ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (956)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-252/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Възложител на проекта е Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил.   

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.      

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Невенка Асенова Златковска от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 16141.53.30 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
До: Мария Иванова Иванова, Борислав Огнянов Борисов и Даниел Огнянов Борисов, собственици на ПИ 16141.53.23 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-137/ /01.02.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 16141.53.27 от КККР на землище с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, местност Мира. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – за вилно строителство.
Възложител на проекта за ПУП - ПЗ е Олег Пламенов Расийски.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-233/01.03.2022 г.  Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация  (ИПУП-ПР) в  обхвата на УПИ I – 48, УПИ II - 48,  УПИ III – 49 и УПИ IX - 49, кв. 8, с. Граница, общ. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешно регулационните граници между цитираните УПИ към имотната граница между ПИ 48 и ПИ 49 от кадастралния план на с. Граница.  Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение за изготвяне на ИПУП-ПР е направено със заявления вх. №УТ-21-2422/22.12.2021 г. от Виолета Иванова Серафимова и Константин Тодоров Бенгаров.

Заповедта не подлежи на обжалване съгласно чл. 125, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Ценоразпис на обли и цепени дървени материали/ дърва за огрев от централен склад и временен горски склад за физически лица, предоставени от ТП ДЛС "Осогово"  може да видите тук.

Информация за осигурените количества строителна дървесина на територията на Община Кюстендил в района дейност на ТП ДГС "Кюстендил" и ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, допити през 2022г.   може да видите тук.

Информация за осигурените количества строителна дървесина на територията на Община Кюстендил в района дейност на ТП ДЛС "Осогово" и ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, допити през 2022г.   може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №654, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №29/27.01.2022 г., се разрешава изработването на проект за Частично изменение на Об-щия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №653, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №29, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.100.127 от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил за конкретизиране на застрояването, като предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за „предимно производствена устройствена зона“.
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-2304/20.01.2022 г. от Симеон Кирилов Алексов, управител на „Уника имоти“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-226/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „За друг вид производствен складов обект“ в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за предимно производствена устройствена зона (Пп).

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:  Иван Василев Джагалов, Светлана Георгиева Гогева, Десислава Валентинова Карадакова, Тодорка Владимирова Йорданова, Росица Василева Темизова, Райка Стойова Йорданова, Васил Драганов Йорданов и Кирил Драганов Йорданов, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, собственик на поземлен имот с идентификатор  16198.35.4 по КККР на землище  с. Горна Гращица, местност Старата могила.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-86/ 20.01.2022 г. Гергана Крумова Тодорова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5,  местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона – с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-227/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за УПИ VI-„Производствени и складови дейности“ в кв. 35 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Уведомление за инвестиционно предложение   може да видите тук.

ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ „РАФАЛ” ЕООД с ЕИК2ОЗ8О  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи - 31.03.2022г.

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vma-2022.pdf

Споделете в социалните мрежи:

ДО АНГЕЛ ВАНЧЕВ ХРИСТОВ И ВАСИЛКА ИВАНОВА ЯНЕВСКА, СОБСТВЕНИЦИ  НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.759, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛОбщина Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-103/25.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на в обхвата на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за привеждане на северозападната и източната регулационни граници на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил по имотни граници на пи 41112.503.757 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ VII, отреден за ПИ 503.757 е с площ 344 кв.м.

Възложители на проекта Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

Заповед № РД-00-188/16.02.22 на Кмета на Община Кюстендил относно недопускане рапространението на Африканска чума по свинете на територията на община Кюстендил  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

До: Боян Георгиев Николов от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 29386.18.108 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Кирил Стоянов Черкезов от гр. София, Антоанета Александрова Якимова от гр. Кюстендил, Райка Костадинова Скерлева от гр. Кюстендил, Елена Димитрова Алексиева от гр. София, Пламен Димитров Любиков от гр. Кюстендил, Васислав Асенов Кочов от гр. София, Симеон Методиев Владимиров от гр. Перник, наследници на Вена Иванова Погачарова, собственик на ПИ 29386.18.117 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Николина Димчова Куртева от гр. София, Станка Карчева Христова от гр. Сливница, Младенчо Боянчов Станков от гр. Кюстендил, Борис Боянчов Станков от с. Вратца, наследници на ПИ 29386.18.119 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-64 /17.01.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство. 
Възложител на ПУП-ПЗ е Николай Антонов Йосифов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 

