ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (827)

ДО ИВО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ ОТ ГР. СОФИЯ,

собственик на поземлени имоти с идентификатори 04796.105.32 и 04796.105.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Богослов, общ. Кюстендил

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-1607/ 23.08.2021 г. Валери Георгиев Анастасов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

До Орлин Иванов Иванов от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон” №76, ет. 2, ап. 4

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1093 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил, на насл. на Петър Тодоров Иванчев се възстановява правото на собственост върху поземлен имот № 67790.88.5 – м. Скалата, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

До Божил Страшимиров Божилов от гр. София кв. Полигона бл.56 вх.1 ет.3 ап.9
                                                                      
         На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПРЗ на ПМС за изменение и до-пълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-00-1092 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил,  Наследниците. на Илия Божилов Божилов и Стра-шимир Божилов Божилов придобиват право на собственост върху следния новообра-зуван поземлен имот с идентификатор №41112.83.180 с площ от 50 кв. м в местността „Гола Велика“, землище на гр. Кюстендил  по плана на новообразуваните имоти, разда-дени по  пар. 4к, ал1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с обща площ от 505 кв. м. Част от имот с площ 455 кв. м. се ползва от наследниците им на основание нотариален акт №186 томVII де-ло3688/1997 г.
 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-1166/14.09.2021 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил, кв. „Изток“ в обхвата на УПИ VII–700 и УПИ X-778 в кв. 1б. Целта на проекта е изменение на регулационната линия между цитираните УПИ, като се предвижда и свързано застрояване между парцелите, съгласно представените задание и скица-предложение, при устройствени показатели за устройствена зона за ниско застрояване (Жм), при нормативи на чл. 19 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-642/08.01.2021 г. от Валери Руменов Савов.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 41112.503.56, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Милен Гочев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1130/01.09.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IX-„За фурна“ и УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., предвиждащ заличаване на УПИ IX-„За фурна“, кв. 34 и образуването на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ IX  и УПИ ХVI), отредени за жилищно строителство. Предвижда се новообразуваният УПИ IX-“За жилищно строителство“, кв. 34 от плана, да се отреди за имоти 67461.501.242, 501.243 и 501.679 от КККР, с площ 1696 м2. Предлага се изменение на част от западната регулационна линия на УПИ Х-„За детска градина“ по имотната граница на ПИ 67461.501.244 от КККР, при което новообразувания УПИ XVI-„За жилищно строителство“, кв. 34 се отреди за ПИ 501.244 с площ 1547 м2, а новообразувания  УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 е с площ 6045 м2. За новообразувания УПИ ХVI, кв. 34 се проектира задънена улица от о.т.80а до о.т. 80д с широчина 3,50 м.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Георги Здравков Стойнев.

График за уточняване, провеждане на анкета и полско-оперативните геодезически дейности  за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
             
Населено място Имот от кадастралната карта Гровеждане на анкета Геодезически дейности
Място за  анкета ДЕН дата час период
с. Коняво 38432.25.100 Кметство с. Коняво Вторник 14.09.2021г. 9:00 ÷ 11:00 от 01.09.2021г.
 до 15.09.2021г.
             
       
 
   
             
             
             
             
             
             

ДО

СТЕФАНО ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №62, ЕТ. 8, АП. 26                   

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил Ви съобщава, че със заявление вх. №УТ-21-1421/ 27.07.2021 г.  възложителите  Николай Емилов Гъгнев и като пълномощник на Жулиета Симеонова Сергиева е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXXV - 4339,  УПИ IX – 4339 и УПИ  X – 4338, кв. 226. Целта на  проекта е привеждане на североизточната и югозападната регулационни граници на УПИ XXXV - 4339 в съответствие с границите на ПИ 41112.504.1257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР до общинската администрация.

