Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (458)

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за изграждане на въздушна кабелна линия за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на обект „Автокъща, автосервиз и офиси“, находящи се в ПИ № 67461.032.155, местност Мичевица, землище с. Слокощица, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост. Трасето на новопроектирания въздушен кабел НН започва от поземлен имот №41112.503.4234 - улица, преминава през ПИ 41112.31.35, 41112.28.138, 41112.28.119 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил и завършва в ПИ 67461.0.505 – „територия за транспорт“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 25/20.03.2018 г.

Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в  „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинската администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-256/ 16.03.2018 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХI в кв. 245 по план за регулация на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил за привеждане на регулационните линии на УПИ ХI към имотните граници на ПИ 41112.504.1716 от КК на гр. Кюстендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПР е Юлиан Асенов Тренев от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №94-00-1548/15.03.2018 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-251/ 16.03.2018 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II – “за комплексно жилищно строителство“  и УПИ VIII – 4722 в кв. 217 по плана за регулация на гр. Кюстендил. С ИПУП-ПР се привежда североизточната и северозападната регулационни линии на УПИ VIII – 4722 в кв. 217 към имотните граници на ПИ 41112.504.1602 от КККР на гр. Кюстендил, като се засягат границите на УПИ VIII – 4722 с УПИ II – “за комплексно жилищно строителство“ в кв. 217 и улица - тупик. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Възложители за изработване на ИПУП-ПР са Тони Димитров Георгиев и Красимир Димитров Георгиев от гр. Кюстендил. Заявление Вх. №УТ 53/10.01.2018 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-57 от 02.03.2018 г. Областния управител на област Кюстендил е одобрил  план и регистър към него на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на имоти за землището на с. Таваличево, община Кюстендил, област Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой  25 от  20.03.2018 г.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

СЪОБЩЕНИЕ

                                              
ДО ЦЕНА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА  
УЛ. СВИЛЕНИЦА  № 14А, ЕТ. 2, АП. 4
ГР. СОФИЯ- СТОЛИЧНА

ДО ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯДИНОВА
Ж.К. ДРУЖБА №90, ВХ.Ж, ЕТ. 3, АП. 146
ГР. СОФИЯ-СТОЛИЧНА
                                                
ДО АНДРЕЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №27
ГР. КЮСТЕНИЛ

ДО БОЖИДАР БОРИСЛАВОВ ЙОВЧЕВ
УЛ. МАКЕДОНИЯ №12, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 45
ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
ДО ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРПУЗОВ
УЛ. СИНИ ВРЪХ №14
ПЕРНИК

 ДО ВАСИЛ ДРАГАНОВ НИКОЛОВ
УЛ.РАДЕНКО ВИДЕНСКИ №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

Със заповед № РД-00-239/14.03.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.03.2018 година от 11.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Кюстендил в землището на с.Горна Брестница за Обект № 18003.

Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №47, Дирекция “ИД” до 16,00 часа на 29.03.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 16,30 часа на 29.03.2018г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 24,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 За повече информация  и необходимите документи за участие може да видите тук

Със заповед № РД-00-237/14.03.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.03.2018 година от 10.15 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Кюстендил в землището на с.Горна Брестница за Обект № 18002.

Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №47, Дирекция “ИД” до 16,00 часа на 29.03.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 16,30 часа на 29.03.2018г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 24,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 За повече информация  и необходимите документи за участие може да видите тук

Със заповед № РД-00-235/14.03.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.03.2018 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Кюстендил в землището на с.Горна Брестница за Обект № 18001.

Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №47, Дирекция “ИД” до 16,00 часа на 29.03.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 16,30 часа на 29.03.2018г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 24,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 За повече информация  и необходимите документи за участие може да видите тук

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни