Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (453)

ДО

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ СТОЙКОВ

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Ви съобщавам, че в срок до 31.10.2020 г. сте длъжен да подадете декларация по чл. 6, ал. 2, с оглед преценка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1  от същата Наредба. Заявление и   декларация по образец може да получите от стая №2 в сградата на Община Кюстендил.

Неподалите декларация в посочения срок отпадат от списъка на картотекираните граждани за 2021 г.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №268, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г.,  Протокол №12 Общинският съвет одобрява Проект за подробен устройствен план - план за регулация  (ПУП-ПР) и подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за територията на местност Хисарлъка землище на гр. Кюстендил във фаза – окончателен проект в обхват на територията с граници, както следва:

  • От север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил;
  • От изток – вилна зона, съгласно предвижданията на ОУПОК;
  • От запад – горска територия от землището на гр. Кюстендил;
  • От юг – землищни граници на с. Богослов и с. Слокощица, общ. Кюстендил.

С решението се одобряват схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в горепосочения обхват.

Възложител за изработване на ПУП-ПРЗ е Община Кюстендил.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд – Кюстендил, по реда на АПК в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 71/23.10.2020 г.

Поставено на таблото и сайта на Община Кюстендил на 23.10.2020 г.

До Иван Димитров Христов от гр. София, бул. „Цар Борис” №328

До Николина Тончева Лазова от гр. Кюстендил, ул. „Костадин Попандов“ №4

До Васил Тончев Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №52, ет. 1, ап. 1

 Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1009/18.09.2020 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната оценка на 25 м2 от предоставената за ползване на Милчо Тодоров Александров земя – поземлен имот № 17680.39.79 в местността Гола Велика, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, целия с площ 445 м2.

 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

 

 

 

До Стефан Здравчов Симеонов, Румен Павлов Миленов, Георги Добринов Атанасов, Елеонора Райчова Георгиева, Светослав Радославов Велков, Антон Василев Стойнев, Мартин Георгиев Деянов, Цветанка Костадинова Манасиева, Гергана Миланова Христова, Милан Христов Иванков, Иван Любенов Йотов, Верка Методиева Кръстанова, Катя Емилова Ангелова, Кристиан Златков Георгиев, Миодраг Стоянов Димчич, Васил Борисов Петров, Траянчо Яков, Даниела Илиевска, Десислава Георгиева Мирчева, Рени Руменова Петрова, Цветан Пламенов Янчев, Мериам Ахмед Заргуни може да видите тук.

До Красимир Георгиев Петров, Бобан Петровски, Васил Георгиев Анжекарски, Галя Георгиева Петрова, Георги Кирилов Кръстанов, Георги Панчев Лазаров, "ДИО-14" ЕООД, "ДМ-ТРАНС 2010" ЕООД, Илиан Ангелов Евтимов, Миле Серафимов, Миялче Младеновски, Наталия Стефанова Тодорова, Никола Глигоровски, Олиана Здравкова Реджеповска, "ПОЛЕТ- АШ" ООД, Светлана Боянова Крумова, Светлозар Руменов Георгиев, Сергей Живков Иванов, "ШОМИ- БУХ" ООД, Александър Славчов Керелски, Бобан Петрович, Александрина Емилова Колевска може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №274, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-1207/06.08.2018 г. от Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева от гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №273, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За безвредни производствени дейности“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.8.36,  местност Динката от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-20-1080/14.08.2020 г. от Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов от гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №272, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За индивидуално жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.2.28,  местност Бобища от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-871/08.06.2018 г. от  Йордан Кирилов Йорданов от гр. София.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №269, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно застрояване“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 29386.17.50,  местност Смриката от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-1769/21.11.2018 г. от  Васил Борисов Колев от гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 270/30.09.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Васил Григоров Стоименов  да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „незамеделска“ – „За вилно строителство“, съобразено с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделни видове територии и устройствени зони с нормативи, отговорящи на територии за рекреационни дейности, в обхвата на поземлен имот ПИ 44183.99.34,  местност Кочине  в землището на с. Лозно, Община Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител  за изработване на ПУП-ПЗ е Васил Григоров Стоименов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б от ЗУТ.

Страница 1 от 33

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни