ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (956)

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпила преписка с вх.Рег.№24-00-743/25.10.2021г. на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, за извършване на проверка за нарушение на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия, с участието на представители  от различни институции, в състав:

Председател:  – Таня Атанасова-Здравкова, Директор на дирекция „Административно обслужване, Община Кюстендил;

 1. Иво Велинов – Гл. експерт „ТЗ ГРАО“ – Кюстендил;
 2. Радостина Беркова-Петрова – Гл. експерт в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация гр. Кюстендил;
 3. Камелия Костадинова–Владимирова – Главен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Кюстендил;
 4. Светослава Радославова – Старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Кюстендил;
 5. Ивайло Петров – Младши полицейски инспектор при РУ „Полиция“ – Кюстендил;
 6. Мариета Илиева – Ст. специалист „Гражданска регистрация“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 7. Силвия Веселинова – Ст. специалист „Гражданска регистрация“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 8. Райна Велинова – Ст. специалист „Административно обслужване“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 9. Мариета Кашкина–Андонова – Ст. специалист „Гражданско състояние“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 10. Венера Илиева – Кмет на с. Слокощица, Община Кюстендил;

Резервни членове:

 1. Ирина Качанска – Ст. специалист „Гражданско състояние“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 2. Румяна Кудева – Ст. специалист „Административно обслужване“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;

         която на 02.11.2021г. /вторник/ от 10,00ч. в залата на Община Кюстендил да извърши проверка по преписка с вх. Рег.№24-00-743/25.10.2021г. на Областна дирекция на МВР – Кюстендил за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация. За резултатите от проверката да се състави протокол.

         Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Атанасова-Здравкова, Директор на дирекция „Административно обслужване“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1386/27.10.2021 год. на кмета на Община Кюстендил се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVIII-26 в кв. 3 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ изменение на конкретното предназначение от „За жилищно застрояване с малка височина“ в „За обществено обслужващи дейности“, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) за урегулиране на жилищни територии с нежилищни обслужващи обекти.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Калоян Огнянов Попов, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СТЕФАНО ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №62, ЕТ. 8, АП. 26                  

ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-1220/28.09.2021 г., Кметът на община Кюстендил одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXXV - 4339,  УПИ IX – 4339 и УПИ  X – 4338, кв. 226. Целта на  проекта е привеждане на североизточната и югозападната регулационни граници на УПИ XXXV - 4339 в съответствие с границите на ПИ 41112.504.1257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил.

Възложители на проекта са  Николай Емилов Гъгнев и Жулиета Симеонова Сергиева.    Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на  новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2, местност Босачка махала, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №РД-18-224(2) от 28.09.2021г. от Комисия, назначена със Заповед №РД-22-242 от 23.09.2021 г. на областния управител на област Кюстендил.

Възложител на плановете е Мариана Димчова Костадинова от гр. Кюстендил.

            Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.

            Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 89, стр. 103 от 26.10.2021 г.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на  новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3, местност Чуките, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №РД-18-72/14.04.2021 г. от Комисия, назначена със Заповед №ДС-20-140 от 15.06.2020 г. на областния управител на област Кюстендил.

Възложител на плановете е Кирил Асенов Стоянов от гр. Кюстендил.

            Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.

            Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 89, стр. 103 от 26.10.2021 г.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1346/ 19.10.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава:

 1. Да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II - 170 и УПИ III - 185, кв. 27. Целта на проекта е привеждане на регулационните граници на цитираните УПИ в съответствие с границите на ПИ 29386.501.284 и ПИ 29386.501.285 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жиленци, образуване на нови УПИ II-284 и УПИ II-285, кв. 27 и обединяването им в новообразуван УПИ II-284, 285 в кв. 27.
 2. Да се изработи проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувания УПИ II – 284, 285, кв. 27 по плана за регулация на с. Жиленци.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1882/01.10.2021 г. от Илиан Стоименов Кирилов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1345  /19.10.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на УПИ X -59, кв. 15 от плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е  привеждане на регулационните граници /улично регулационни и вътрешни/ на УПИ X – 59 в кв. 15 към имотните граници на ПИ 41112.505.132 от КККР на град Кюстендил.

       Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

       Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1679/01.09.2021 г. от Даниел Величков Молов.

       Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1351/ 19.10.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VIII-218 и УПИ IX-219 в кв. 23 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационната граница  между тях.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Петър Георгиев Миланов и Кирил Стоичков Миланов (Ивков), с. Копиловци, общ. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №563, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2021 г. с протокол №25/30.09.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствено складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56378.11.69, местност Дедоманово от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Димитър Ивайлов Зашев, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична полик-линика“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ГЕРГИНОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1055, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1055, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ПОЧИНКОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО РОСЕН НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична полик-линика“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1298/08.10.2021 година на Кмета на Община Кюстендил на 18.10.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Помещение находящо се в гр.Кюстендил, бул.“България“ №4, подблоково пространство ползващо се като вход, ведно със складови и сервизни помещения за център за забавление на деца и детски кът за игра, с площ 65,10кв.м., начална тръжна цена 200 лв. на месец.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 25.10.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

            Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.10.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.10.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП - ПРЗ)  в обхвата на УПИ VI-504.2019, 504.2021, УПИ Х-6,7 в кв. 204 и УПИ ХV-6,7 в кв. 212 по ПУП-ПРЗ на местност Хисарлъка, землище на гр. Кюстендил.      

          Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

          Възложител на проекта е Владимир Георгиев Панев.

          На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изменението на проекта за ПУП - ПРЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за  подробен устройствен план – изменение на  план за регулация   (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ VI –„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 175 и УПИ – „Бизнес център“ в кв. 289 на Централна градска част на гр. Кюстендил                                              

        Проектът може да бъде разгледан в стая 19 ет.1 в сградата на Община Кюстендил.                                                         

        Възложител на проекта е  Община Кюстендил.                                                                                

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изменението на проекта за ПУП – ИПР до общинската администрация.                    

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1231/28.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 41112.503.4504 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-5310-17.06.2020 г. на Началник на СГКК - Кюстендил. Площ на имота 308.00 /триста и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.503.351; 41112.503.485. Номер по предходен план: квартал: 357а, парцел: III. Имотът е идентичен с УПИ III, кв. 357а, съгласно заповед № РД-00-1366/11.12.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил, за влязъл в сила проект за изменение на действащия подробен устройствен план при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.486, 41112.503.484, 41112.503.4505, 41112.503.351 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-539735-23.06.2020 г., издадена от СГКК - Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Илинден“ - начална тръжна цена 31000 лева, без ДДС.
Търга да се проведе на 12.10.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 19.10.2021 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 08.10.2021 год., включително и до 15.10.2021 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 08.10.2021 год., включително и до 15.10.2021 год. включително – за повторния търг.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1234/29.09.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Стефан Георгиев Христов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII– 439 в квартал 25, по регулационния план на  село Раждавица, община Кюстендил за  разделянето му на два новообразувани урегулирани имота.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта Стефан Георгиев Христов.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

     

Споделете в социалните мрежи:

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ГЕОРГИ КОЛЕВ  

С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, УЛ. "АНТОН ИВАНОВ" № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,  

Във връзка с подадено писмено предложение с вх.Рег.№11-02-49/15.09.2021г. от РП – Кюстендил и сигнал от собственикът на жилище с административен адрес: с.Горна Гращица, общ. Кюстендил, ул. "Антон Иванов" №1 и извършена проверка на 30.09.2021г. от комисия назначена със Заповеди №РД-00-1191/20.09.2021г., РД-00-1208/27.09.2021г. и №РД-00-1237/29.09.2021г., Община Кюстендил Ви съобщава, че  ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес: с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, ул. "Антон Иванов" №1.

В тази връзка е необходимо в 7/седем/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в сградата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване".

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1219/ 28.09.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-7019 „за жилищни нужди и обслужващи дейности“ в кв. 412 по ПУП-ПР на кв. „Румена войвода“, землище на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Весела Георгиева Маринова Йорданова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1201 /24.09.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР в обхвата на част от улица между о. т.123 – о. т.124 – о. т.125 от действащия план за регулация на с. Богослов, община Кюстендил за изместване на о. т. 124 и добавяне на нова  о. т. 124а, както и промяна на северната улично-регулационна линия в съответствие с изградената на място съществуваща улица, съгласно представеното мотивирано предложение.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1225/29.06.2021 г. от Димитър Георгиев Новаков.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Славка Давидкова Якимова от с. Слокощица, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.                

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 127 ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план — план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 16141.102.217 в м.”КРЪНОЛИЦА” с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с цел строителство на гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство.
Обсъждането ще се проведе на  01.10.2021г. от 10.00  часа в кметството на с. Горна Брестница, Община Кюстендил.
Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.
Възложител на проекта : Румяна Келешева

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №538, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г. с протокол №24/31.08.2021 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Георгиев Кесяков – управител на „Микробус БГ“ ЕООД, с. Коняво, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №537, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г. с протокол №24/31.08.2021 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на проектен ПИ 23282.27.58 (част от имот 23282.27.1) м. Осое и имот 23282.27.2 в нов квартал 27а землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за създаване на нов урегулиран поземлен имот за проектен ПИ с идентификатор 23282.28.58 и имот с идентификатор 23282.27.2 в кв. 27а, с. Драговищица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Симеон Кирилов Алексов, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Нейка Бонева Разсолкова от гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ , № 53, ет. 4, ап. 13        

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 257а, УПИ IV-“За търговия“ по плана за регулация на гр. Кюстендил, предвиждащ образуване на нов УПИ IV-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4478) и УПИ VI-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4477).

Възложители на проекта са Мариана Андреева Илиева и Ивона Василева Илиева, гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №542, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г., Протокол №24, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – с малка височина (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 16198.35.5,  местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1494/06.08.2021 г. от Гергана Крумова Тодорова. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №541 прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г., Протокол №24, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът е в обхват на ПИ 29386.500.510 по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, махала Грънчарска, предвиждащ предназначение на имота  „За жилищно застрояване“ и ограничителни линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина (Жм), съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-89/19.01.2021 г. от „ТЕДИ – 14“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ИВО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ ОТ ГР. СОФИЯ,

собственик на поземлени имоти с идентификатори 04796.105.32 и 04796.105.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Богослов, общ. Кюстендил

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-1607/ 23.08.2021 г. Валери Георгиев Анастасов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Орлин Иванов Иванов от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон” №76, ет. 2, ап. 4

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1093 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил, на насл. на Петър Тодоров Иванчев се възстановява правото на собственост върху поземлен имот № 67790.88.5 – м. Скалата, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

До Божил Страшимиров Божилов от гр. София кв. Полигона бл.56 вх.1 ет.3 ап.9
                                                                      
         На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПРЗ на ПМС за изменение и до-пълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-00-1092 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил,  Наследниците. на Илия Божилов Божилов и Стра-шимир Божилов Божилов придобиват право на собственост върху следния новообра-зуван поземлен имот с идентификатор №41112.83.180 с площ от 50 кв. м в местността „Гола Велика“, землище на гр. Кюстендил  по плана на новообразуваните имоти, разда-дени по  пар. 4к, ал1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с обща площ от 505 кв. м. Част от имот с площ 455 кв. м. се ползва от наследниците им на основание нотариален акт №186 томVII де-ло3688/1997 г.
 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-1166/14.09.2021 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил, кв. „Изток“ в обхвата на УПИ VII–700 и УПИ X-778 в кв. 1б. Целта на проекта е изменение на регулационната линия между цитираните УПИ, като се предвижда и свързано застрояване между парцелите, съгласно представените задание и скица-предложение, при устройствени показатели за устройствена зона за ниско застрояване (Жм), при нормативи на чл. 19 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-642/08.01.2021 г. от Валери Руменов Савов.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 41112.503.56, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Милен Гочев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1130/01.09.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IX-„За фурна“ и УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., предвиждащ заличаване на УПИ IX-„За фурна“, кв. 34 и образуването на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ IX  и УПИ ХVI), отредени за жилищно строителство. Предвижда се новообразуваният УПИ IX-“За жилищно строителство“, кв. 34 от плана, да се отреди за имоти 67461.501.242, 501.243 и 501.679 от КККР, с площ 1696 м2. Предлага се изменение на част от западната регулационна линия на УПИ Х-„За детска градина“ по имотната граница на ПИ 67461.501.244 от КККР, при което новообразувания УПИ XVI-„За жилищно строителство“, кв. 34 се отреди за ПИ 501.244 с площ 1547 м2, а новообразувания  УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 е с площ 6045 м2. За новообразувания УПИ ХVI, кв. 34 се проектира задънена улица от о.т.80а до о.т. 80д с широчина 3,50 м.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Георги Здравков Стойнев.

Споделете в социалните мрежи:

График за уточняване, провеждане на анкета и полско-оперативните геодезически дейности  за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
             
Населено място Имот от кадастралната карта Гровеждане на анкета Геодезически дейности
Място за  анкета ДЕН дата час период
с. Коняво 38432.25.100 Кметство с. Коняво Вторник 14.09.2021г. 9:00 ÷ 11:00 от 01.09.2021г.
 до 15.09.2021г.
             
