Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (458)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 270/30.09.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Васил Григоров Стоименов  да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „незамеделска“ – „За вилно строителство“, съобразено с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделни видове територии и устройствени зони с нормативи, отговорящи на територии за рекреационни дейности, в обхвата на поземлен имот ПИ 44183.99.34,  местност Кочине  в землището на с. Лозно, Община Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител  за изработване на ПУП-ПЗ е Васил Григоров Стоименов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №271, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г. с протокол №12/30.09.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.32.201 местност Мичевица по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ -  за обществено обслужване-автосервиз. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Соня Георгиева Сотирова, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №275, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г. с протокол №12/30.09.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.25.162 местност Жабокрътски рид по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ -  „за производствени и складови дейности“. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев – управител на „АЙ КЮ ЛОГИСТИК“, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

           На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общинска администрация–Кюстендил уведомява всички заинтересовани лица, че е започнало производството за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, находящ се в землището на с. Чудинци, общ.Кюстендил, представляващ ПИ с идентификатор 81606.2.11, местност „Конярска махала“, вид територия урбанизирана, ниско застрояване /до 10 м./,стар номер по КВС 002011, с площ 2972 кв.м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 81606.2.8 и ПИ с идентификатор 81606.2.10.   

На основание чл.68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация , съдържаща се в

преписката по издаване на общия административен акт.

На основание чл.69 от АПК, заинтересованите лица в производството по издаването на акта могат да участват в него,чрез писмени

предложения и възражения на e-mail адрес :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Кюстендил, гр.Кюстендил, обл. Кюстендил, пл.Велбъжд №1 в рамките на 1/един/ месец, считано от датата на побликуване на това съобщение

 Съгласно разпоредбите на чл.34 от АПК, заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или според техническите възможности – копия за тяхна сметка.

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик на гореописания имот, кмета на Община Кюстендил ще издаде заповед за установяване на владението/завземането/върху имота, която ще бъде съобщена по реда на АПК.

 

До Витка Димитрова Стоянова  от гр. София, ж.к. „Младост” бл.204, вх. В, ет. 5, ап. 58

До Тони Димитров Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Изгрев“ № 8

Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-973/14.09.2020 г. Кметът на Община Кюстендил нарежда насл. на Славейко Стоянов Юручки  да придобият право на собственост върху 131 м2 от предоставената за ползване земя в местността Гола Велика, землище на гр. Кюстендил, представляваща част от ПИ 41112.83.357 в размер от 631 м2.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването  чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №249, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2020 г. с протокол №11/27.08.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Със Заповед №РД-00-1060/01.10.2020г. на Кмета на Община Кюстендил на 14.10.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терен и помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  1.  Терен в гр.Кюстендил с площ 60,00 м² (размери 10,00/6,00м), находящ се в ПИ41112.503.4149 по КККР на гр.Кюстендил, за разполагане на модулна автомивка с начална тръжна цена 2,05 лева/м².
  2.  Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№6/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.6 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 9,00 м2 търговска площ и 16,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

3.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци и промишлени стоки /№15/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 30,00 м2 търговска площ и 13,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за обекти с №2 и 3 е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 21.10.2020 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил.

            Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.10.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.10.2020 година.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kv за захранване на обект: „Едноетажна стопанска сграда“, намиращ се в ПИ 20208.5.50 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб в оста на ВЕЛ 20 kv “Бистрица“ и ПС „Пауталия“ с нов РОМ 20/400А, 3 бр. ВО 24 kv в ПИ 20208.7.569 и преминаващо през ПИ 20208.8.571, 20208.9.47, 20208.6.598, 20208.9.549, 20208.2.81, 20208.5.545, 20208.5.53, 20208.5.56 и завършва в нов КТП 20 kv, разположен в имота на възложителя ПИ 20208.5.50

Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник”  бр. 54, стр. 87 от 29.06.2018 г.

 

На основание Заповед № РД-00-1030/25.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил,  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-564-16.01.2020 г. на Началник на СГКК - Кюстендил, с площ 1379.00 /хиляда триста седемдесет и девет /кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 3608, квартал 86А, парцел:II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори съгласно скица №15-460616/04.06.2020г., издадена от АГКК гр. София  -  начална тръжна цена  91460 лева, без ДДС.

       Търга ще се проведе  на    06.10.2020 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 13.10.2020 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 02.10.2020 год., включително и до 09.10.2020 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 02.10.2020 год.,  включително и до 09.10.2020 год. включително – за повторния търг.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 28.09- 02.10.2020г. може да видите тук.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни