ I- 238 „Комплексен обществен център“ и образуване на два нови УПИ III – 240 „За жилищно строителство“ и УПИ IV – 240 „За жилищно строителство“, кв. 13 по плана за регулация.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-908/15.07.2020 г.  и УТ-20-908/22.12.2020 г. от Румен Димитров Крумов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-13/06.01.2021 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на:

квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и Проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на:

новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители за изработване на ИПУП-ПР и ПУП-ПЗ са Милен Стоянов Манов и Ина Иванова Манова.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-316/17.12.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на село Гърляно, община Кюстендил, област Кюстендил.

      Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 1/05.01.2021 г.

      На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 307/26.11.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Галина Благоева Петрова изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 16141.36.54, махала Босачка в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ определянето на линии на застрояване и устройствени параметри, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, съгласно представеното мотивирано предложение.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители за изработване на ПУП-ПЗ е Галина Благоева Петрова.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-317/17.12.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за имоти с номера 609.3, 609.9 и 609.10 в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, в изпълнение на Решение №62 от 13.03.2019 г. на Административен съд - Кюстендил.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 1/05.01.2021 г.

На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Иван Димитров Христов от гр. София, бул. „Цар Борис” №328

До Венцислав Георгиев Сербезки от гр. Кюстендил, ул. „Цар освободител“ №96

До Цветанка Георгиева Сербезка от гр. Кюстендил, ул. „Цар освободител“ №96

До Васил Тончев Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №52, ет. 1, ап. 1

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1308/19.11.2020 г., на кмета на Община Кюстендил Милчо Тодоров Александров придобива 25 м2 от предоставената за ползване земя – поземлен имот № 17680.39.79 в местността Гола Велика, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, целия с площ 445 м2.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1443 от 16.12.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V – „За производствено складови дейности“, УПИ I – „Обществено обслужващи дейности“ и УПИ II – „Регионален център за предказармена подготовка на младежта“ кв. 381А по плана за регулация на гр. Кюстендил, с цел изменение на общата вътрешно регулационна граница между УПИ V – „За производствено складови дейности“ и УПИ I – „Обществено обслужващи дейности“ от една страна и УПИ II – „Регионален център за предказармена подготовка на младежта“ от друга в кв. 381А по плана за регулация на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са „КЕМЕТ Електроникс България“ ЕАД гр. Кюстендил и „ПАТРАЙ“ ЕООД гр. Кюстендил.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1425 от 16.12.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на кв. 330 “Болница“ от плана на гр. Кюстендил, с цел за ПИ 41112.503.2240 от КККР на гр. Кюстендил да се отреди УПИ I – „Здравеопазване и социални грижи“ и да се приведат улично регулационните линии на урегулирания терен „Болница“ в кв. 330 към имотните граници на ПИ 41112.503.2240 в частта на: улица с о.т. 806-о.т. 854а (ул. „Цар Борис I“), улица с о.т. 855-о.т. 880 (ул. „Юстиниян“), улица с о.т. 799-о.т. 895 (ул. „Пиянец“) както и откъм улица „Пролет“.

 Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

 Възложител на проекта е „МБАЛ д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1444/16.12.2020 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за ИПУП-ПР в обхвата на проектна улица с о.т. 49 – о.т. 119   по плана на с. Граница, общ. Кюстендил  за отреждането на терена на проектна улица с о.т. 49 – о.т. 119 „За озеленяване“ при запазване номерацията на двата квартала /кв.58 и кв. 59 по плана за регулация на с. Граница/.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПР е Община Кюстендил.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-1441/16.12.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава  изработването на  проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 20208.14.26, местност „Ридо” от КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, започващо от нов трафопост в ПИ 20208.14.26 по КККР, преминаващо през ПИ 20208.1.177 – общинска собственост, ПИ 20208.14.26 – обществени организации и ПИ 20208.47.562– държавна собственост в землището на с. Дворище, ПИ 38432.29.15 – частна собственост,  ПИ 38432.29.23 – стопанисвано от общината, ПИ 38432.29.24 – общинска собственост, ПИ 38432.29.90 – общинска собственост, ПИ 38432.29.172 – държавна  собственост, ПИ 38432.30. 431– общинска собственост в землището на с. Коняво, ПИ 38474.9.243 – държавна  собственост, ПИ 38474.9.257 – държавна  собственост  и ПИ 38474.10.52 – частна  собственост в землището на с. Копиловци и достигащо до точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ – съществуващ/нов стълб  от ЕП 20 kV „Извор“, извод от ПС „Пауталия“. Цитирания ПУП-ПП е съставна част на  КПИИ по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение за изработването на КПИИ е направено със заявление вх. №УТ-20-1606/09.11.2020 г. от фирма „ПИ ВИ ВИЖЪН“ ЕООД с управител Любен Иванов Сирлещов, със седалище и адрес на управление: гр. Банско.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 305/26.11.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „УНИКА ИМОТИ“ ООД  да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 16141.101.50 от КККР на местност Влахов дол, землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил,предвиждащ промяна на конкретното  предназначение на имота от „За друг вид застрояване“ в „За обществено обслужване“  и изготвянето на проект ПУП-ПЗ за определяне ограничителните линии за застрояване, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територията за жилищно застрояване с малка височина, означен като Жм, чл. 19 от Наредбата № 7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител  за изработване на ПУП-ПЗ е „УНИКА ИМОТИ“ ООД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №306, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 78611.3.346, местност Виден от КККР на с. Цървеняно, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда  промяна на конкретното предназначение на имота от „За съоръжение на съобщителен провод“ в „За съобщителна инфраструктура“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означена като „Жм“, чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1570/02.11.2020 г. от „НУРТС България“ ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 14.12- 18.12.2020г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

по §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ДР на ЗУТ)

 До Красимира Иванова Божилова от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот с идентификатор 87062.6.40 по КККР на с. Ябълково, общ. Кюстендил

            На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-20-1633/13.11.2020 г.  възложителите Мариана Димитрова Миленкова и Панайот Димитров Панайотов са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“. Целта на проекта е  изграждане на „Автосервиз, магазини и заведение за хранене”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп). Проектът е с обхват на поземлен имот 87062.6.40 от КККР на землището на с. Ябълково, общ. Кюстендил, местност Соволщица.

            Проектът се намира в община Кюстендил, ет. 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517