       
 
   
             
             
             
             
             
             

Споделете в социалните мрежи:

ДО

СТЕФАНО ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №62, ЕТ. 8, АП. 26                   

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил Ви съобщава, че със заявление вх. №УТ-21-1421/ 27.07.2021 г.  възложителите  Николай Емилов Гъгнев и като пълномощник на Жулиета Симеонова Сергиева е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXXV - 4339,  УПИ IX – 4339 и УПИ  X – 4338, кв. 226. Целта на  проекта е привеждане на североизточната и югозападната регулационни граници на УПИ XXXV - 4339 в съответствие с границите на ПИ 41112.504.1257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Тодоров Виделов от гр. Благоевград, ул. „Явор”, №9, ет.2, ап.6

До Веска Манолова Симеонова от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,  

До Антон Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,

До Румен Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,         

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-958/22.07.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрено изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

до Сашо Гьоргиевич, Роберт Ангеловски, Новица Колевски, Александар Димовски, Ивица Гьоргиевски, Мишко Пепелюгоски, Александар Веляноски, Денис Фидановски /баща на Леонтина Фидановска/ всички с постоянен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11

Във връзка с подаден писмен сигнал от Надка и Стоядин Стоядинови, в качеството им на собственици на жилище с административен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11 и във връзка с извършена проверка на 19.08.2021г. от комисия назначена със Заповед №РД-00-1050/13.08.2021г., Община Кюстендил Ви съобщава, че  ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11.

В тази връзка е необходимо в 5/пет/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в градата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване".

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1100/24.08.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Златимира Евгениева Ангелова, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XII – 337 в квартал 38, по регулационния план на  село Багренци, община Кюстендил за отреждането му „За производствени и складови дейности“. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуваният УПИ XII – 337 „За производствени и складови дейности“, по план на с. Багренци, общ. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта Златимира Евгениева Ангелова.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1101/ 24.08.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VI-504.2019, 504.2021, УПИ Х-6,7 в кв. 204 и УПИ ХV-6,7 в кв. 212 по ПУП-ПРЗ на местност Хисарлъка, землище на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Владимир Георгиев Панев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Относно: Използване на питейна вода за дейности извън питейно - битовото водоснабдяване на населението

Напомням ви, че Кметът на Община Кюстендил е издал Заповед № РД-00- 793/24.06.21 година, с която се забранява ползването на питейна вода за дейности, които не са за питейно - битови нужди.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметовете на кметства и кметските наместници, във връзка с което очаквам месечни сведения за извършени проверки относно нарушаване на Заповедта и за образувани административно наказателни производства.
От своя страна ВиК Оператора трябва да приложи съответните технически методи за регулиране на налягането във водопреносната мрежа, което да възпрепятства нерегламентираното ѝ използване за поливане/непитейни цели, да съдейства за откриване на нарушителите и глобяването им.
Очаквам предложения за разрешаване на проблема.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на населението през 2021г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6/2019г.

Файл

Споделете в социалните мрежи:

       До Снежана Василева Лучанска, Кристина Василева Стоичкова и Владислава Василева Лучанска

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-959/ 22.07.2021 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г Проектът е в обхват на поземлен имот 44183.91.7,  местност „Пладнище“ от ПНИ на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.

            Възложители на проекта са Иван Костадинов Петров и Благородка Божилова Петрова. Проектът се намира в стая №19, ет.1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Тодор Петров Иванов от с. Слокощица ул. Опълченска, № 10

            Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-990/02.08.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е в обхват на УПИ II-532, квартал 13. Целта на проекта е изменение на източната граница на УПИ II-532, квартал 13 по имотната граница на имот с идентификатор 67461.501.767 по КККР на с. Слокощица новопроектирания УПИ II-532 е с площ 768 кв. м.

            Възложител на проекта е Камелия Стефанова Атанасова. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1080/ 19.08.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI-1747 в кв. 366, улица с о.т. 840-о.т. 833 (ул. „Кадин мост“) и улица с о.т. 840 до о.т. 840б (ул. „Цар Самуил“) по плана за регулация на гр. Кюстендил за привеждане на югоизточната и югозападната улично регулационни линии по имотните граници на ПИ 41112.503.1281 от КККР на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Василка Димитрова Николова, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение № 515 /29.07.2021 г. Протокол №23. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи за сметка на заявителя, проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински  съвет Кюстендил в обхвата на ПИ 44183.51.95, по КККР на местност „Пладнище“ землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. Разрешава и изработването за сметка на заявителя на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 44183.51.95, по КККР на местност „Пладнище“,  землището на с. Лозно, общ. Кюстендил предвиждащ промяна на предназначението на територията на  имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за индивидуално жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

            Искането за разрешение е направено със заявление вх. № УТ-21-1189/24.06.2021 г.  от Петър Истилиянов Матуски. 

            Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №516, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.07.2021 г. с протокол №23/29.07.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.21.318, местност Питаков хан/Еремиев яхър от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Людмил Тончев Иванов .

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №517, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.07.2021 г. с протокол №23/29.07.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.26.123 махала Сиракова по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ конкретното предназначение на имота  „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии на застрояване, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означен като (Жм), чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Дамян Руменов Босачки.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1036/10.08.2021 г. на  Кмета на община Кюстендил e разрешил на Мариана Андреева Илиева - Котева  изработването на Комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ      :

 1. Проект за ПУП- ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56, част от ПИ с идентификатор 02138.3.54, местност Барата от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предзначениеи на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за азстрояване, при устройствени показатели и характеристики за предимно производствена зона (ПП) по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „ Фотоволтоична електроцентрала до 5MWp-Багренци“ в ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 по КККР с площ 55487 кв. м..

Възложел на проекта е Мариана Андреева Илиева Котева.     

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №520, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.07.2021 г. с протокол №23/29.07.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.86.4, местност Грамаге по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона „вилна“ (Ов).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Златка Кирилова Ангелова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

        Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че:

         Със Заповед №РД-00-1037/10.08.2021 г. Кметът на  Община Кюстендил разрешава изработването на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ:

 1. Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 52400.27.25 местност Черни ниви, землище на с. Николичевци, общ. Кюстендил от КККР, съставна част на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична централа“ и определяне на ограничителните линии на застрояване, при устройствени показатели и характеристики за предимно производствена зона (ПП) по чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони .
 2. Инвестиционен проект за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала до 5МWp-Николичевци“ в ПИ с идентификатор 52400.27.25 местност Черни ниви, землище на с. Николичевци, общ. Кюстендил от КККР.

 

         Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране при спазване на следните задължителни предписания:

         а) При изработване на КПИИ по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ да се спазят разпоредбите на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планова, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

         б) Проектът за ИПУП-ПРЗ да се изработи върху актуална извадка от действащата КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил.        

         Възложител на проекта е Мариана Андреева Илиева - Котева.

        

Споделете в социалните мрежи:

До Атон Ангелов Тренев и Галина Ангелова Георгиева -Асенова собственици на поземлен имот № 29386.76.128 в местност Влахов дол, землище с. Жиленци, община Кюстендил.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и  ал.28 а, ал. 1  от  ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД–00–865/07.07.2021 г. на кмета на община Кюстендил нарежда на Виктор Владимиров Христов да придобият право на собственост върху земеделска земя с площ от 114 кв.м.в местност Влахов дол, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, представляваща част от новообразуван поземлен имот с № 29386.76.128 целия с площ от 614   кв.м.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА И КИЧО ВАСИЛИЕВ НИКОЛОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.52, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

Споделете в социалните мрежи:

ДО РАЛИЦА АНТОВА ВЕЛИНОВА, ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВ ВАСИЛЕВ И ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЛАЗОВ СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.1.34, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:        

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЗДРАВЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.3, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВАСИЛ СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ И ЮЛИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.16, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:    

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА, СОБСТВЕНИК НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.8, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

Споделете в социалните мрежи:

ДО МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДРАГОМИРОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1060, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

ДО ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

ДО РОСЕН НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ПОЧИНКОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

До Валя Венцеславова Марковска и Даниела Александрова Кръстева

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ).Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно  застрояване в местност „При кладенеца“ землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. Проектът е в обхват на поземлен имот ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР. 

Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-989/ 02.08.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I-646, кв. 1 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда привеждане на регулационните граници на УПИ I-646 в кв. 1 към имотните граници на ПИ 67461.501.646 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ I-646, кв. 1 от плана  с площ 469 кв. м.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1337/15.07.2021 г. от Марияна Ванчова Миленкова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-172/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Вратца, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-171/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горановци, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16026.15.1103 и 16026.15.1104.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-957/22.07.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., с последно регулационно изменение в посочения обхват със Заповед №РД-00-15/08.01.2018 г. предвиждащ:

 • Обединяване на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 и образуване на нов УПИ XV-„За обслужващи и търговски дейности“.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-896 / 13.07.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За обществено обслужване“, кв. 421 по плана на гр. Кюстендил за разделяне на съществуващия УПИ VIII – „За обществено обслужване“, квартал 421 по плана на гр. Кюстендил и създаването на новите УПИ VIII – „За обществено обслужване“ с площ 561 кв. м. и УПИ IX -  „За озеленяване“ с площ 365 кв. м. и определяне на линии на застрояване и устройствени параметри за Обществено обслужваща устройствена зона ( Оо)

Съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ)

            Да се изработи проект за изменение на кадастралната  карта на гр. Кюстендил, необходим за съгласуване на изработения ПУП по чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.                   

