ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (956)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №818, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.07.2022 г. с протокол №35/28.07.2022 г., разрешава на Мария Нарцис Каймакански от гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.81.4 местност При църквата от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е Мария Нарцис Каймакански – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Подобряване на електрозахранването на с. Слокощица, чрез ремонт на участък от ВЕЛ 20 kV „Богослов“ и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ за захранване на ТП „ДЗС“, ТП „Слокощица 1“ и ТП „Слокощица 2“ и направа на нова кабелна връзка между ТП „Разклона“ и ТП „Слокощица 2“ в землищата на с. Пиперков чифлик и с. Слокощица. Трасето започва от  ТП „Електрон Васомеханики“ , разположен в ПИ 56378.24.8 и преминава през ПИ 56378.24.24 – селскостопански път, ПИ 56378.24.23 – изоставени трайни насаждения и ПИ 56378.24.22 - река от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил. Проектното трасе продължава през землището на с. Слокощица ПИ 67461.32.313 – Дупнишко шосе. Дължината на трасето е 244 м със сервитут 1 м, предвиден от двете страни на кабелната линия.

Възложител на проекта е „ЕРМ Запад“ АД гр. София.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасета за изграждане на обект: “Ремонт на мрежа НН и изнасяне на средства за търговско измерване на границата на собствеността от МТП „Стената“, ЕП 20 kV „Бистрица“ в землищата на гр. Кюстендил и с. Скриняно. Трасето започва от съществуващ МТП „Стената“ , разположен в ПИ 41112.72.78 – пасище, като се обособяват четири нови извода, като изводи „А“, „Б“ и „В“ се изтеглят успоредно на една стълбовна линия до стълб №2.

Възложител на проекта е „ЕРМ Запад“ АД гр. София.

Споделете в социалните мрежи:

До Румен Стойнев Илиев от гр. София, ж.к. „Люлин“, №169, вх. А, ет. 3, ап. 8
До Валерия Георгиева Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 29, ет. 4, ап. 7
         
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за работен устройствен план в обхвата на УПИ XII-3282 в кв. 269 по плана на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна в етажността на жилищната сграда от 2МЖ в 3МЖ, разположена на намалени отстояния от сградата в УПИ XI-3283 в кв. 269 и през улицата от сградата 5МО в УПИ XII-899 в кв. 270.
Възложител на проекта е Светлана Борисова Станкова.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1052/04.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изра-ботването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II – 4701 и УПИ III - 4701 в кв. 215а по действащия регу-лационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационната линия между тях. Новообразуваният УПИ II е отреден за ПИ 41112.504.1640 с площ 544 м 2, а новообразувания УПИ III е отреден за ПИ 41112.504.1641 с площ 668 м 2.  
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Михаил Кирилов Мартинов.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Покана за обществено обсъждане на "Частично изменение на ОУП и ПУП -ПЗ , отнасящ се за поземлен имот с идентификатор № 23282.27.58, част от имот с идентификатор №23282.27.1 м. Осое и имот 23283.27.2 м. Драче, с . Драговищица. Обявлението   може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на тресе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ 63536.37.359 местност Требениците от КККР на землището на с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел и преминава през: ПИ83354.21.119 – местен път, общинска частна собственост в землището на с. Шишковци; ПИ 83354.21.121 – изоставена орна земя, общинска частна собственост в землището на с. Шишковци; ПИ 83354.21.122 – селскостопански път публична общинска собственост в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379 – селскостопански път, публична общинска собственост в землището но с. Раждавица; ПИ 63536.37.360 – селскостопански път, публична общинска собственост в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Възложител на проекта е „Агритим“ ЕООД от гр. Кюстендил.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 728 /28.04.2022 г. Протокол №32 Общински съвет Кюстендил, одобрява проект за частично изменение на Общия устройствен плана на Община Кюстендил в обхвата на УПИ  III- 1571 в кв.342 по плана на гр. Кюстендил – ПИ 41112.503.556 от кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Възложител на проекта е „Агритим“ ЕООД от гр. Кюстендил.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Покана за обществено обсъждане на "Частично изменение на ОУП и ПУП -ПЗ , отнасящ се за поземлен имот с идентификатор № 44183.33.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозно. Обявлението  може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

До: Клара Асенова Тонева, Асения Антонино Тонева и Стасия Антонино Тонева, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1640 по КККР на гр. Кюс-тендил с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №9

Община Кюстендил на основание чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 128, ал. 3 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-1106/22.06.2022 г. възложителят „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, със седалище гр. Кюстендил и управител Атанаска Димитрова Друмохарска е внесъл за разглеждане и одобряване на:
 - проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват УПИ I – „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 77 по плана на гр. Кюстендил. Целта на проекта е разделяне на цитирания УПИ и образуване на три нови УПИ – УПИ - 1639, УПИ XV – 1640 и УПИ  XVI – 1641, кв. 77 .
- проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на трите имота са съобразени с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона със средна височина (Жс).
Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

     До Виктория Владиславова Добрева от гр. Кюстендил, ул. „Кадин мост“, № 24          
         
            Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.21.318, местност Питаков хан/Еремиев яхър от КККР  на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - „Предимно производствена зона“ с конкретно предназначение – „Цех за разфасоване и опаковане на тоалетна хартия“, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на (Пп).
       Възложител на проекта е Людмил Тончев Иванов, гр. Кюстендил.    
      Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
       Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил  предоставя  на 300 лица социалната услуга  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициатива на Европейската комисия за преодоляване последствията от кризата чрез механизма REACT-EU
 Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, която  стартира от 04.01.2021 г. за период от 4 месеца, в рамките на общо 81 работни дни. Стойността на договора е 72 171,00 лв.
Във връзка с големият интерес към предоставяната социална услуга, е изготвено искане за удължаване на проекта от страна на Община Кюстендил. Сключено Допълнително споразумение №1 с което срокът за изпълнение на дейностите по проекта се увеличава до 30.09.2021 год. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 165 586,41 лв.
С допълнително споразумение №2 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C02 е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 10.12.2021 г. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 210 371,04 лв.
С допълнително споразумение №3 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C03  е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 30.06.2022 г. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 329 693,76 лв.
С допълнително споразумение №4 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C04 е актуализирана  стойността на договора в размер на 334 666,20 лв.
С допълнително споразумение №5 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C05  е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 09.09.2022 г. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 377 461,15 лв.
                Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициатива на Европейската комисия за преодоляване последствията от кризата чрез механизма REACT-EU
С изпълнението на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“, ще се постигне основната цел, а именно ще се осигури намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея на територията на община Кюстендил.
               Като последица от военната и хуманитарна криза в Украйна, България е изправена пред безпрецедентни предизвикателства, породени от увеличаваща се мигрантска вълна. В резултат от приетото Решение за изпълнение (EC) 2022/382, с което се активира прилагането на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г., в страната беше създадена организация, която да гарантира, че за бягащите от войната в Украйна хора ще бъде осигурена временна закрила.
По операцията може да се предоставя и топъл обяд на разселени лица от Украйна получили временна закрила в Република България в съответствие с Решение на МС № 144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България.
    Лицата, които са разселени в резултат на конфликта в Украйна са допустими като участници в проектните дейности при условие, че същите имат предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут или временна закрила.
ТОПЛИЯТ ОБЯД ВКЛЮЧВА: СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ, ХЛЯБ И ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ

     Потребителите на  горе цитираната социална услуга ще получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник.
Социални работници на КСУ ще предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки за целевата група:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребителите  получават  социалната услуга - БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА  „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ могат да бъдат:
    Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
    Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
    Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
    Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите и отговарящи на критериите да бъдат включени за участие в програмата ще се извършва чрез социалните работници към Комплекс за социални услуги- Кюстендил .
Кандидатите за потребители могат да потърсят съдействие за включване в програмата  на тел. 078550473, 078552037, както и в  Общинска социална трапезария, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа.

!!!! Кандидат-потребителите подлежат на потвърждаване от съответната Дирекция „Социално подпомагане“  за принадлежност към допустимата целева група.

!!!! Определянето на конкретните представители на целевите групи ще се извърши на база списъци от Дирекция „Социално подпомагане“  Кюстендил с извършена проверка за принадлежност към целевите групи по проекта.  
!!! Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ ще се реализира цялостния подбор на конкретните представители на целевите групи, които ще бъдат включени в дейността по предоставяне на топъл обяд. Служителите, отговорни за подбора на конкретните представители на целевите групи, които ще бъдат включени в дейността за предоставяне на топъл обяд, от страна на община Кюстендил, са социалните работници в КСУ –Кюстендил.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 791/30.06.2022г.   (Протокол №34) Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе за обект:  „Външно ел. захранване но фотоволтаична централа до 1 MW в ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“ по КККР на с. Ръсово, общ. Кюстендил

Искането е направено със заявление вх.  №УТ-22-618/12.04.2022 г.  от  „ ЕВРОДИЗАЙН - 2“ ЕООД

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал,4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 793/30.06.2022г.   (Протокол №34) Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП). Проекта е за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 02138.3.56, част от ПИ 02138.3.54, м. Барата от КККР на с. Багренци, Община Кюстендил, както присъединяването към въздушен ел. провод 20 kV Козница, извод от подстанция „Пауталия“ ще се извърши към нов стълб находящ се в ПИ 56378.19.13, от КККР на с Пиперков чифлик (нива, частна собственост „ АГРО 77“ ЕООД), откъдето започва трасето ел. Кабел и преминава през ПИ 56378.19.10, от КККР на с Пиперков чифлик, общ Кюстендил (Пасище  общинска частна собственост),пресича ПИ 02138.3.53 от КККР на с. Багренци (За селскостопански горски, ведомствен път) и достига до имот, собственост на заявителя където ще бъде изграден нов трансформаторен пост и одобрява заданието за проектиране.  

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-1053/14.06.2022 г. от „Кидо Енерджи България„

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал,4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 792/30.06.2022г.   (Протокол №34) Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП). Проекта е за определяне на трасе на въздушна електропроводна линия НН започващо от съществуващ стълб, разпо-ложен в ПИ 16141.103.131 по КККР (територия на транспорта), преминаващо приз ПИ 16141.103.131, ПИ 16141.102.290 и ПИ 16141.102.302 по КККР и достигащо до проектен стълб №21  
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-841/17.05.2022 г. от „ЕРМ Запад „АД  „ЧЕЗ разпределяне България“
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал,4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

До Стоян Иванов Иванов от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, бл. 7, вх. А
До Биляна Огнянова Радкова от гр. София, бул. „Константин Величков“ №149,  ет. 4, ап. 16
До Гергана Огнянова Бисерова от гр. София, ж.к. „Дружба 2“ №19
До Васил Радославов Траянов от гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 409, вх. Б, ет. 9, ап. 50
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Гола Велика от КККР на гр. Кюстендил, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя „За земеделски труд и отдих“ в терен за „вилни нужди“ и установяване на устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места, за определяне на трасе за изграждане на обект: „Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати, захранени от ТП „В и К”, местност „Гола Велика“, в землищата на гр. Кюстендил и с. Грамаждано, общ. Кюстендил. Трасето  започва от съществуващ ТП „В и К“, разположен в ПИ 41112.504.1705 – урбанизирана територия, държавна частна собственост (база на „В и К“ ООД – в несъстоятелност) и преминава през съществуващ стълб разположен в ПИ 41112.83.361 – земеделска територия „за селскостопански, горски ведомствен път“ и продължава по проектни стълбове през ПИ 41112.504.1153 – урбанизирана територия „за второстепенна улица“ и ПИ 41112.83.179 – земеделска територия „за селскостопански, горски ведомствен път“, всичките публична общинска собственост, в землището на гр. Кюстендил, продължаващо в землището на с. Грамаждано през ПИ 17680.38.233 – земеделска територия „за селскостопански, горски ведомствен път“ – публична общинска собственост и завършва до проектен стълб на имотната граница на ПИ 17680.13.40 – земеделска територия с НТП „за друг вид застрояване“ – собственост на Църковно настоятелство, с. Грамаждано по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил и с. Грамаждано, община Кюстендил.
Възложител на проекта е „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник”  бр. 56, стр. 134 от 19.07.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

До Марийка Василева Джонева от гр. Кюстендил, бул. „България“, №6, вх. Б, ет. 2, ап. 11
До Валентин Стоянов Луков от гр. София, ж.к. „Стрелбище“, №7Б, вх. В, ет. 9, ап. 26
До Даниела Александрова Иванова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“ №47, вх. Б, ет. 6, ап. 31
До Аделина Александрова Василева от гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Арх. Никола Лазаров (197-ма)“ №13, вх. Г, ет. 4, ап. 12
До Снежанка Георгиева Младенова гр. Кюстендил, ул. „Калоян“ №8
До Славка Спасова Андонова и Нина Стойнева Любенова от гр. Кюстендил, ул. „Георги Стаматов“ №20
До Людмила Стойнева Любенова от гр. София, ж.к. „Дървеница“ №42,
До Николай Альоша Янев от гр. София, бул. „Братя Бъкстон“№ 27
До Мирослав Николов Андонов от гр. София, ж.к. „Красна поляна“ II част, № 226

Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за попълване на кадастралната основа с имот планоснимачен номер 587 в кв. 51 по плана за регулация на с. Драговищица, общ. Кюстендил, изготвен на основание §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на Закона за кадастъра  и имотния регистър (ЗКИР), предвиждащ попълване с нов имот – собственост на наследниците на Стоянчо и Младен Христови Чорбаджийски.
Възложител Пламен Атанасов Атов.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Анка Стойнева Захариева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“, №79А
До Симеон Стоичков Захариева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“, №79А
    
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-6977 и УПИ XVI-6977 в кв. 378 по плана на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, предвиждащ изменение на границите на двата УПИ и образуване на нови УПИ XV-503.4143 и УПИ XVI – 503.4203 в кв. 378. С ПУП-ПЗ се предвижда изграждането на търговски обекти: магазини за промишлени стоки (за автомобилна електроника, ел. части и тяхната диагностика.   
Възложители на проекта са Росица Райчова Шопова и Борислав Димитров Вучков.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Катя Костадинова Кьосева от гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 430, вх. 1, ет. 6, ап. 22
До Снежанка Николова Стоилова от гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, № 113, вх. В, ет. 2, ап. 3

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) и Работен устройствен план в обхвата на УПИ VIII-2055 в кв. 406 по действащия регулационен план на кв. „Румяна войвода“, гр. Кюстендил, идентичен с ПИ 41112.504.2312 по КККР, предвиждащ отреждането на парцела от „За индивидуално жилищно застрояване“ да премине в „За обществено обслужващи дейности“. Изготвеният РУП предвижда допустими намалени отстояния на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Възложител на проекта е „МВ Трейдинг“ ЕООД, гр. Перник.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

    Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №794, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.06.2022 г. с протокол №34/30.06.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфрас-труктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Подобряване на електрозахранването на с. Слокощица, чрез ремонт на участък от ВЕЛ 20 kV „Богослов“ и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ за захранване на ТП „ДЗС“, ТП „Сло-кощица 1“ и ТП „Слокощица 2“ и направа на нова кабелна връзка между ТП „Разклона“ и ТП „Слокощица 2“ в землищата на с. Пиперков чифлик и с. Слокощица. Трасето за-почва от  ТП „Електрон Васомеханики“ , разположен в ПИ 56378.24.8 и преминава през ПИ 56378.24.24 – селскостопански път, ПИ 56378.24.23 – изоставени трайни насаждения и ПИ 56378.24.22 - река от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил. Проектното трасе продължава през землището на с. Слокощица ПИ 67461.32.313 – Дупнишко шосе. Дължината на трасето е 244 м със сервитут 1 м, предвиден от двете страни на кабелната линия.
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ЕРМ Запад“ АД гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

     Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №790, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.06.2022 г. с протокол №34/30.06.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфрас-труктура извън границите на населените места за определяне на трасета за изграждане на обект: “Ремонт на мрежа НН и изнасяне на средства за търговско измерване на границата на собствеността от МТП „Стената“, ЕП 20 kV „Бистрица“ в землищата на гр. Кюстен-дил и с. Скриняно. Трасето започва от съществуващ МТП „Стената“ , разположен в ПИ 41112.72.78 – пасище, като се обособяват четири нови извода, като изводи „А“, „Б“ и „В“ се изтеглят успоредно на една стълбовна линия до стълб №2.
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ЕРМ Запад“ АД гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

     Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №794, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.06.2022 г. с протокол №34/30.06.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.86.127, местност Караджа бунар по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство. Проектът да бъде съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/ 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Стефан Константинов Константинов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Мария Иванова Иванова

гр. Кюстендил, ж.к. „Герена” бл. 173, ет. 2, ап. 5

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-752/09.06.2022 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната оценка на 100 м2 (цялата с площ 600 м2) от предоставената за ползване на Христина Иванова Симеонова земя – поземлен имот № 16141.102.248 в местността Влахов дол, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост,

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрения Проект за Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Кюстендил, местност „Белия камък“ и „Жабокрътски рид“ за изграждане на обект с първостепенно значение за Община Кюстендил, одобрен с Решение №830/28.06.2018 г. на Общински съвет- Кюстендил, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти– частна собственост по реда на Закона за общинската собственост, за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, открита с Решение №754/26.05.2022 г. на Общински съвет- Кюстендил, както следва:

Идентификатор

на

имот

Собственик/

собственици

Вид и

НТП

Местоположение, местност

Площ

на

имота

в

/дка/

Площ

за отчуждаване

в

/дка/

Стойност

 на

площа

за отчуждаване

/лева без ДДС/

41112.28.85

Стоичко и Сандра Горови

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

1,500

1,500

3428,00

41112.28.86

Васил Атанасов Куков

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

2,001

2,001

4573,00

41112.28.87

Христо Цветанов Христов

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

1,365

1,365

3125,00

41112.28.88

Христо Цветанов Христов

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

0,705

0,705

1611,00

41112.28.89

Цветан Спасов Кацарски

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

1,094

1,094

2500,00

41112.28.90

Цветан Спасов Кацарски

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

0,930

0,930

2126,00

41112.28.91

Снежана Йорданова Узунова

и

Екатерина Йорданова Абаджиева

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил

„Жабокрътски рид“

3,902

3,902

8963,00

41112.33.6

Мария и Никола Берови

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

6,06

6,06

15563,00

41112.33.7

Асен Младенов Иванов

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

0,599

0,249

626,00

41112.33.8

Иван Кирилов Иванов

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

0,803

0,335

843,00

41112.33.26

Василка Димитрова Стоилкова

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

2,436

0,94

2374,00

41112.33.27

Иван Ангелов Чочев

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

2,449

0,987

2492,00

41112.33.30

Харалампи Стоименов Деянов

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

5,922

1,164

2959,00

41112.33.32

Димитър Иванов Маджаров

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

1,792

1,792

4556,00

41112.33.33

Асен Младенов Иванов

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

4,902

4,902

12463,00

41112.33.95

Виолета Димитрова Майска, Маргарита Димирова Майска и Богомил Димитров Майски

Земеделска/

нива

гр. Кюстендил „Белия камък“

0,909

0,909

2312,00

Всичко:

 

 

 

 

 

 

28,835

70 514,00

Стойността на равностойното парично обезщетение в размер на 70 514.00 лева е предвидена в бюджета на Община Кюстендил за 2022 г.

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.

Заповедите за отчуждаване на собствениците ще бъдат издадени не по-рано от 1 месец от публикуване на настоящото уведомление.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Анита Ацкова Гълъбова от гр. София ул. „Едисон“ № 11 ет. 1 ап. 3
До Златка Бориславова Василева гр. Кюстендил ул. „ Цар Крум “   № 22 ет. 2 ап. 3
До Петър Димитров Кокев гр. Кюстендил ул. „Първи май“ № 8
До Вилиян Здравков Крумов гр. София ж.к. „Студентски град“ № 59 вх. А ет. 3 ап. 301
До „Украса 2000“ ЕООД гр. Кюстендил ул. „Цар Освободител“ № 64

Съобщаваме Ви, че Емил Христов е внесъл за разглеждане и одобряване:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ XI- „За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ  XVI-6146, в кв. 294 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил и разделяне на УПИ XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ на две нови УПИ – УПИ IX – „За обществено обслужване“ и УПИ  XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ кв. 294 и изменение на
вътрешно регулационната граница между УПИ XI и УПИ XVI в кв.294 гр. Кюстендил
- проект за ПУП – ПЗ в обхват на новообразуваните имоти УПИ  IX – „За обществено обсъждане и УПИ  XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294 за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела са съобразени с изискванията на чл. 38 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:
„РУЕН ТУРИСТ“ ЕООД
УЛ. „НИКОЛИЧЕВСКИ ПЪТ“ №30
ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1005/ 07.06.2022 г. Бисер Иванов Иванов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 65047.15.611,  местност Трите буки от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда конкретно предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означени като Жм, съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът ес намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-853/30.06.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-536 и УПИ V-616 в кв. 35 с. Драговищица, общ. Кюстендил. Със Заповедта се одобрява и Заданието за проектиране

Възложител на проекта е Радка Николова Миленкова, Тошко и Тони Вартанянови.   

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Борисов Петров от гр. Кюстендил, ул. „Хисарлъка“, №48
До Валентин Димитров Александров от гр. Кюстендил, ж.к. „Осогово“ бл. 58, вх. А, ет. 5, ап. 13
До Нели Димитрова Траянова, Димитринка Василева Матенцидис и Маргарита Кирилова Георгиева от гр. Кюстендил, ул. „Даскал Дамаскин“ №19
До Васил Радославов Траянов от гр. София, ж.к. „Хиподрума“ №142, вх. А, ет. 3, ап. 7
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ IV-1989, кв. 339 за промяна на конкретното му предназначение от „За жилищно строителство“ в „За паркинг“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.
     Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД гр. София.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
     Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

 До Огнян Атанасов Николов от гр. София, бул. „Петко Ю. Тодоров“, №1, вх. А, ет. 13, ап. 104
 До Любомир Атанасов Николов от гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ №37
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5602, УПИ VI-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ и УПИ VII-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ в кв. 247б по действащия регулационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, предвиждащ обединяването им като регулационните линии се привеждат по имотните граници на ПИ 41112.504.1684.от КККР и образуване на нов УПИ I, отреден за ПИ 504.1684 с площ 3004 м 2 . Изработен е и проект на план за застрояване в същия обхват за определяне конкретното му предназначение „За жилищно нискоетажно строителство“, ограничителните линии на застрояване и устройствени параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е Галина Савова Атанасова.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Наталия Викторовна Пенчева
До Симеон Йорданов Дончев

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). Проектът е в обхват на поземлен имот 67790.23.95,  местност Чардак от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.

            Възложител на проекта е Владимир Миленков Трифкович . Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                                                                   

        

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

28.06.2022 ГОД. (ВТОРНИК)

 

1.                  

28.06.2022

Снежана Гаврилова Кокалинска

16.30 ч.

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Владимиров Колев, Асенов Иванов, Георги Асенов Иванов
    Даниела Георгиева Мурджева, Мая Владимирова Николова, Симеон Йорда-нов Дончев, Валентин Асенов Зебеков, Мариела Смиленова Миленова, Виолета Ге-оргиева Шехтанова - Вълчинова наследници на Деница и Иван Васеви  

На основание § 4к, ал.7 от ПЗР  на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-553 от 28.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил възстановява правото на собственост на наследниците на Деница и Иван Васеви върху новообразуван имот с идентификатор 41112.86.346, намиращ се в мест-ността Галевица, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил с площ 1790 кв. м.

Споделете в социалните мрежи:

     До Малинка Борисова Божкова от гр. Кюстендил, ул.„19-ти февруари“, № 33    
     До Райка Борисова Таскова от с. Ябълково, общ. Кюстендил
     До Румен Стефанов Сечков от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61    
     До Стефан Василев Стефанов  от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61      
     До Валентина Иванова Алайкова от гр. Кюстендил, кв.„Запад“, бл. 64, ет. 7
     До Таня Йорданова Йовева от с. Дворище, общ. Кюстендил
     До Албена Емилова Джонева от гр. Кюстендил, ул. „Македония“ №26, вх. В
     До Милен Руменов Стефанов от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61
     До Митра Николова Йорданова от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 84, вх.В    
     До Мартин Йорданов Славов гр. Пловдив, ул. „Околчица“ №20, вх. Б, ет. 4
     До Десислава Йорданова Славова гр. Пловдив, ул.„Околчица“ №20,вх. Б,ет. 4
     До Емил Станков Моралийски гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №74
     До Станислава Емилова Моралийска гр. София, ж.к. „Младост 2“ бл. 221А
     До Янка Георгиева Ранова с. Граница, общ. Кюстендил
     
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
           Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.
           Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
          Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Военното окръжие в Кюстендил съобщава, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв, от които 120 за длъжността „Младши специалист” в Националния военен университет „В. Левски” – Велико Търново. Останалите 30 места са за длъжността „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” - Шумен. Крайният срок за подаване на документи е 6 юли 2022 година в сградата на Военното окръжие.

Важно условие е лицата, които кандидатстват, да не са навършили 40 години в годината на кандидатстване.Съгласно заповедта на министъра на отбраната срочната служба ще започне на 7 септември 2022 година. Тя ще се изпълнява за срок от 6 месеца и ще включва 3 модула: начална военна подготовка, специална военна подготовка и колективна военна подготовка.

За времето на срочната служба резервистът ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание.

Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и да ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведена процедура.

Срочнослужещите, които не желаят да сключат договор за военна служба, ще бъдат вписвани в запаса.За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, ул. „Добръджа” № 2А, тел. 078 55 20 63 и 0885626712

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

 

Споделете в социалните мрежи:

          Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-765/ 13.06.2022 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на УПИ  IX-213, 214 и УПИ  I – 212, кв. 22 с. Граница общ. Кюстендил с цел да измени вътрешно регулационната граница между двата урегулирани имоти, съгласно представената скица-предложение.  

Възложител Яни Кирилов Георгиев                    

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 67790.21.133, който е част от 67790.23.95 по кадастралта карта и кадастралните регистри на землището на село Соволяно,  м. „Чардак“, община Кюстендил с цел изграждане на „Вилни сгради“.
Обсъждането ще се проведе на 22.06.2022 год. от 10 часа в кметството на село Соволяно, община Кюстендил.
Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОЕКТ:   Владимир Миленков Трифкович

Споделете в социалните мрежи:

До Людмила Василева Никова от гр. Кюстендил, ул. „Руен” № 10
           До Емил Валентинов Александров от гр. Кюстендил, ул. „Рила“ № 10
          До Антоанета Стоянова Петкова от гр. София, бул. „Тотлебен“ № 4, ет. 1,
           
 
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк.
            Възложител на проекта е Николай Георгиев Кесяков – управител на „Микробус БГ“ ЕООД, с. Коняво, общ. Кюстендил.            
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 762 от 26.05.2022 -Протокол № 33 Общински съвет – Кюстендил разрешава:

 1. Изработване на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил, в обхвата на ПИ 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ включването на територията на имота, към териториите в ОУП с предимно производствена устройствена зона ( Пп )
 2. Изработването на проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ конкретно предназначение на ПИ 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил – за фотоволтаична централа ( ФЕЦ )

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-2382/01.04.2022 г.

Възложител на проекта “УНИКА ИМОТИ“ ООД

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 763 от 26.05.2022 г. -  Протокол № 33 Общински съвет – Кюстендил.

Разрешава изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на Община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. по Протокол № 13 на Общински съвет - Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 44183.42.7от КККР на землището на с. Лозно, Община Кюстендил по реда на ЗУТ и одобрява заданието за проектиране. 

Искането е направено със заявление вх. №26-00-270/22.03.2022 г.

Възложител на проекта “АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №760, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.05.2022 г. с протокол №33/26.05.2022 г., се разрешава на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, гр. София, изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на разпределителен газопровод (РГ) до метанстанция „СТРУМА ПЕТРОЛ-1“ ООД с местоположение ПИ 67461.21.165 от КККР на землището на с. Слокощица, общ. Кюс-тендил. Трасето на РГ за метанстанция „СРУМА ПЕТРОЛ-1“ ООД започва от съществу-ващ газопровод СТ 133, намиращ се в ПИ 67461.32.309 и продължава през ПИ 67461.32.560, 67461.32.313, пресича републикански път II-62, чрез насочен хоризонтален сондаж с дължина 65 м, преминава в ПИ 67461.4.180. Дължината на трасето е 1356 м и сервитут с ширина по 1 м.
Възложител на проекта е „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, гр. София.    
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-19-7/19.05.2022 г. областния управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти, находящи се в землището на село Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 40 от 31.05.2022 г.    
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районен съд – Кюстендил, в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №761, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.05.2022 г., Протокол №33, Общинският съвет разрешава изработването на:

 1. Проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на поземлен имот (ПИ) 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован.
 2. Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован. С проекта се предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-752/04.05.2022 г. от  Димитър Георгиев Бакалов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЛУЧАНСКИ
Ж. К. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, БЛОК 194,  ЕТАЖ 3, АП. №2
ГР. КАЗАНЛЪК

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЛУЧАНСКИ
УЛ. ,,ОПЪЛЧЕНСКА“ №30
ГР. КАЗАНЛЪК

Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Насип”, намиращ се в гр. Кюстендил, с административен адрес: местн. ,,Механите“, ПИ 41112.101.14 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №4/29.04.2022 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №18, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
    
Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на    § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

    До Милчо Величков Стефанов от с. Таваличево, общ. Кюстендил
          
            Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-654/20.05.2022 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 1046 кв.м. на предоставената за ползване на Емилия Хубавенска земеделска земя в местността Змийов дол, землище на с. Таваличево, представляваща ПИ 72045.402.24.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РОСЕН ПЕТРОВ ПОПНИКОЛОВ
КВ. ,,СРЕДЕЦ“
УЛ. ,,НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ“ №1,
ЕТАЖ 3, АП. №4
ГР. С О Ф И Я

ПАТРИСИЯ ЖИВКОВА ПОЧИНКОВА
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ПОЧИНКОВ

 Уведомяваме Ви, че за триетажна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-686/31.05.2022 г., на основание чл. 195, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която е наредено на собствениците да извършат основен ремонт за поправяне и заздравяване на покривната конструкция и текущ ремонт на фасадите на триетажната сграда, находяща се в УПИ XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ.

    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.
    
Настоящето съобщение е залепено на 02.06.2022 г. на входната врата на имота, на таблото на община Кюстендил и е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил
       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Офис“
намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот УПИ XVIII – 3359 по плана на гр. Кюстендил,
е съставен Констативен акт №3/31.05.2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
3.    По чл. 178, ал. 6 от ЗУТ за издаване на заповед за забрана ползването на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на южната фасада на жилищната сграда, поставено на таблото за обявления в сградата на община Кюстендил и е публикувано на интернет-страницата на общината, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил

                                       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване“
 намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот УПИ XVIII – 3359 по плана на гр. Кюстендил
е съставен Констативен акт №7/31.05. 2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022 г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.

Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на южната фасада на жилищната сграда и на таблото за съобщения на община Кюстендил, публикувано на интернет – страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил
                                  
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване – навес (гараж)“
намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот УПИ XVIII – 3359 по плана на гр. Кюстендил
е съставен Констативен акт №6/31.05.2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022 г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.

Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на южната фасада на жилищната сграда и на таблото за съобщения на община Кюстендил, публикувано на интернет – страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:  Ивета Ивова Тодорова
ул. „Капитан Петко Войвода“ № 31
гр. Перник,
 
Румен Василев Харизанов и Милена Димитрова Харизанова
ул. „Октомврийска революция“ № 8
гр. Кюстендил

                                       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Ограда и гаражна врата“
 намиращ се в гр. /с./Кюстендил , с административен адрес:
гр. Кюстендил, ул. ,,Октомврийска революция“ №8
кв. 53, урегулиран поземлен имот ……………………………….публична общинска собственост
е съставен Констативен акт №5/ 31.05. 2022 г., който е основание за започване на административно производство:
1.    По чл. 224 а, ал. 1 от ЗУТ за издаване на заповед за спиране на строителството.
2.    По чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.

Възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  01.06.2022 г.  пред  администрацията на община  Кюстендил.

Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на 31.05.2022 г. на гаражната врата и на таблото за съобщения на община Кюстендил,  публикувано на интернет – страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 и ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: ”ИНТЕРТАС БГ“ ЕООД, Любомир Денковски, Румен Георгиев Митов, Стоянка Ефремова може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-648/19.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват ПИ 41112.503.4149 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, образуване на нов УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378, заличаване на улица с о. т. 1286а до о. т.  885б и проектиране на нова улица от о. т. 1286 до о. т. 885б.

- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378 по плана на гр. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основани чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-630/17.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват УПИ I – „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 77 по плана на гр. Кюстендил. Целта на проекта е разделяне на цитирания УПИ и образуване на три нови УПИ - УПИ - 1639, УПИ XV – 1640 и УПИ  XVI – 1641, кв. 77 .

- проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на трите имота са съобразени с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона със средна височина (Жс). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-525/30.03.2022 г. от  „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, със седалище гр. Кюстендил и управител Атанаска Димитрова Друмохарска

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН и прилежащия сервитут, за захранване на помпа за напояване на ПИ с идентификатори 41112.11.46 и 41112.11.47, местност Модро поле, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Трасето започва от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен електропровод 20 kV „Драговищица“, преминава през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост) и достига до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД с управител Иван Кънев Стаменков.

 Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 37, стр. 133 от 17.05.2022 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Александър Руменов Александров може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

До: Кристина Иванова Николова от гр. София, собственик на ПИ 16198.35.12

До: Иван Василев Джагалов от с. Горна Гращица, Светлана Георгиева Гогева от гр. София, Десислава Валентинова Карадакова от гр. Дупница, Тодорка Владимирова Йорданова от гр. Плавдив, Росица Василева Темизова от гр. Пловдив, и Васил Драганов Йорданов от с. Лиляч, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, собственик на ПИ 16198.35.4 по КККР на с. Горна Гращица

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-375/ 29.03.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5, местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищни нужди.

Възложител на проекта е Гергана Крумова Тодорова

В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

ДО

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

УЛ. „КАБЛЕШКОВ“ №10, ЕТ. 1

ГР. КЮСТЕНДИЛ 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-489/ 19.04.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона.

Възложители на проекта са Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.  

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

ДО

ТАТЯНА АСЕНОВА СТОЯНЧЕВА

Ж.К. „ДУПНИЦА“,  БЛ. 1, ЕТ. 11, АП. 61

ГР. ДУПНИЦА 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-489/ 19.04.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона.

Възложители на проекта са Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.  

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат я обжалват чрез Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

До Светла Василова Десподова от гр. София, ул. „Иван Тургенев“, № 1         

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Възложител на проекта е Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил.   

Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №729, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.04.2022 г. с протокол №32/28.04.2022 г., се разрешава на „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООД – гр. Кюстендил изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен имот с идентификатор 66891.27.6, част от имот 66891.27.1 в местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволаична централа, с нормативи в съответствие на чл. 25, ал. 3 от Наредба §/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООДгр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

за Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на действащия Общия устройствен план на Община Кюстендил (ЧИОУПОК) и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, Община Кюстендил


          На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територия та  УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проектите за ЧИОУПОК и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, мест. „Лапевица“, Община Кюстендил за неземеделски нужди, с цел реализиране на инвес-тиционно намерение – изграждане на „фотоволтаична електрическа централа”.
          Възложител на проектите е  Мартин Димитров Евтимов.

         Срещата ще се проведе на 20/05/2022г. от 10.00 часа в заседателната зала, намираща се в сградата на „Кюстендилски строител“ АД с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №64, ет.4
 
           За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя – инж. Петър Пе-шев, тел. 0888 311 630, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-581/09.05.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) и Работен устройствен план в обхвата на УПИ VIII-2055 в кв. 406 по действащия регулационен план на кв. „Румяна войвода“, гр. Кюстендил, предвиждащ отреждането на парцела от „За индивидуално жилищно застрояване“ да премине в „За обществено обслужващи дейности“. Изготвеният РУП предвижда допустими намалени отстояния на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Възложител на проекта е „МВ Трейдинг“ ЕООД, гр. Перник.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-573/ 09.05.2022 г. Кметът на общината разрешава изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, включващ:

-  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.506.140,  местност Гърлянски черешарник по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  

- инвестиционен проект за „изграждане на фотоволтаичен парк“

При изработването на КПИИ да се спазят разпоредбите на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-83/20.01.2022 г. от  „БУЛСАН ГРУП“ ООД, със седалище гр. София и управител Димитър Георгиев Иринков.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-542/27.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработят:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ XI - „За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146, кв. 294 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил и разделяне на УПИ XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ на два нови УПИ – УПИ IX -„За обществено обслужване“ и УПИ XI -„За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294
- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ IX -„За обществено обслужване“ и УПИ XI -„За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294 за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела са  съобразени с изискванията на чл. 38 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона (Ц).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1879/30.09.2021 г. от Емил Ивайлов Христов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил предоставя на 300 лица социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициатива на Европейската комисия за преодоляване последствията от кризата чрез механизма REACT-EU
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, която стартира от 04.01.2021 г. за период от 4 месеца, в рамките на общо 81 работни дни. Стойността на договора е 72 171,00 лв.
Във връзка с големият интерес към предоставяната социална услуга, е изготвено искане за удължаване на проекта от страна на Община Кюстендил. Сключено Допълнително споразумение №1 с което срокът за изпълнение на дейностите по проекта се увеличава до 30.09.2021 год. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 165 586,41 лв.
С допълнително споразумение №2 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C02 е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 10.12.2021 г. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 210 371,04 лв.
С допълнително споразумение №3 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C03 е удължен срока за изпълнение на дейностите по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“ до 30.06.2022 г.
С допълнително споразумение №4 към договор №BG05FMOP001-5.001-0039-C04 е актуализирана стойността на договора в размер на 334 666,20 лв.
Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициатива на Европейската комисия за преодоляване последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

С изпълнението на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Кюстендил“, ще се постигне основната цел, а именно ще се осигури намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея на територията на община Кюстендил.

ТОПЛИЯТ ОБЯД ВКЛЮЧВА: СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ, ХЛЯБ И ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ

Потребителите на горе цитираната социална услуга ще получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник.
Социални работници на КСУ ще предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки за целевата група:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребителите получават социалната услуга - БЕЗВЪЗМЕЗДНО.
ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ могат да бъдат:
 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
С оглед на усложнената епидемиологична обстановка и недопускане на разпространение на заразата с COVID-19, желаещите и отговарящи на критериите да бъдат включени за участие в програмата ще се извършва чрез социалните работници към Комплекс за социални услуги- Кюстендил .
Кандидатите за потребители могат да потърсят съдействие за включване в програмата на тел. 078550473, 078552037, както и в Общинска социална трапезария, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа.

!!!! Кандидат-потребителите подлежат на потвърждаване от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ за принадлежност към допустимата целева група.

!!!! Определянето на конкретните представители на целевите групи ще се извърши на база списъци от Дирекция „Социално подпомагане“ Кюстендил с извършена проверка за принадлежност към целевите групи по проекта.
!!! Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ ще се реализира цялостния подбор на конкретните представители на целевите групи, които ще бъдат включени в дейността по предоставяне на топъл обяд. Служителите, отговорни за подбора на конкретните представители на целевите групи, които ще бъдат включени в дейността за предоставяне на топъл обяд, от страна на община Кюстендил, са социалните работници в КСУ –Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-541 /27.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 04323.25.21 по КККР на с. Блатец, общ. Кюстендил. Целта на проекта е за определяне на конкретното предназначение на имота и ограничителни линии за застрояване и устройствените параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна устройствена зона ‚Жм“. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-636/14.04.2022 г. от Ивайло Валентинов Пенчев.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №705, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) по реда на действащата нормативна уредба в обхвата на територията, заключена между улици: „Христо Ботев“, „Дондуков“, „Хаджи Димитър“, „Георги Тертер“, „Камчия“, „Дондуков“, „Овощарска“ и „Цар Освободител“ по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №704, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на територията, заключе-на между: ул. „Цар Освободител“, ул. „Тинтява“, ул. „Шипка“, край на регулацията на гр. Кюстендил-източно от ул. „Студен кладенец“, част от границата с лесопарк „Хисар-лъка“, ул. „Шейново“, ул. „Калосия“ до ул. „Цар освободител“.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №710, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Страната по КККР на гр. Кюстендил.С решението се одобрява и заданието за проектиране. Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-510/20.04.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5602, УПИ VI-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ и УПИ VII-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ в кв. 247б по действащия регулационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, предвиждащ обединяването им като регулационните линии се привеждат по имотните граници на ПИ 41112.504.1684.от КККР и образуване на нов УПИ I, отреден за ПИ 504.1684 с площ 3004 м 2 .  Със Заповедта се разрешава и изработването на проект на план за застрояване в същия обхват за определяне конкретното му предназначение „За жилищно нискоетажно строителство“, ограничителните линии на застрояване и устройствени параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Галина Савова Атанасова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-472/14.04.2022 г. кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ- I - 6968 и УПИ IV- 2498 в кв. 192, улица с о. т. 261-   о. т. 452 (ул. „ Княз Богориди“) и улица с о. т. 353   (ул. Отец Паисий) по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил,  за привеждане на северозападната улична регулационна граница на УПИ I – 6968 кв. 192 от плана и югозападните улични регулационни граници на УПИ I – 6968 и УПИ IV – 2498 в кв. 192 от плана по имотните граници на                  ПИ 41112.504.319 от КККР на гр. Кюстендил.
Искането е направена със заявление вх. №УТ-21-2423/26.01.2022 г.
Възложител на проекта „ГИМ ИНВЕСТ“ ЕООД с управител Георги Йорданов Михайлов
       Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
       Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ                                        

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №711, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общинският съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на чисто производствена устройствена зона (Пч)        
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-489/28.03.2022 г. от Весела Георгиева Кесякова чрез Иво Каменов Очипалски – упълномощен представител.  

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №709, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общински съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхват на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп)
        Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-323/28.02.2022 г. от Мартин Димитров Евтимов чрез упълномощен представител Петър Живков Пешев

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията       УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 52400.20.53  в м.“НАД СЕЛОТО“  ,  с. Николичевци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електро-централа /ФЕЦ/.

Обсъждането ще се проведе на 19.04.2022г. от 8.30 часа в кметството на с. Николичевци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „МИКРОБУС БГ“ ЕООД

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-473/14.04.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ IV-1989, кв. 339 за промяна на конкретното му предназначение от „За жилищно строителство“ в „За паркинг“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД, гр. София.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №708, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава изработването на:

 1. Проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.18.272, местност Оризарско гумно по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
 2. Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.18.272, местност Оризарско гумно от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-415/15.03.2022 г. от  „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №707, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места, за определяне на трасе за изграждане на обект: „Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати, захранени от ТПО „ВиК“, местност Гола Велика, землище на гр. Кюстендил и землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.“  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-357/04.03.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО   „СИГНАЛ - ДК“ ЕООД УЛ. „ПЕТЪР НИКОВ“ №7 ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-301/ 15.03.2022 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217,  местност Кандило от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на паркинг в ПИ 41112.50.121 и за транспортна инфраструктура ПИ 41112.50.217, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).
Възложител на проекта е „БАСИК“ ЕООД, гр. Кюстендил с управител Цветомира Йорданова Маноилова.  
В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Венета Димитрова Лехчанска от гр. Кюстендил, ул. „Три кладенци”, №12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-302/15.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIV-215, УПИ I-213, 214, УПИ II-211 и УПИ V-218 в кв. 36 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., за привеждане на североизточната и югоизточната регулационни линии на УПИ XIV-215, кв. 36 към имотните граници на ПИ 67461.501.215 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като новообразувания УПИ XIV-215 в кв. 36 е с площ 586 кв. м.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Светослава Методиева Василева от гр. София, ж.к. „Обеля”, №275, ет. 10, ап. 49
           До Венета Славева Тодорова от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков“ №12 

            Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-253/07.03.2022 г. кметът на Община Кюстендил е одобрил, внесения за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

 Уведомяваме Ви, че за триетажна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-412/04.04.2022 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията, за назначаване на комисия от служители на общинска администрация за установяване на вида и състоянието на сградата, и необходимите ремонтни и възстановителни работи, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е залепено на 06.04.2022 г. на входната врата на имота, на таблото на община Кюстендил и е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-411/04.04.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на задънена улица с о.т. 608-о.т. 611, находяща се югоизточно от кв. 253 по плана за регулация на гр. Кюстендил и улица с о.т. 609-о.т. 610-о.т. 612 (ул. „Хижата“) с цел продължаване на задънената улица, като се проектират нови о.т. 611а и о.т. 611б.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

           До Борис Иванов Борисов от гр. София, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 246
           До Филка Георгиева Ковачка от гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 63
          До Васил Георгиев Иванов от гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 539
           
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-248/02.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, на наследниците на Иван Ангелов Мечкарски се възстановява правото на собственост върху ПИ 69167.41.3 с площ 1051 м2 и ПИ 69167.41.4 с площ 1504 м2 в местността Поройо, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-406/ 04.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработят:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ VIII - 316, кв. 9 по плана на с. Богослов, общ. Кюстендил с цел разделянето му на два нови УПИ - УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9.
- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9 за определяне ограничителните линии на застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела да са съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г.   за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-437/18.03.2022 г. от „Линкпорт“ ЕООД с управител Кристина Малинова.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Съобщение №2/01.04.2022г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията    УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 43267.29.115  в м.“Пуздерица“ с. Лелинци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала.

Обсъждането ще се проведе на 07.04.2022г. от 10 часа в кметството на с.Лелинци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „Лелинци Енерджи“ООД

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-386/30.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-474-„Фурна“ в кв. 20 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на два УПИ.

Възложител на проекта е Владко Борисов Василиев, председател на ПК „Орач“ – с. Коняво.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. РАФАЛ“ ЕООД,

    ЕИК 203807588, с управител Тодор Станимиров Христов, обл.Кюстендил,

    общ.Кюстендил, с.Багренци, ул.“Стефан Караджа“ №3

 1. Пълен пощенски адрес. За контакт: 2500, гр.Кюстендил, ул.“Александър

     Стамболийски“  №58, ап.7

 1. Телефон, факс и e-mail. 0887286200, 0878582442, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. Лице за контакти. Юлиан Миленов Асенов и Огнян Атанасов - проектант

 

 1. Резюме на инвестиционното предложение:

 

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Изменение по чл. 154 ал. 2 т.6 от ЗУТ на"месопреработвателно

предприятие" в „Цех за преработка и консервиране на плодове“, находяща се в ПИ 41112.502.355, идентичен с УПИ  VII кв. 2в, гр.Кюстендил

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

                    С изменението на проекта по чл.154, ал.2от ЗУТ се преработват почти всички вътрешни помещения. Сградата е изградена на акт №14 и има издадено удостоверение за степен на завършеност. В по-голямата си част е едноетажна, със ЗП=1648м2 и РЗП= 1801м2 в имота има изградени  помощни сгради и постройки – котелно и пропуск-охрана, които се запазват. Площта на имота е 10687м2. той е с плътност 40.35% при допустима до 80% и кинт 0.42 при допуск до 2.00. височината е H до 10м. В цеха се предвижда да работят постоянно около 25 човека и да се извършват следните дейности по консервиране на плодове, а именно сушене, замръзяване, направа на сладка, сокове и  компоти. Имотът е свързан с прилежаща улична мрежа, а за другите инфраструктурни връзки  се налага изграждане. Не се предвиждат нови изкопни работи, тъй като се ползва изградена сграда. Евентуални насипи в ограничени количества ще има само при благоустройствените мероприятия.  

              Външните Ел и ВиК връзки са предмет на отделен проект, като се предвижда заустване на отпадните води в градската канализация към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). За същите има издадени становища за присъединяване при издаването на действащото разрешение за строеж.

 Предвидения терен за разширение на месопреработвателното предприятие като втори

етап на изпълнение (на одобрение проект) също търпи изменение, като при настоящото изменение по чл. 154 ал. 2 от ЗУТ, терена ще се ползва за поставяне на фотоволтаични модули за собствени нужди. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени в редици, с разстояния между тях, с цел да не се засенчват взаимно. Предвижда се да се монтират 462 бр. фотоволтаични панели, които ще се присъединят към 2 броя хибридни инвертори по 100 kW  в общ шкаф в комплект с батериен блок монтиран в сградата с специално помещение. Общата инсталирана мощност резервирана с батерии е 205,59  kWp.

          Модулите и конструкцията ще бъдат предварително изготвени и сглобявани на място. Също така ще има изградена фотоволтаична централа и на покрива за собствени нужди от 522 бр. панела x 445Wp с обща инсталирана мощност  232,290 kWp. Те ще са присъединени към  2бр. инвертори х 100 kW  без  батериен блок

 Хладилните инсталации, които ще се изградят в сградата са 9 броя автономни фреонови инсталации, които захранват следните помещения: 3 нискотемпературни хладилни камери, 2 замразвателни камери и обслужващи среднотемпературни камери 4- опаковъчно помешение, камера за предварително охлаждане, охлаждаем коридор и експедиционно помещение.

Хладилен агент – фреон R 449А , който се явява най-добрата екологична алтернатива за настоящата действителност.

Количеството на хладилния агент е обшо ще е 200 kg-като имаме;

4 броя хладилни инсталации с по 15 kg  -съответно 4x15= 60 kg.;

3 броя хладилни инсталации с по 24 kg  -съответно 3x24= 72 kg.;

2 броя хладилни инсталации с по 34 kg  -съответно 2x34= 68 kg.;

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно одобрения и влязъл в сила ОУП на Община Кюстендил през 2016г. теренът попада в предимно производствена зона. При изменението това предназначение се запазва.

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на завършването на обекта при изменението на предназначението му ще се използва единствено вода като природен ресурс. Тя ще бъде от водопроводната мрежа, след като бъдат изпълнени външните връзки на обекта.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

              Битово  фекалните вода са 1,26м3/ч, и произовдствените води са 4,14м3/ч целогодишно. Отвеждащите води от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

              Отпадъци по време на строителството:

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали (тухли, бетон, арматура, дървен материал и др.).

Металните отпадъци (20 01 40) от кофражи и крепежи, арматура и армирана мрежа ще се събират на площадки за временно съхраняване и ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с чл. 37 от ЗУО.

Тези отпадъци, които е възможно да се получат по време на изграждане на обектите, не са опасни и ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.

 

               Отпадъци при експлоатацията на обекта:

Код 02 03 01 – утайки от измиване, почистване, центрофугиране и сепариране/разделяне – генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Разполагаме със специализирано ремарке за извозване на отпадъците до определените места за събиране на смет.

Код 02 03 02 – отпадъци от консерванти – Не се използват такива

Код 02 03 04 - материали, негодни за консумация или преработване - генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Материалите – плодове, негодни за консумация, се събират в бидони и се дават за изваряване на ракия .

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали.

Може да се очаква само в периода на извършване на ремонтни работи и количеството им се очаква да бъде минимално. Ще се извозват на определено от Общината депо.

Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци.

Тези отпадъци, които се генерират по време на експлоатацията на обектите ще се събират в контейнери и ще се извозват периодично на регламентирано сметище.

Класификацията на отпадъците е съгласно Наредба № 3/01.04.2004г.

При стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците (за събиране, временно съхранение и транспортиране ) не се очаква негативно влияние върху компонентите на околната среда, както от дейностите извършвани с тях, така и  вследствие генерирането им на обекта.

           Не се очакват промени в качествата на атмосферния въздух в резултат на изграждането на сградите, тъй като не се очаква изхвърляне на вредности. Не се очаква също влияние върху розата на ветровете, влажността на въздуха или предизвикване на температурни инверсии.

            Битово - фекалните, и произовдствените води, от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

              Застрояването не води до съществена промяна в ландшафта и няма да окаже влияние върху растителния и животински свят в района. Обектите няма да окажат влияние върху структурата на почвата, да предизвиква химическо увреждане или ерозия

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се очакват големи аварии.

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

               Обектите няма да окажат влияние върху здравето и безопасността на хората. Не се очаква запрашване, шум, вибрации и изпарения или вредни лъчения над допустимите норми.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

               Обектът се намира в съществуваща производствено-складова зона на гр. Кюстендил,  която се запазва съгласно одобрения през 2016г. ОУП на общината. Необходимата площ за временни дейности по време на строителството е само за временно складиране на готови елементи и конструкции и се намира в границите на собствения УПИ.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

6.3. Подготовка на плодове, предназначени за сладко без захар, сушене и замразяване

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

6.3.1.      Череши

 

 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на черешите чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • отделяне на дръжките на черешите чрез дръжкочистачна машина (1.3);
 • транспортиране на черешите чрез елеватор (1.4);
 • калибриране на черешите чрез калибратор тръбен (1.5);
 • инспекция и транспорт на черешите чрез лента транспортна и елеватор (1.6, 1.7);
 • отделяне на костилките на черешите чрез костилковадачна машина (1.8) монтирана на платформа (1.9);
 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.12);
 • събиране на на черешите в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).

Подготвените череши се подават за сушене, замразяване или за производство на сладко без захар.

Отделените костилки се транспортират чрез Шнеков транспортьор (1.10) и преминават през пасирка (1.11) за отделяне на полепналата плодова тъкан, която се подава за замразяване.

 

Меките и нестандартни плодове се подават за производство на пюре предназначено за замразяване, където се извършват следните операции.

 • транспортиране на плодовете чрез елеватор с приемна вана (1.14);
 • отделяне на костилките чрез машина за отделяне костилки (1.15);
 • транспортиране на плодовата каша чрез помпа винтова (1.16) до поз. 1.17;
 • пасиране на плодовата каша чрез пасирна машина за финно пасиране (1.17);
 • транспортиране на плодовото пюре чрез помпа винтова (1.18) до поз. 1.19;
 • междинно съхранение на плодовото пюре в резервоар буферен, със стойка (1.19);
 • пълнене на пюрето в полимерни торби, поставени в касетка на маса работна (1.0)
 • егализиране на теглото на чвалите с плодовото пюре чрез везна (1.21);

 

Използваният транспортен амбалаж се измива чрез Аксесоари за измиване на помещението и амбалажа (1.24) под козирка пред сградата.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.3.2.      Боровинки

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

 

 • инспекция на боровинките на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на боровинките чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • събиране на боровинките в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).
 • Подаване на боровинките за замразяване.

 

6.3.3.      Малини

Малините се подават директно за замразяване след претегляне и първична инспекция.

След замразяване малините се почистват.

6.4. Производство на пастьоризирани директни сокове от ябълка

Плодовете ябълки се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14).

 

Преработката на плодовете се извършва на специализирана технологична линия (2), която се намира в производственото помещение. На нея се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез палетообръщач (2.1), комплект с хопър за дозиране на ябълки;
 • инспекция на суровината на инспекционна лента (2.2)
 • измиване, транспортиране и смилане чрез транспортьор с прикачена дробилка (2.3);
 • пресоване на кашата на лентова преса (2.4);
 • филтриране на сока чрез самопочистващ се филтър (2.5);
 • междинно съхранение в буферен резервоар (2.6);
 • пастьоризация на сока в пастьоризатор при температура 85оС (2.7);
 • горещо пълнене в опаковки с вместимост 3l, чрез комбиниран дозиращ автомат с разливна станция за полимерни опаковки (2.8);
 • поставяне на опаковките в картонени кутии;
 • съхранение на сока в склад готова продукция;
 • експедиция на готовата продукция.

Полимерните опаковки пристигат в предприятието заводски херметически затворени с капачка, поставени в полимерна торба и кашон. Преди започване на смяната, необходимото количество полимерни опаковки се изваждат от кашона и се поставят в подплота на масата на пълначната машина (2.8). Пълненето се извършва, като празният херметично затворен плик се поставя на работния плот на пълначната машина (2.8), отстранява се капачката, извършва се пълнене и затваряне на същата капачка.

Кутиите се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон в склад опаковки.

Предвидено е устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки с метални капачки ''TWIST OFF“.

Шишетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) и се подават към устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки.

След напълване на сока и затваряне, бутилките се съхраняват в склад готов продукт.

Бутилките се измиват предварително на мивка (4.2).

Получените пресовки при производството на директни плодови сокове, не са отпадък а са съпътстващ производството продукт, който ще се предава за фураж и компост.