До Димитър Тодоров Виделов от гр. Благоевград, ул. „Явор”, №9, ет.2, ап.6

До Веска Манолова Симеонова от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,  

До Антон Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,

До Румен Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,         

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-958/22.07.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрено изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

до Сашо Гьоргиевич, Роберт Ангеловски, Новица Колевски, Александар Димовски, Ивица Гьоргиевски, Мишко Пепелюгоски, Александар Веляноски, Денис Фидановски /баща на Леонтина Фидановска/ всички с постоянен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11

Във връзка с подаден писмен сигнал от Надка и Стоядин Стоядинови, в качеството им на собственици на жилище с административен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11 и във връзка с извършена проверка на 19.08.2021г. от комисия назначена със Заповед №РД-00-1050/13.08.2021г., Община Кюстендил Ви съобщава, че  ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11.

В тази връзка е необходимо в 5/пет/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в градата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване".

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1100/24.08.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Златимира Евгениева Ангелова, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XII – 337 в квартал 38, по регулационния план на  село Багренци, община Кюстендил за отреждането му „За производствени и складови дейности“. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуваният УПИ XII – 337 „За производствени и складови дейности“, по план на с. Багренци, общ. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта Златимира Евгениева Ангелова.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1101/ 24.08.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VI-504.2019, 504.2021, УПИ Х-6,7 в кв. 204 и УПИ ХV-6,7 в кв. 212 по ПУП-ПРЗ на местност Хисарлъка, землище на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Владимир Георгиев Панев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Относно: Използване на питейна вода за дейности извън питейно - битовото водоснабдяване на населението

Напомням ви, че Кметът на Община Кюстендил е издал Заповед № РД-00- 793/24.06.21 година, с която се забранява ползването на питейна вода за дейности, които не са за питейно - битови нужди.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметовете на кметства и кметските наместници, във връзка с което очаквам месечни сведения за извършени проверки относно нарушаване на Заповедта и за образувани административно наказателни производства.
От своя страна ВиК Оператора трябва да приложи съответните технически методи за регулиране на налягането във водопреносната мрежа, което да възпрепятства нерегламентираното ѝ използване за поливане/непитейни цели, да съдейства за откриване на нарушителите и глобяването им.
Очаквам предложения за разрешаване на проблема.

Информация за създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на населението през 2021г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6/2019г.

Файл

       До Снежана Василева Лучанска, Кристина Василева Стоичкова и Владислава Василева Лучанска

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-959/ 22.07.2021 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г Проектът е в обхват на поземлен имот 44183.91.7,  местност „Пладнище“ от ПНИ на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.

            Възложители на проекта са Иван Костадинов Петров и Благородка Божилова Петрова. Проектът се намира в стая №19, ет.1 – Община Кюстендил.

До Тодор Петров Иванов от с. Слокощица ул. Опълченска, № 10

            Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-990/02.08.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е в обхват на УПИ II-532, квартал 13. Целта на проекта е изменение на източната граница на УПИ II-532, квартал 13 по имотната граница на имот с идентификатор 67461.501.767 по КККР на с. Слокощица новопроектирания УПИ II-532 е с площ 768 кв. м.

            Възложител на проекта е Камелия Стефанова Атанасова. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1080/ 19.08.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI-1747 в кв. 366, улица с о.т. 840-о.т. 833 (ул. „Кадин мост“) и улица с о.т. 840 до о.т. 840б (ул. „Цар Самуил“) по плана за регулация на гр. Кюстендил за привеждане на югоизточната и югозападната улично регулационни линии по имотните граници на ПИ 41112.503.1281 от КККР на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Василка Димитрова Николова, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение № 515 /29.07.2021 г. Протокол №23. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи за сметка на заявителя, проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински  съвет Кюстендил в обхвата на ПИ 44183.51.95, по КККР на местност „Пладнище“ землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. Разрешава и изработването за сметка на заявителя на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 44183.51.95, по КККР на местност „Пладнище“,  землището на с. Лозно, общ. Кюстендил предвиждащ промяна на предназначението на територията на  имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за индивидуално жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

            Искането за разрешение е направено със заявление вх. № УТ-21-1189/24.06.2021 г.  от Петър Истилиянов Матуски. 

            Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №516, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.07.2021 г. с протокол №23/29.07.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.21.318, местност Питаков хан/Еремиев яхър от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Людмил Тончев Иванов .

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №517, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.07.2021 г. с протокол №23/29.07.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.26.123 махала Сиракова по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ конкретното предназначение на имота  „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии на застрояване, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означен като (Жм), чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Дамян Руменов Босачки.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1036/10.08.2021 г. на  Кмета на община Кюстендил e разрешил на Мариана Андреева Илиева - Котева  изработването на Комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ      :

 1. Проект за ПУП- ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56, част от ПИ с идентификатор 02138.3.54, местност Барата от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предзначениеи на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за азстрояване, при устройствени показатели и характеристики за предимно производствена зона (ПП) по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „ Фотоволтоична електроцентрала до 5MWp-Багренци“ в ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 по КККР с площ 55487 кв. м..

Възложел на проекта е Мариана Андреева Илиева Котева.     

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №520, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.07.2021 г. с протокол №23/29.07.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.86.4, местност Грамаге по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона „вилна“ (Ов).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Златка Кирилова Ангелова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

        Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че:

         Със Заповед №РД-00-1037/10.08.2021 г. Кметът на  Община Кюстендил разрешава изработването на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ:

 1. Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 52400.27.25 местност Черни ниви, землище на с. Николичевци, общ. Кюстендил от КККР, съставна част на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична централа“ и определяне на ограничителните линии на застрояване, при устройствени показатели и характеристики за предимно производствена зона (ПП) по чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони .
 2. Инвестиционен проект за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала до 5МWp-Николичевци“ в ПИ с идентификатор 52400.27.25 местност Черни ниви, землище на с. Николичевци, общ. Кюстендил от КККР.

 

         Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране при спазване на следните задължителни предписания:

         а) При изработване на КПИИ по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ да се спазят разпоредбите на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планова, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

         б) Проектът за ИПУП-ПРЗ да се изработи върху актуална извадка от действащата КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил.        

         Възложител на проекта е Мариана Андреева Илиева - Котева.

        

До Атон Ангелов Тренев и Галина Ангелова Георгиева -Асенова собственици на поземлен имот № 29386.76.128 в местност Влахов дол, землище с. Жиленци, община Кюстендил.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и  ал.28 а, ал. 1  от  ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД–00–865/07.07.2021 г. на кмета на община Кюстендил нарежда на Виктор Владимиров Христов да придобият право на собственост върху земеделска земя с площ от 114 кв.м.в местност Влахов дол, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, представляваща част от новообразуван поземлен имот с № 29386.76.128 целия с площ от 614   кв.м.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

ДО ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА И КИЧО ВАСИЛИЕВ НИКОЛОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.52, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

ДО РАЛИЦА АНТОВА ВЕЛИНОВА, ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВ ВАСИЛЕВ И ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЛАЗОВ СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.1.34, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:        

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

ДО ЗДРАВЧО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.3, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

ДО ВАСИЛ СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ И ЮЛИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.16, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:    

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

ДО ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА, СОБСТВЕНИК НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.8, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която одобрява   проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.        

ДО МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДРАГОМИРОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1060, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

ДО ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

ДО РОСЕН НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19

ДО ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ПОЧИНКОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

До Валя Венцеславова Марковска и Даниела Александрова Кръстева

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ).Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно  застрояване в местност „При кладенеца“ землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. Проектът е в обхват на поземлен имот ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР. 

Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

 

 

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-989/ 02.08.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I-646, кв. 1 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда привеждане на регулационните граници на УПИ I-646 в кв. 1 към имотните граници на ПИ 67461.501.646 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ I-646, кв. 1 от плана  с площ 469 кв. м.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1337/15.07.2021 г. от Марияна Ванчова Миленкова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-172/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Вратца, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-171/09.07.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горановци, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16026.15.1103 и 16026.15.1104.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 61/23.07.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-957/22.07.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., с последно регулационно изменение в посочения обхват със Заповед №РД-00-15/08.01.2018 г. предвиждащ:

 • Обединяване на УПИ XV-267 и УПИ XX-267 в кв. 10 и образуване на нов УПИ XV-„За обслужващи и търговски дейности“.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-896 / 13.07.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За обществено обслужване“, кв. 421 по плана на гр. Кюстендил за разделяне на съществуващия УПИ VIII – „За обществено обслужване“, квартал 421 по плана на гр. Кюстендил и създаването на новите УПИ VIII – „За обществено обслужване“ с площ 561 кв. м. и УПИ IX -  „За озеленяване“ с площ 365 кв. м. и определяне на линии на застрояване и устройствени параметри за Обществено обслужваща устройствена зона ( Оо)

Съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ)

            Да се изработи проект за изменение на кадастралната  карта на гр. Кюстендил, необходим за съгласуване на изработения ПУП по чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.                   

             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ДО: Кирил Драгомиров Марков, Борис Велковски, Борис Стоянов Найденски, Бошко Николовски, Даниел Стояновски, Красимира Григорова Николова, „Рис Ойл “ Еоод, Гоце Антовски, Роберт Симоновски, Арсение Отович, Мишко Яремик, Иван Еленов Славчов, Траян Сашов Асенов, Ивона Димитрова Богданова, Люба Димитрова Василева, Боян Ангелов Караманов, Светослав Валентинов Борисов, Димчо Емилов Любенов, Асен Иванов Рангелов, Румен Йорданов Стоянов, Филип Ванчев Димитров, Драган Колев, Ангел Митрушев, Иванка Стоянкова Ангелова, Славчо Траянов Иванов, Иван Валериев Иванов, Едуард Добринов Симеонов, Запринка Кирилова Минкова, Юлиян Анков Зарев,  Витан Асенов Чочов, Николай Кирилов Иванов, Георги Боянов Живков

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-898/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“ в кв. 8, по плана на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната граница на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“, кв. 8 от плана по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 41112.502.532 от КККР на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител на проекта е „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-898/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“ в кв. 8, по плана на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната граница на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“, кв. 8 от плана по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 41112.502.532 от КККР на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ВАТЕРБИЛД“ ЕООД.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-897/13.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Владислав Сергиев Владимиров и Тома Ламбов Томов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XVII-5978, УПИ XVIII-5979 и УПИ XXIII-5978 в кв. 292 от плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил. И също така разрешава изработването на проект за изменение на подробин устройствен план- план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата  УПИ XVII-5978 и УПИ XXIII-5978 в кв. 292 от плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Владислав Сергиев Владимиров и Тома Ламбов Томов .

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №483 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г . протокол №22, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на проектен ПИ 04796.11.426, част от ПИ 04796.11.14, местност „Свиндаци“, по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“-за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление №УТ-21-874/12.05.2021 година от Румен Кръстев Стоянов.

  Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №484 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 24.06.2021 г . протокол №22, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване(ИПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за паркинг и техническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп): в обхвата на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност  „Кандило“ от КККР на гр. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

     Искането за разрешение е направено със заявление №УТ-19 -141/04.02.2019 година от „БАСИК“ ЕООД с управител Цветомира Йорданова Маноилова. 

     Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №485, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г. с протокол №22/24.06.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона с малка височина (Жм).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №494, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №22, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-895/22.06.2021 г. от Николай Антонов Йосифов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план

     На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията уведомявам всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват поземлени имоти с идентификатори ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183 по КККР на с. Лозно, община Кюстендил с обща площ 4348 кв. м, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в терен за жилищни нужди.

    Общественото обсъждане ще се проведе на 12.07.2021 г. от 10:00 часа в сградата на кметството в с. Лозно, общ. Кюстендил.

Проектите за изменение на ОУП и ПУП-ПЗ са предоставени на Община Кюстендил.

До Евгени Георгиев Атанасов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №35, вх. А, ет. 6, ап. 16

До Димитринка Радославова Янева  от гр. София, ул. „Академик Константин Пашев“ №4,

До Светослав Василев Стоилов от с. Шишковци, общ. Кюстендил, ул. „Никола Вапцаров“ №3,

 

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-692/08.06.2021 г. на кмета на Община Кюстендил се одобрява Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

Възложител на проекта Община Кюстендил. Заявление вх. №26-00-1073/ 2020 г.

В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

До Тодор Петров Иванов от с. Слокощица ул. Опълченска, № 10

      Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е в обхват на УПИ II-532, квартал 13. Целта на проекта е изменение на източната граница на УПИ II-532, квартал 13 по имотната граница на имот с идентификатор 67461.501.767 по КККР на с. Слокощица новопроектирания УПИ II-532 е с площ 768 кв. м.

      Възложител на проекта е Камелия Стефанова Атанасова. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ          

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.

ДО ЦВЕТАНКА РАДЕНКОВА ХРИСТОВА, АДРЕС: УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 17, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, АДРЕС: . „ЗАПАД“, БЛ. 70, ВХ.А, ЕТ. 7, АП. 26, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

ДО ОГНЯН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.7, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ    

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил..

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-797/25.06.2021 г. Кметът на община Кюстендил е одобрил проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно застрояване”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване (Жм). Проектът е с обхват на поземлен имот 04796.2.74 от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, местност Средобърдина

Възложител на проекта е Гергана Димитрова Павлова.

В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл.  215 от ЗУТ.

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-826/30.07.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имата от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител на проекта е Община Кюстендил.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

      

 Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: “Трасе на въздушна линия НН и водопровод за захранване на ПИ 56378.20.2 от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.     

     Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

     Възложител на проекта е Николай Димитров Димитров от с. Пиперков чифлик.          

     На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

     Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 52/22.06.2021 г.

     Обявлението е поставено на таблото и на сайта на Община Кюстендил на 23.06.2021 г.

До Валентина Илчова Яновска от гр. Кюстендил, ул. „Аверки”, №11а,

До Райна Димитрова Христова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода” бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 22,  

До Албена Жекова Попова от гр. София, ул. „Марин Дринов“ №33, ет. 6, ап. 26,

До Чавдар Жеков Попов от гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502,

До Ива Иванова Донева-Сиракова от гр. София, ж.к. „Западен парк“ №75, ет. 1, ап. 4,

До Рашка Стефанова Паргова от с. Лозно, ул. „Цанко Церковски“ №40,

До Божидара Божидарова Живкова от гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ (452-ра), №22, вх. В, ет. 3, ап. 2

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-573/19.05.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлен имот ПИ №41112.86.170, местност Караджа бунар по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

УЛ. ,,ЩАСТИЕ“ №18

С. КОПИЛОВЦИ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“

С. ЖАБЛЯНО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

/двамата заедно със Стефан Ангелов, съсобственици на ПИ 017104/

 

            Уведомявам Ви, че за строеж: ,,Православен храм ,,Благовещение на Пресвета Богородица““, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ 017104, землище на         с. Копиловци, община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-429/16.04.2021 г. на основание  чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, чл. 223, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за забрана ползването и експлоатацията на горепосочения строеж.

 

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд“ №1, етаж 1, стая №18.

 

            Възражения срещу  заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок, считано от 18.06./2021 г., чрез община Кюстендил до Административен съд Кюстендил.

 

            Настоящето съобщение е залепено на: НА ОГРАДАТА ЗА ПИ 017104…….....

……………………………………………………………..на 17.06.2021 г. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на § 4, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ .

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

УЛ. ,,ЩАСТИЕ“ №18

С. КОПИЛОВЦИ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“

С. ЖАБЛЯНО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

/двамата заедно със Стефан Ангелов, съсобственици на ПИ 017104/

 

            Уведомявам Ви, че за строеж: ,,Православен манастир ,,Благовещение““, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ 017104, землище на с. Копиловци, община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-430/16.04.2021 г. на основание  чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, чл. 223, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за забрана ползването и експлоатацията на горепосочения строеж.

 

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд“ №1, етаж 1, стая №18.