Споделете в социалните мрежи:

До: Боян Георгиев Николов от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 29386.18.108 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Нели Валентинова Димитрова от гр. София и Светослав Валентинов Светославов от гр. Кюстендил, наследници на Иванка Асенова Христова, собственик на ПИ 29386.18.104 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Райна Георгиева Стоименова от гр. Кюстендил, наследник на Владимир Стоянов Василев, собственик на  ПИ 29386.18.238 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-65 /17.01.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на проектния имот от земеделска в неземеделска – за малкоетажно жилищно строителство.
Възложител на проекта за ПУП-ПЗ е Николай Антонов Йосифов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 

Споделете в социалните мрежи:

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян.

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-160-sv.pdf

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ СЛАВЕВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ X-207, КВ. ,С. ЛОЗНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-121/27.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 44183.51.95, местност „Пладнище“ от ПНИ на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Петър Исталиянов Матуски и Лиляна Исталиянова Матуска.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №652, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №29, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 65047.15.611,  местност Трите буки от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда конкретно предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означен като Жм, съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-2142/10.11.2021 г. от  Бисер Иванов Иванов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ВАСИЛ ВЕНКОВ ИВАНЧЕВ            
УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №24
ГРАД КЮСТЕНДИЛ                                                             

На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомявам, че на 29.12.2021 год. е издадено Разрешение за строеж №176 от Главен  архитект на Община Кюстендил, в съответствие с техническо становище по част: ,,Конструкции”– оценено за съответствие по реда на чл. 147, ал. 2 от ЗУТ от ТК по част конструктивна на инвестиционните проекти, за строеж от шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба №1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи /обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 год, изм. ДВ. бр. 23 от 22.03.2011 год., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 2012 год., изм. и доп. ДВ. бр. 56/2017 год./ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“. Находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-3433, кв. 320, по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №1345 от 26.05.1965 год. на Зам. Председател на Държавен Комитет по строителство и архитектура, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.503.2068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12215-02.11.2021 год. на Началник на СГКК – Кюстендил. С административен адрес: Град Кюстендил,  ул. „Веслец“ №24.
Съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление да обжалвате разрешението за строеж чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-162/09.02.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ Х-117 „Фурна“ в кв. 20 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на два: УПИ Х-„За фурна“, с площ 774 кв. м. и УПИ ХII-117 с площ 506 кв. м. в кв. 20.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Валиния Гаврилова Георгиева – Стоименова гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-161/ 09.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-6977 и УПИ XVI-6977 в кв. 378 по плана на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, предвиждащ изменение на границите на двата УПИ и образуване на нови УПИ XV-503.4143 и УПИ XVI – 503.4203 в кв. 378. Със Заповедта се разрешава и изработването на проект на план за застрояване в същия обхват.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Росица Райчова Шопова и Борислав Димитров Вучков.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО „СИГНАЛ –ДК“ ЕООД СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИ-ФИКАТОР № 41112.504.568, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
                       На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Об-щина Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Въз-ложител на проекта е фирма „Басик“ ЕООД. Проектът предвижда промяна на предназна-чението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“- за паркинг и тех-ническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г., за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност „Канди-ло“ от КККР на гр. Кюстендил.
        Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
        В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писме-ни предложения, възражения и искания по проекта за ПУП

Споделете в социалните мрежи:

 Обявление за Обществено обсъждане може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници относно:

- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересованите страни, свързани с дейността и територията на ТП ДЛС "Осогово"

- планирани дейности за 2022г. , и територии, в които ще се изпълняват

- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги

- възможностите за местно социално - икономическо развитие

- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно или духовно значение за местните общности

Уведомителното писмо може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП "ДГС  Кюстендил", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Димитър Стоянов“, ЕИК 109018584 с адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл.225, вх. 1, ет. 1.    може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Митра Испиридонова Стоянова,Тони Стоянов Георгиев може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

     До Валентина Пламенова Бонева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон“ №67

          До Донка Бориславова Стоименова от гр. София, ж.к. „Дружба”, №109, вх. Б, ет. 5, ап. 17

          До Снежанка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Харковска“ №3, вх. А, ет. 1, ап. 2

          Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-15/05.01.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, насл. на Васил Йосифов Бонев придобиват право на собственост върху предоставената за ползване земя в местността Гола Велика-Терасите, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 17680.39.140.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

          До Иво Тончев Ников от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“, №192, вх. Б, ет. 2, ап. 4         

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I – 2027, 2032, 2033, 2034 в кв. 411 на кв. „Румена войвода“ по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Ангел Здравчов Иванов. Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

            Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Димитров Николов от гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 67, ет. 16, ап. 123

           До Венета Славева Тодорова от гр. София, ж.к. „Обеля 2“ № 275, ет. 10, ап. 49

           

            Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на отреждането на парцела от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и търговски дейности“.

           Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС Кюстендил може да видите тук.

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДЛС Осогово може да видите тук.

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници за изготвяне на списъци на правоимащи лица, желаещи да добиват дърва за огрев и строителна дървесина може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че e изработен план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ и кадастрален регистър към него за новообразувани имоти с идентификатори 41112.72.21, 41112.72.22, 41112.72.23, 41112.72.25, 41112.72.26, 41112.72.29, 41112.72.32, 41112.72.35 и 41112.72.110, местност Дренов дол, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил в изпълнение на Решение №260000/04.01.2021 г. по административно дело №2260 по описа на Районен съд, гр. Кюстендил за 2019 г. Планът на новообразуваните имоти и придружаващата го документация е приет с протокол №РД-18-310 от 10.12.2021 от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-22-8 от 08.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 6, стр. 20 от 21.01.2022 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за с. Коняво, общ. Кюстендил, местност Цигански камък. Плановете са приети с протокол №РД-18-309 от 10.12.2021 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-22-8 от 08.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 6, стр. 20 от 21.01.2022 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Постъпила е молба на възложителите "ЕВРОДИЗАЙН-2" ЕООД и "СБМ РЕВОЛФ" ЕООД за промяна на предназначението на земеделски имот в землището на с. Ръсово за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа". Обявлението може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
КЛАРА АСЕНОВА ТОНЕВА
АСЕНИЯ АНТОНИНО ТОНЕВА
СТАСИЯ АНТОНИНО ТОНЕВА
УЛ. „ПРОФ. АТАНАС ИШИРКОВ“ №23, ЕТ. 4, АП. 16
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 140, ал.3, изр. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомявам, че по повод подадено заявление с вх. №УТ-21-1762/12.10.2021 г. от „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, с управител Атанаска Дромухарска за издаване на виза за проектиране на „Нискоетажна жилищна сграда (източна секция) с магазини, кафене и гаражи“ в ПИ с ид. 41112.500.1641 по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.09.2021 г., идентичен с УПИ I-За кооперативно жил. строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №1798 от 28.08.1989 г., е издадена виза за проектиране №151 от 11.11.2021 г. Искането е с цел строеж в ПИ 41112.500.1641 по КККР на гр. Кюстендил, Приложени са Скица № 15-980294-07.09.2021 г. издадени от СГКК- Кюстендил и е възложител на строежа, съгласно чл. 161, ал.1 от ЗУТ.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, да възразявате срещу издадената виза за проектиране чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд -Кюстендил.
Материалите се намират в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, кабинет №23 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Споделете в социалните мрежи:

ДО МЛАДЕНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №44, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10 ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2352/ 13.12.2021 г.  възложителят  Илиан Стоименов Кирилов е внесъл за разглеждане и одобряване на:

- Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II - 170 и УПИ  III - 185, кв. 27. Целта на  проекта е привеждане на регулационните граници на цитираните УПИ в съответствие с границите на ПИ 29386.501.284 и ПИ 29386.501.285 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жиленци, образуване на нови УПИ II-284 и УПИ II-285, кв. 27 и обединяването им в новообразуван УПИ II-284, 285 в кв. 27

- Проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувания УПИ II – 284, 285, кв. 27 по плана за регулация на с. Жиленци.

            Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проектите заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по тях до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА И ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №23

ДО АНКА СЛАВЧОВА ПЕНЕВА И ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ПАВЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25

ДО АНКА СТОЯНОВА ИВКОВА, СВЕТЛОЗАР ПЛАМЕНОВ ИВКОВ И ИВА ПЛАМЕНОВА ЗАРЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25А

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ 8 И 9, ЕТ. 3,  УЛ. „СПАРТАК“ №23, ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1646 /14.12.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

            Възложител на проекта е Община Кюстендил.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №637, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.26.10, местност Ридо от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №636, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.27.1, местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 640/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „Аратиден“ ЕООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 20208.11.554 и ПИ 20208.45.140 по КККР на землището на с. Дворище и ПИ 38432.7.457 и ПИ 38432.7.458 по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е „Аратиден“ ЕООД.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 633/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Владимир Миленков Тривкович изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67790.23.133 – част от ПИ 67790.23.95, местност Чардака от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Владимир Миленков Тривкович.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 639/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил  в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица,  по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, като разположението на ограничителните линии за застрояване бъдат съобразени с чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, както и с чл. 60, ал. 1 от Закона за пътищата и сервитута на ВЕЛ 20 Kv „ВИДЕН“ в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица, по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за фотоволтаична централа с мощност 400 Kw и трофопост, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена усройствена зона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 634/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на УПИ III-1571, кв. 342, град Кюстендил, община Кюстендил.      С

      Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта са Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 638 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г., с протокол № 28, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, при спазване изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- за фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).                                                                            

       Искането за разрешение е направено със заявление № УТ-21-2325/08.12.2021 г. от Владимир Христов Симеонов управител на „ЕВРОДИЗАЙН 2“ ЕООД.                               

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Цветелина Георгиева Цветкова от гр. Божурище, ул. „Янтра” №19А

           До Диляна Илиева Георгиева от гр. София, ж.к. „Младост 4“ №440, вх. З

          До Борислав Димитров Борисов от гр. София, ул. „Райска градина“ №35

           До Иван Илиев Георгиев от гр. София, ж.к. „Люлин“ №631, вх. Б, ет. 9

           До Магдалена Йорданова Кръстева от с. Богослов, общ. Кюстендил

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1605/09.12.2021 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 626 м2 от предоставената за ползване на наследниците на Валентин Асенов Христов земя – поземлен имот № 04796.105.17 в местността Саманли баир, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №631, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 52400.50.48 с площ 500 кв. м. – част от ПИ 52400.50.1, местност „Чавко поле“ от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №632, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., разрешава на „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземен кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк в ПИ 52400.20.53 местност Над селото от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил, започващо от нов трафопост в ПИ 52400.20.53, преминаващ през имоти 52400.1.24 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.24.501 (р. Бистрица), ПИ 66891.19.208 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.19.212 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66981.19.211 (напоителен канал), ПИ 66891.19.213 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.30.20 (За селскостопански, горски, ведомствен път) и 66891.10.50 (За селскостопански, горски, ведомствен път), достигащ до съществуващ стълб от въздушна кабелна линия 20 kV.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №635, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се допуска поправка на техническа грешка в Решение №591, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г. както следва:

Вместо: Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони, в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

           Да се чете: Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Паулина Василева Александрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Владислав Бориславов Лазов от гр. София, ул. „Проф. д-р Дим. Атанасов”, №12, ет. 3, ап. 10

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1642/14.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот УПИ XVIII-26, кв. 3, местност по действащия план за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение от „за жилищно застрояване с малка височина“ в „за обществено обслужващи дейности“.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЖУЛИЕТА СИМЕОНОВА СЕЕРГИЕВА, СОБСТВЕНИК НА УПИ XI-327, кв. 38, С. КОНЯВО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 
    
    Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територия-та (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-1641/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – 329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, община Кюстендил за привеждане на югозападната регулационна граница на УПИ XIII-329 в кв. 39 от плана на с. Коняво, към имотната граница на ПИ 550 от кадастралния план на с. Коняво, при което се образува нов УПИ XIII-329 в кв. 38 и се променят североизточната регулационна граница на УПИ XII- 239, УПИ XI-327 и УПИ X-328 в кв. 38 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил.
        Възложител за изработването на проекта са Трайчо Йорданов Стефанов.
        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

 До Даниела Александрова Кръстева и Анета Александрова Малинова- Бучева

         Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1600/08.12. 2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца“, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно застрояване, с нормативи  в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

          Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая № 19 ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.4, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБС-ТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със  Заповед № РД-00-1558/30.11.2021 г. е одбрен проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, за промяната на предзначението  на земята от „земеделска“ за „неземеделска“.

            Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

            Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

До Мария Божидарова Станоева, Нели Павлова Макариева и Ралица Здравкова Томова от гр. София, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1547 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1562/ 30.11.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – работен устройствен план (РУП)) за УПИ XI–1162, кв. 144 по ПРЗ на гр. Кюстендил, който УПИ е идентичен с ПИ 41112.500.1548 по КККР на гр. Кюстендил. С проекта се предвижда едноетажно надстрояване на съществуващата сграда с идентификатор 411121.500.1548.1, както и едноетажна пристройка към северозападната стена на същата сграда.

Възложител на проекта е Славяна Стоянчова Иванчева

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд , гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Валентин Стоименов Бакалски от гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №63

         На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1565/30.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение границите на имот планоснимачен № 72 и попълване на кадастралната основа на плана за  регулация с новообразуван поземлен имот с планоснимачен №336 с площ 617 кв.м., идентичен с УПИ III - 72, кв. 31 по плана за регулация на с. Скриняно-Николичевци, община Кюстендил.         

         В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-3/06.12.2021 г. е одобрен план на ново-образуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.
           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обяв-лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-2/03.12.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1696/ 29.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, в обхвата на УПИ I – „За ОбНС“ в квартал 57 по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил. С проекта се разре-шава изменение на уличната регулация на улица с о.т. 216-о.т.221, заличаване на УПИ I “За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 583, 585 и 586 и УПИ II „За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 586, 967 и 968 като сградите, собственост на заявителя се запазват.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „Кирилови-08-Кюстендил“ ЕООД, с. Драговищица, общ. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ
устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план(ПУП-ПЗ)

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 67790.42.129, землище с. Соволяно, за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „фотоволтаична централа”.

Срещата ще се проведе на 05/01/2022г. от 10.00 часа
в кметството на с. Соволяно.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - Павел Желязков - управител на „П Енерджи" ООД, тел. 0888 944408

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ Ж.К. „ГЕРЕНА,  БЛ. 153, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 11 ГР. КЮСТЕНДИЛ ДО ЗОРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Ж. К. „ОСОГОВО“, БЛ. 58, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 42 ГР. КЮСТЕНДИЛ

собственици на поземлен имот с идентификатор  29386.18.108 по КККР на землище  с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/2040 от 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проекти за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 и ПИ 29386.18.118. С проектите се предвижда промяна на предназначението на земята от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проектите за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РАЙНА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА УЛ.  „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“ №1А ГР. КЮСТЕНДИЛ

 Наследник на Владимир Стоянов Василев, бивш собственик на поземлен имот с идентификатор  29386.18.238 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОИМЕНОВА,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/2040 от 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проекти за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 и ПИ 29386.18.118. С проектите се предвижда промяна на предназначението на земята от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проектите за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ Ж.К. „ГЕРЕНА,  БЛ. 153, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 11 ГР. КЮСТЕНДИЛ ДО НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №5 С. ЖИЛЕНЦИ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

 собственици на поземлен имот с идентификатор  29386.18.108 по КККР на землище  с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/2040 от 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проекти за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 и ПИ 29386.18.118. С проектите се предвижда промяна на предназначението на земята от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проектите за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО МЛАДЕНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №44 ГР. КЮСТЕНДИЛ

 Наследник на Младен Карчов Станков, бивш собственик на поземлен имот с идентификатор 29386.18.119 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКОВ,