 

6.5. Производство на плодови сладка без захар - череши

 

При производството на плодови сладка без захар се използват пресни или замразени плодове, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 • зареждане на бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • изваряване на плодовете в бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • пълнене на сладкото в бурканчета на пълначна лента (4.4);
 • затваряне на бурканчетата чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканчетата в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканчетата в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираното сладко се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканчетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.6. Производство на компоти - череши

При производството на компот се използват пресни или замразени череши, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 

 • подготовка на сиропа в бланшорен казан (3.1);
 • пълнене на черешите в буркани на пълначна лента (4.4) и ръчно заливане със сироп;
 • затваряне на буркани чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканите в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканите в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираният компот се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканите, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.7. Производство на сушени плодове череши

Подготвените на линия 1 плодове (череши без костилка) се подават за сушене в камерна сушилна (5.10), поставени на леси и колички (5.11, 5.12).

След изсушаване на плодовете те се съхраняват в склад изравняване на влага.

След изравняване на влага те се подават на технологична линия за опаковане на сушени плодове, където се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез маса работна  с улей (5.13);
 • инспекция на сушените плодове на инспекционна лента (5.14);
 • транспортиране на сушените плодове чрез захранващ елеватор с пластмасова (5.15) модулна лента;
 • дозиране на сушените плодове в пликове чрез 14-канална мултиглава с диапазон на дозиране: 30-1000гр (5.16), комплект с платформа (5.18) ;
 • залепване на пликовете и добавяне на инертен газ чрез вертикална пакетираща машина (5.17);
 • транспортиране на опакованите сушени плодове чрез изходяща лента за готов пакет (5.19)‘
 • контрол на теглото на опаковките чрез контролна везна (5.20).
 • проверка за метални примеси чрез металдетектор (5.21);
 • събиране на пликовете и поставяне в кашони от ротационна маса (5.22);
 • подреждане на кашоните на плоска палета и съхранение в склад готов продукт.

 

При заявка на опаковани в по-големи опаковки сушени плодове са предвидени две вакуум опаковъчни машини (5.23), комплектовани с везна (5.24).

Опакованите и етикитирани сушени череши се съхраняват в склада за готва продукция, откъдето се експедират ежедневно.

6.8. Производство на замразени плодове

Подготвените за замразяване плодове се охлаждат в хладилна камера 4, замразяват се в хладилна камера 5 и 6, след което се опаковат в чували и се съхраняват в нико температурните хладилни камери.

Преди експедиция или производство на сладко или компот, замразените плодове се подават на технологична линия обработка и опаковане на замразени плодове 7. На нея се извършват следните операции:

6.8.1. Обработка на замразени малини

 • почистване на малините от листенца и клечки чрез трасина (7.1);
 • инспекция на малините чрез инспенционна лента (7.2);
 • поставяне на малините в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на малините чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на пликовете чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.2. Обработка на замразени боровинки

 • захранване на линията чрез Елеватор (7.4);
 • грубо почистване на замразена боровинки (7.5);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.6);
 • финно почистване на замразена боровинки (7.7);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.8);
 • поставяне на замразената боровинки в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на замразената боровинки чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразената боровинки чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.3. Обработка на замразени череши

 • претегляне на замразените череши чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразените череши чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

 

Капацитет:

 

 

Тона

І.

Компоти, в т.ч.

11.5

 

 

 

1.

Череши

11.5

ІІ.

Сладка, в т.ч.

10

 

 

1.

Череши

10

ІІІ.

Сушени, в т.ч.

4.7

1.

Череши

4.7

ІV.

Замразени, в т.ч.

46

 

 

1.

Череши

10

2.

Малини

18

3.

Боровинки

18

 

V.

 

Директни плодови сокове, в т.ч.

 

50

 

 

1.

Ябълки

50

 

Директен сок  в В&В 3l

47.5

 

Директен сок 

2.5

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 

                Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, тъй като обектът е в съществуваща сграда и среда, която е с необходимите пътища. С проекта само се променя главния подход към УПИ.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

 1. Предлагани методи за строителство.

 

                Строителството ще представлява изграждане на вътрешни стени от термопанели. С такива елементи ще се изградят и част от външните стени, които сега са без изолационен материял.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

                  Съгласно член 154 ал. 2 от ЗУТ промените  в инвестиционните намерения на собственика, касаещи предназначението на обекта са съществени и те се извършват след одобряването им от компетентния орган след като се представи инвестиционен проект за промяната.

 

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

            Обектът се намира в границите на регулационния план на гр. Кюстендил, кв. 2в УПИ VII. ПИ е собственост на „РАФАЛ“ ЕООД. Няма данни за наличие на защитени територии и обекти, подлежащи на здравна защита, като културно наследство или елементи на НЕМ.

                                 

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не се очаква земеползване, тъй като обектът е вътрешно преустройство.

 

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до обекта няма защитени зони, няма водоизточници на питейни или минерални води.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;
 2. мочурища, крайречни области, речни устия;
 3. крайбрежни зони и морска околна среда;
 4. планински и горски райони;
 5. защитени със закон територии;
 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

НЯМА

 1. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
 2. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
 3. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
 4. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
 5. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 6. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
 7. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
 8. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
 9. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 10. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
 11. Трансграничен характер на въздействието.
 12. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

НЯМА

 1. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-896/ 16.03.2022 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ III-6077 в кв.291 на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на конкретното предназначение на УПИ III-6077 в кв.291 от „За жилищни“ на „За обществено обслужващи дейности“ при запазване на устройствените показатели за устройствена зона „смесена централна“ по чл. 38, ал.1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ                                                                                                                                 

Възложител Община Кюстендил                                                                                    

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Мирослав Василев Василев, Нора Стойнева Даракчиева и Татяна Асенова Стоянчева, наследници на Васил Гогев Рублев, бивш собственик на имот с иденти-фикатор 29386.43.15 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-238/ 15.02.2022 г. възложителите Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов са внесли за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за зас-трояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от раз-новидност предимно производствена зона.
    Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №679, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г. с протокол №30/24.02.2022 г., се разрешава на „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил с управител Олег Крумов изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ с идентификатор 63536.37.359, местност Требениците от КККР на землище с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел. Трасето преминава през: ПИ 83354.21.119-местен път; ПИ 83354.21.121-изоставена орна земя; ПИ 83354.21.122-селскостопански път в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379-сескостопански път; ПИ 63536.37.360-сескостопански път в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя. При изработването на проекта да бъде спазена действащата нормативна уредба.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №679, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г. с протокол №30/24.02.2022 г., се разрешава на „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил с управител Олег Крумов изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ с идентификатор 63536.37.359, местност Требениците от КККР на землище с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел. Трасето преминава през: ПИ 83354.21.119-местен път; ПИ 83354.21.121-изоставена орна земя; ПИ 83354.21.122-селскостопански път в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379-сескостопански път; ПИ 63536.37.360-сескостопански път в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя. При изработването на проекта да бъде спазена действащата нормативна уредба.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от З

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №681, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №30, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 41112.10.114, местност Банска река от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-119/25.01.2022 г. от Симеон Кирилов Алексов
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №680, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №30, Общинският съвет разрешава на заявителя по Заявление с рег. №УТ-22-285/21.02.2022 г. “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД с управител Иван Кънев Стаменков изработването за негова сметка на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия и прилежащ сервитут, започващ от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен ел. провод 20 kV „Драговищица“, преминаващо през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост) и достигащо до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Мария Атанасова Самарджиева, Елена Харалампиева Самарджиева и Наташа Харалампиева Самарджиева, наследници на Харалампи Георгиев Самарджиев, собственици на имот с идентификатор 04796.105.63 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-162/ 01.02.2022 г. Здравко Димитров Георгиев е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.105.62, местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-254/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Красимир Крумов Дойчинов, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 от плана за местност Хисарлъка, град Кюстендил, с цел:

 • Заличаване на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 и образуване на нови УПИ IX-137, кв. 472 с площ 673 кв. м., УПИ X-63, 64, квартал 472 с площ 1674 кв. м. и УПИ XI-69, квартал 472 с площ 1329 кв. м.
 • Разширение на проектирания паркинг, като в него се включат терените на заличените УПИ.
 • Определяне на линии на застрояване и устройствени параметри съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) за новообразуваните УПИ. 

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Красимир Крумов Дойчинов – гр. София.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517