             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Кирил Драгомиров Марков, Борис Велковски, Борис Стоянов Найденски, Бошко Николовски, Даниел Стояновски, Красимира Григорова Николова, „Рис Ойл “ Еоод, Гоце Антовски, Роберт Симоновски, Арсение Отович, Мишко Яремик, Иван Еленов Славчов, Траян Сашов Асенов, Ивона Димитрова Богданова, Люба Димитрова Василева, Боян Ангелов Караманов, Светослав Валентинов Борисов, Димчо Емилов Любенов, Асен Иванов Рангелов, Румен Йорданов Стоянов, Филип Ванчев Димитров, Драган Колев, Ангел Митрушев, Иванка Стоянкова Ангелова, Славчо Траянов Иванов, Иван Валериев Иванов, Едуард Добринов Симеонов, Запринка Кирилова Минкова, Юлиян Анков Зарев,  Витан Асенов Чочов, Николай Кирилов Иванов, Георги Боянов Живков

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-898/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“ в кв. 8, по плана на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната граница на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“, кв. 8 от плана по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 41112.502.532 от КККР на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител на проекта е „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-898/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“ в кв. 8, по плана на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната граница на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“, кв. 8 от плана по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 41112.502.532 от КККР на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-897/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Владислав Сергиев Владимиров и Тома Ламбов Томов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XVII-5978, УПИ XVIII-5979 и УПИ XXIII-5978 в кв. 292 от плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил. И също така разрешава изработването на проект за изменение на подробин устройствен план- план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата  УПИ XVII-5978 и УПИ XXIII-5978 в кв. 292 от плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Владислав Сергиев Владимиров и Тома Ламбов Томов .

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №483 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г . протокол №22, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на проектен ПИ 04796.11.426, част от ПИ 04796.11.14, местност „Свиндаци“, по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“-за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление №УТ-21-874/12.05.2021 година от Румен Кръстев Стоянов.

  Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №484 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 24.06.2021 г . протокол №22, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване(ИПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за паркинг и техническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп): в обхвата на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност  „Кандило“ от КККР на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

     Искането за разрешение е направено със заявление №УТ-19 -141/04.02.2019 година от „БАСИК“ ЕООД с управител Цветомира Йорданова Маноилова. 

     Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №485, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г. с протокол №22/24.06.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона с малка височина (Жм).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №494, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №22, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-895/22.06.2021 г. от Николай Антонов Йосифов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план

     На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията уведомявам всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват поземлени имоти с идентификатори ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183 по КККР на с. Лозно, община Кюстендил с обща площ 4348 кв. м, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в терен за жилищни нужди.

    Общественото обсъждане ще се проведе на 12.07.2021 г. от 10:00 часа в сградата на кметството в с. Лозно, общ. Кюстендил.

Проектите за изменение на ОУП и ПУП-ПЗ са предоставени на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Евгени Георгиев Атанасов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №35, вх. А, ет. 6, ап. 16

До Димитринка Радославова Янева  от гр. София, ул. „Академик Константин Пашев“ №4,

До Светослав Василев Стоилов от с. Шишковци, общ. Кюстендил, ул. „Никола Вапцаров“ №3,

 

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-692/08.06.2021 г. на кмета на Община Кюстендил се одобрява Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

Възложител на проекта Община Кюстендил. Заявление вх. №26-00-1073/ 2020 г.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Тодор Петров Иванов от с. Слокощица ул. Опълченска, № 10

      Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е в обхват на УПИ II-532, квартал 13. Целта на проекта е изменение на източната граница на УПИ II-532, квартал 13 по имотната граница на имот с идентификатор 67461.501.767 по КККР на с. Слокощица новопроектирания УПИ II-532 е с площ 768 кв. м.

      Възложител на проекта е Камелия Стефанова Атанасова. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ          

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЦВЕТАНКА РАДЕНКОВА ХРИСТОВА, АДРЕС: УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 17, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, АДРЕС: . „ЗАПАД“, БЛ. 70, ВХ.А, ЕТ. 7, АП. 26, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

ДО ОГНЯН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.7, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ    

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-797/25.06.2021 г. Кметът на община Кюстендил е одобрил проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно застрояване”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване (Жм). Проектът е с обхват на поземлен имот 04796.2.74 от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, местност Средобърдина

Възложител на проекта е Гергана Димитрова Павлова.

В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл.  215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-826/30.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имата от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител на проекта е Община Кюстендил.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

      

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: “Трасе на въздушна линия НН и водопровод за захранване на ПИ 56378.20.2 от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.     

     Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

     Възложител на проекта е Николай Димитров Димитров от с. Пиперков чифлик.          

     На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

     Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 52/22.06.2021 г.

     Обявлението е поставено на таблото и на сайта на Община Кюстендил на 23.06.2021 г.

Споделете в социалните мрежи:

До Валентина Илчова Яновска от гр. Кюстендил, ул. „Аверки”, №11а,

До Райна Димитрова Христова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода” бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 22,  

До Албена Жекова Попова от гр. София, ул. „Марин Дринов“ №33, ет. 6, ап. 26,

До Чавдар Жеков Попов от гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502,

До Ива Иванова Донева-Сиракова от гр. София, ж.к. „Западен парк“ №75, ет. 1, ап. 4,

До Рашка Стефанова Паргова от с. Лозно, ул. „Цанко Церковски“ №40,

До Божидара Божидарова Живкова от гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ (452-ра), №22, вх. В, ет. 3, ап. 2

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-573/19.05.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлен имот ПИ №41112.86.170, местност Караджа бунар по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

УЛ. ,,ЩАСТИЕ“ №18

С. КОПИЛОВЦИ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“

С. ЖАБЛЯНО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

/двамата заедно със Стефан Ангелов, съсобственици на ПИ 017104/

 

            Уведомявам Ви, че за строеж: ,,Православен храм ,,Благовещение на Пресвета Богородица““, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ 017104, землище на         с. Копиловци, община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-429/16.04.2021 г. на основание  чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, чл. 223, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за забрана ползването и експлоатацията на горепосочения строеж.

 

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд“ №1, етаж 1, стая №18.

 

            Възражения срещу  заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок, считано от 18.06./2021 г., чрез община Кюстендил до Административен съд Кюстендил.

 

            Настоящето съобщение е залепено на: НА ОГРАДАТА ЗА ПИ 017104…….....

……………………………………………………………..на 17.06.2021 г. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на § 4, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ .

Споделете в социалните мрежи:

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

УЛ. ,,ЩАСТИЕ“ №18

С. КОПИЛОВЦИ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“

С. ЖАБЛЯНО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

/двамата заедно със Стефан Ангелов, съсобственици на ПИ 017104/

 

            Уведомявам Ви, че за строеж: ,,Православен манастир ,,Благовещение““, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ 017104, землище на с. Копиловци, община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-430/16.04.2021 г. на основание  чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, чл. 223, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за забрана ползването и експлоатацията на горепосочения строеж.

 

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд“ №1, етаж 1, стая №18.

 

            Възражения срещу  заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок, считано от 18.06.2021 г., чрез община Кюстендил до Административен съд Кюстендил.

 

            Настоящето съобщение е залепено на: НА ОГРАДАТА ЗА ПИ 017104….…….....

………………………………………………………………на 17.06.2021 г. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на § 4, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ .

 

 

Споделете в социалните мрежи:

До:  Здравка Йорданова Григорова от гр. София, Иглеонора Василева Сербезка от гр. Кюстендил, Йоанна Петрова Сербезка от гр. Монтана, Стефка Василева Костадинова от гр. София, Милен Георгиев Костадинов от гр. София, Стефани Стоянова Костадинова от гр. София и Йоан Стоянов Костадинов от гр. София

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-562/18.05.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За безвредни производствени дейности“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.8.36,  местност Динката от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта за ПУП-ПЗ са Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването ѝ чрез община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №469 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 27.05.2021 г. Протокол №21. Разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за част от местност „Кандило“, землище гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на Община Кюстендил (от север – земеделска територия – част от местност „Кандило“, землище гр. Кюстендил, от юг – „Гюешево шосе“, от изток – строителни граници на град Кюстендил и от Запад – земеделска територия от землището с. Грамаждано, общ. Кюстендил.) при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява заданието за проектиране.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №470, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за малкоетажно жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-896/14.05.2021 г. от Николай Антонов Йосифов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №471, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.100.70 по КККР на махала Сиракова, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е определяне на конкретното предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм), в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-891/14.05.2021 г. от Върбан Благоев Тодоров.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Павел Борисов Спасов, Атон Ангелов Тренев и Венцислав Точев Владимиров собственици на поземлен имот № 29386.76.128 в местност Влахов дол, землище с. Горна Брестница, община Кюстендил.