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/ 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на цитирания имот от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО МАГДАЛЕНА СТОЙНЕВА ДИКОВА, МАГДА ХРИСТОВА ГОЛЕМИНОВА, ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА, ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГОЛЕМИНОВ, РУМЯНА ЛЮБОМИРОВА РАЧЕВА, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЛЮБИКОВ, СИМЕОН МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ

Наследници на Вена Иванова Погачарова, бивш собственик на поземлен имот с идентификатор 29386.18.117 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/ 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на цитирания имот от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА ОТ ГР. СОФИЯ СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СВЕТОСЛАВОВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА и АЛБЕНА НИКОЛАЕВА РУСИМОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ НАСЛЕДНИК НА ВЕСЕЛКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

собственици на поземлен имот с идентификатор  29386.18.104 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2040/ 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на проектния имот от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Георгиев Войнски, Елза Димитрова Георгиева, Надежда Борисова Николова, Николайчо Борисов Николов и Маргарита Георгиева Крумова

          Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ).Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствена и складова дейност, съобразен с изискванията на чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. заправила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Проектът е в обхват на ПИ 83354.66.95, местност „Реката“ от КККР на землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил. 

            Възложител на проекта „Строителна фирма Рила“ ЕООД. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 608/30.11.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 67790.42.129, местност Станчовица, землището на с. Соволяно, община Кюстендил от КККР по реда на ЗУТ.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО МИНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 16141.53.33, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

Възложител на проекта е Олег Пламенов Расийски.

В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската

Споделете в социалните мрежи:

НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ.2 от ДР ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК
 
ДО МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ БОРИСОВ И ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ФИЛЧЕВА СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИ-ФИКАТОР № 16141.53.23, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
   
 Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на тери-торията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отгова-рящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.
Възложител на проекта е Олег Пламенов Расийски.
В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1599/08.12.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIV-215, УПИ I-213, 214, УПИ II-211 и УПИ V-218 в кв. 36 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., за привеждане на североизточната и югоизточната регулационни линии на УПИ XIV-215, кв. 36 към имотните граници на ПИ 67461.501.215 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като новообразувания УПИ XIV-215 в кв. 36 е с площ 586 кв. м.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Теменужка Славчева Борисова.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО АНТОАНЕТА ДРАГАНОВА ГЕОРГИЕВА МАХ. „ГРЪНЧАРСКА“ №2 С. ЖИЛЕНЦИ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2031/26.10.2021 г.  възложителят Тодорка Стоянова Колева, управител на „ТЕДИ 14“ ЕООД,  е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът е в обхват на ПИ 29386.500.510 по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, махала Грънчарска, предвиждащ предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и ограничителни линии на застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина (Жм), съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО

ЖИВКО ИВАНОВ ГОНЕВ

УЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №10

С. НОВИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване – стопанска постройка”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – 90 и  частично попадащ в УПИ VІІ – 92, кв. 4 по плана на                          с. Нови чифлик, община Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Васил Левски” № 10, с. Нови чифлик, община Кюстендил, с Писмо изх. №94-00-1982/17.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил, на  основание чл. 225 а,       ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 от Глава втора от Наредбата по чл. 225 а, ал. 3 от ЗУТ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, чл. 271, ал. 3 от АПК, е определена дата   07.12.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. за предприемане на действия по принудително изпълнение на Заповед №РД-00-656/19.06.2019 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконния строеж.

Със съдържанието на писмото може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

    
   Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.
         Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.
         Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЙЧО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4490, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2022 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване – 01.12.2021 г.  проекто-картотека 2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

До: Красимир Иванов Романов, Магдалена Петровски, Митко Богомилов Мицов, Николай Димитров Костадинов, Ромен Спасов Михалков може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1533/24.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Иван Кирилов Фърков, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ V – 529 и УПИ IV-527 в кв. 3 от  кадастралния и регулационен план на стопански двор на с. Граница, общ. Кюстендил с цел измени вътрешно регулационната граница между двата урегулирани имота, съгласно представената скица- предложение.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е Иван Кирилов Фърков.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Райка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ , № 26,        

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1344/19.10.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил, чрез образуване на нови УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 отредени за имоти с идентификатори 67461.501.242, 501.243, 501.244, 501.679 за УПИ IX, 67461.501.244 за УПИ XVI I 67461.501.246 за УПИ Х по КККР на с. Слокощица.