           На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме Заповед № РД-00-514/12.05.2021 г., с която  Кметът на Община Кюстендил е одобрил оценка на предоставената за ползване земеделска земя на Виктор Владимиров Христов с площ от 114 кв. м. в местност Влахов дол, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, представляваща част от новообразуван поземлен имот с № 29386.76.128 целия с площ от 614 кв.м..

          Преписката  се намира в Община Кюстендил, ет.1, стая 19 и може да бъде разгледана от заинтересуваните лица.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №468, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г. с протокол №21/27.05.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на действащата нормативна уредба за част от местност Караджа бунар в землището на гр. Кюстендил и терена , разположен югозападно от ул. „Стара планина“ и ул. „Пиянец“ при граници в съотвестие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет - Кюстендил ОУПОК (Юг – южната граница на ПИ 41112.37.44 от КККР на гр. Кюстендил; Север – ул. „Стара планина“; Изток – ул. „Пиянец“ и Запад – ПИ 41112.37.7 (дере) и ПИ 41112.37.2 (общински път) по КККР на гр. Кюстендил при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава, че с Решение №411/31.03.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ , разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил. Одобреният проект е публикуван на сайта на Община Кюстендил в раздел „Устройство на територията – одобрени ПУП“.

Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 37/07.05.2021 год.

Споделете в социалните мрежи:

ЧЕЗ уведомяваме своите абонати, че във връзка с неотложна подмяна на мълниезащитно въже по мрежа високо напрежение, която е собственост на държавния „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО), се налага временно изключване на извод 110 kV. В резултат, за периода 04-17 юни, ще бъдат извършвани следните прекъсвания на електрозахранването в населени места от област Кюстендил:

На 04.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без електрозахранване ще останат с. Горна Козница и части от с. Коркина, общ. Бобов дол.

На 05 и 06.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат селата Горна Козница, Коркина и Новоселяне, общ. Бобов дол.

На 07.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат с. Бабинска река, общ. Бобов дол и с. Коняво, с. Цървеняно, общ. Кюстендил.

На 08, 10 и 11.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще остане с. Бабинска река, общ. Бобов дол.

На 07, 08, 10 и 11.06.2021 г. временни прекъсвания на захранването ще има от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в селата Мало село, Големо село, Мламолово, Долистово, Паничарево, Шатрово, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Локвата, Блато, общ. Бобов дол; Баланово, Палатово, Дяково, Пиперево, Блатино, бензиностанция ОМВ, Арматурен завод Пиперево, общ. Дупница; Циклово, общ. Бобошево; Мръводол, Пастух, общ. Невестино.

На 07, 08, 10 и 11.06.2021 г. от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. ще има временно прекъсване на напрежението селата Горна Козница, Коркина , Новоселяне, Бабини, Мала Фуча и Голема Фуча, общ. Бобов дол.

На 11.06.2021 г. временни прекъсвания на захранването ще има от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в селата Мало село, Големо село, Мламолово, Долистово, Паничарево, Шатрово, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Локвата,  Блато, общ. Бобов дол; с. Баланово, общ. Дупница; с. Циклово, общ. Бобошево; с. Мръводол, с. Пастух, общ. Невестино.

На 15.06.2021г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат селата Ябълково, Гърбино и  Полска Скакавица, общ. Кюстендил.

На 17.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще остане местност Николичевски Път и местност Дренов дол, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До „НЕКСТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ САЛЮШЪНС“ ЕАД, гр. София

До Богданка Иванова Милева от гр. София

До Петрана Тамякярска от с. Богослов, общ. Кюстендил

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-783/26.04.2021 г. Гергана Димитрова Павлова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно застрояване”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване (Жм). Проектът е с обхват на поземлен имот 04796.2.74 от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, местност Средобърдина

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА; НИКОЛАЙ ВАСИЛИЕВ НИКОЛОВ; КИЧО ВАСИЛИЕВ НИКОЛОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.52, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РАЛИЦА АНТОВА ВЕЛИНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.1.34, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517