Възложители на проекта са Георги Здравков Стойнев, Кирил Йорданов Лешников и Николина Йорданова Велинова.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №589, прието на заседа-ние на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №26, Об-щинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона, означена като Пп, чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-1941/12.10.2021 г. от Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 19
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛЮБОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
КВ. „ЗАПАД“ , БЛ. 47, ВХ. А, ЕТ. 10, АП. 29
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
УЛ. „СПАРТАК“ №23, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 1
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ
УЛ. „СПАРТАК“ №23
ЕТАЖ 3, АП. 8 И АП. 9
ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ съобща-ваме на всички заинтересувани лица, че възложителят Община Кюстендил е внесла за разглеждане и одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За мага-зин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За жилищно строителство, мага-зин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зо-ни, за устройствена зона „Жм“.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1498/ 16.11.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XVI – 3939, кв. 58 от плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на границите на УПИ XVI-3939 към имотните граници на ПИ 41112.500.299 от КККР на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1858/21.09.2021 г. от Маргарита Миланова Спасова от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица Заповед №РД-00-1497/ 16.11.2021 г., издадена на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, с която Кметът на община Кюстендил разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ:
Проект за изменение на подробния устройствен план – парцеларен план (ИПУП – ПП) за корекция на част от трасе на „Външно ел. захранване на едноетажна стопанска постройка в ПИ 20208.5.50 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил.
Инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване на едноетажна стопанска постройка в ПИ 20208.5.50 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №94-00-3768/15.10.2021 г. от Мария Иванова Стоянова от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1496/ 16.11.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIX - “За производствено складови дейности“, кв. 91 по плана за регулация на гр. Кюстендил и улицата, северно от него. Целта на проекта е закриване на част от улицата с площ от 750 кв. м. и придаването ѝ към цитирания УПИ, като новата уличнорегулационна линия се проектира по изградената на място улица, без да се нарушава профила ѝ. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №26-00-953/08.10.2021 г. от Христо Михайлов Абаджиев, управител на „АБ – ТЕРМ“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 588/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 57319.729.6, местност Двора, землището на с. Полска Скакавица, община Кюстендил от КККР по реда на Зут.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №590, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 04796.105.62, местност Саманли баир по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Здравко Димитров Георгиев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Славка Давидкова Якимова от с. Слокощица, общ. Кюстендил
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1462/10.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил се одобрява Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.
В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 587/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на про-ект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюс-тендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 67790.42.128, местност Станчовица, землището на с. Соволяно, община Кюстендил от КККР по реда на Зут.
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1458/09.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил, разрешава на Eлица Йорданова Антова - Нечемска, изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регула-ция (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VI-26 и УПИ XI-415 в кв. 4 от плана на с. Граница, като новообразувания УПИ VI-26, 415 е с площ 1127 кв. м.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител за изработването на проекта Елица Йорданова Антова - Нечемска.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 581/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „Торготерм“ АД изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация, в обхвата на УПИ I- „За завод за кухненско обзавеждане“, УПИ II- „За бензиностанция и газостанция“ и УПИ III-„За производствено – складови дейности в кв. 8а и УПИ I- „ За производствено складови дейности“ в кв. 8 по действащия регулационен план на гр. Кюстендил, съгласно предс-тавените задание и скици.
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител за изработване на проекта е „Торготерм“ АД.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Нейка Бонева Разсолкова от гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ , № 53, ет. 4, ап. 13
До Мариана Андреева Илиева от гр. София, ул. „Слав Карасла-вов“ №6а, ет. 5
До Ивона Василева Илиева от гр. София, ул. „Слав Караславов“ №6а, ет. 5
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1350/19.10.2021 г. на кмета на Об-щина Кюстендил е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за из-менение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 257а, УПИ IV-“За търговия“ по плана за регулация на гр. Кюстендил, предвиждащ образуване на нов УПИ IV-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4478) и УПИ VI-„За обс-лужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4477).
Възложители на проекта са Мариана Андреева Илиева и Ивона Василева Илиева, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №591, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони, в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Паулина Василева Александрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ФЪРКОВ СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 16141.102.219, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на  поземлен имот с идендификатор № 16141.102.217 в м. Крънолица, землище с. Горна Брестница, община Кюстендил предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „За гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство“.

Възложител на проекта е Румяна Захариева Келешева.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1447/ 05.11.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-17 и УПИ VI–16 в кв. 11 от действащия регулационен план  на с. Горна Гращица, община Кюстендил. Целта на проекта е изменение на вътрешно регулационната линия между цитираните УПИ, съгласно представената скица-предложение. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-2060/29.10.2021 г.   от Зоя Петрова Христова - Стоилова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Веселин Йорданов Цветански Иевгения Веселинова Йорданова, собственици на имот с иденфикатор № 41112.503.569, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1280/08.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил.

        Възложител на проекта е Милен  Руменов Гочев.

        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

         

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-1446/05.11. 2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП- ПР) в обхвата на УПИ I – общ. и  УПИ  II – общ. в квартал 9 по действащия регулационен план на с. Богослов, общ. Кюстендил за отреждането на УПИ I, кв. 9 по плана за ПИ 501.495 по КККР на с. Богослов, отреждането на УПИ II, кв. 9 от плана за ПИ 501.494 по КККР и привеждането на регулационните граници на двата урегулирани  имота към имотните граници на ПИ 501.494 и ПИ501.495 по КККР на с. Богослов, община Кюстендил.

         и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на:

         новообразувани УПИ I – 495 и УПИ II – 494 в кв. 9 от плана за определянето на линии на застрояване при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

         Искането за разрешение е направено със заявление вх. № УТ-21-2084/01.11.2021 г. от „Линкпорт“ ЕООД.

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1432/ 03.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за отстраняване на явна фактическа грешка в обхвата на УПИ I-2027, 2032, 2033, 2034 в кв. 411 по ПУП-ПР на кв. „Румена войвода“, землище на гр. Кюстендил, като отреждането за УПИ I да бъде само за ПИ 41112.504.2027 по КККР на гр. Кюстендил.

Възложители на проекта са Ангел Здравчов Иванов и Здравчо Иванов Митев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

       Съобщаваме Ви, че Веселин Кирилов Веселинов е внесъл проект за ИПУП – ПР в териториалния обхват на УПИ VIII – 2548 и УПИ X – 2549 в кв. 159, по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил., за обединяване на двата  имота и проект за ПУП-ПЗ и Работен устройствен план (РУП) по чл.110, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 113, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на новообразуваният, УПИ VIII – 165,166 в кв. 159 от плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил.

            Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Димитров Николов от гр. София, р-н. „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“ бл. 67, ет. 16, ап. 123

До Венета Славева Тодорова от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков“ №12, ет. 3, ап. 11

До Светослава Методиева Василева от гр. София, ж.к. „Обеля 2“ №275, ет. 10, ап. 49       

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на отреждането на парцела от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и търговски дейности“.

Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1427/01.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за привеждане на северозападната и източната регулационни граници на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил по имотни граници на пи 41112.503.757 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ VII, отреден за ПИ 503.757 е с площ 344 кв.м.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители на проекта Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1406/28.10.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Тройчо Йорданов Стефанов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – 329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, община Кюстендил за привеждане на югозападната регулационна граница на УПИ XIII-329 в кв. 39 от плана на с. Коняво, към имотната граница на ПИ 550 от кадастралния план на с. Коняво, при което се образува нов УПИ XIII-329 в кв. 38 и се променят североизточната регулационна граница на УПИ XII- 239, УПИ XI-327 и УПИ X-328 в кв. 38 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители за изработването на проекта са Трайчо Йорданов Стефанов.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с подаден писмен сигнал с вх.Рег.№24-00-743/25.10.2021г. от ОД на МВР – Кюстендил за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация, Община Кюстендил съобщава на живущите на посочените адреси:

В 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в сградата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване" за промяна на адресната регистрация. може да видите тук

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517