 

            Възражения срещу  заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок, считано от 18.06.2021 г., чрез община Кюстендил до Административен съд Кюстендил.

 

            Настоящето съобщение е залепено на: НА ОГРАДАТА ЗА ПИ 017104….…….....

………………………………………………………………на 17.06.2021 г. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на § 4, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ .

 

 

До:  Здравка Йорданова Григорова от гр. София, Иглеонора Василева Сербезка от гр. Кюстендил, Йоанна Петрова Сербезка от гр. Монтана, Стефка Василева Костадинова от гр. София, Милен Георгиев Костадинов от гр. София, Стефани Стоянова Костадинова от гр. София и Йоан Стоянов Костадинов от гр. София

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-562/18.05.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За безвредни производствени дейности“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.8.36,  местност Динката от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта за ПУП-ПЗ са Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването ѝ чрез община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №469 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 27.05.2021 г. Протокол №21. Разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за част от местност „Кандило“, землище гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на Община Кюстендил (от север – земеделска територия – част от местност „Кандило“, землище гр. Кюстендил, от юг – „Гюешево шосе“, от изток – строителни граници на град Кюстендил и от Запад – земеделска територия от землището с. Грамаждано, общ. Кюстендил.) при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява заданието за проектиране.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №470, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за малкоетажно жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-896/14.05.2021 г. от Николай Антонов Йосифов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №471, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.100.70 по КККР на махала Сиракова, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е определяне на конкретното предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм), в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-891/14.05.2021 г. от Върбан Благоев Тодоров.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Павел Борисов Спасов, Атон Ангелов Тренев и Венцислав Точев Владимиров собственици на поземлен имот № 29386.76.128 в местност Влахов дол, землище с. Горна Брестница, община Кюстендил.

           На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме Заповед № РД-00-514/12.05.2021 г., с която  Кметът на Община Кюстендил е одобрил оценка на предоставената за ползване земеделска земя на Виктор Владимиров Христов с площ от 114 кв. м. в местност Влахов дол, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, представляваща част от новообразуван поземлен имот с № 29386.76.128 целия с площ от 614 кв.м..

          Преписката  се намира в Община Кюстендил, ет.1, стая 19 и може да бъде разгледана от заинтересуваните лица.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №468, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г. с протокол №21/27.05.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на действащата нормативна уредба за част от местност Караджа бунар в землището на гр. Кюстендил и терена , разположен югозападно от ул. „Стара планина“ и ул. „Пиянец“ при граници в съотвестие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет - Кюстендил ОУПОК (Юг – южната граница на ПИ 41112.37.44 от КККР на гр. Кюстендил; Север – ул. „Стара планина“; Изток – ул. „Пиянец“ и Запад – ПИ 41112.37.7 (дере) и ПИ 41112.37.2 (общински път) по КККР на гр. Кюстендил при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава, че с Решение №411/31.03.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ , разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил. Одобреният проект е публикуван на сайта на Община Кюстендил в раздел „Устройство на територията – одобрени ПУП“.

Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 37/07.05.2021 год.

ЧЕЗ уведомяваме своите абонати, че във връзка с неотложна подмяна на мълниезащитно въже по мрежа високо напрежение, която е собственост на държавния „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО), се налага временно изключване на извод 110 kV. В резултат, за периода 04-17 юни, ще бъдат извършвани следните прекъсвания на електрозахранването в населени места от област Кюстендил:

На 04.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без електрозахранване ще останат с. Горна Козница и части от с. Коркина, общ. Бобов дол.

На 05 и 06.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат селата Горна Козница, Коркина и Новоселяне, общ. Бобов дол.

На 07.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат с. Бабинска река, общ. Бобов дол и с. Коняво, с. Цървеняно, общ. Кюстендил.

На 08, 10 и 11.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще остане с. Бабинска река, общ. Бобов дол.

На 07, 08, 10 и 11.06.2021 г. временни прекъсвания на захранването ще има от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в селата Мало село, Големо село, Мламолово, Долистово, Паничарево, Шатрово, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Локвата, Блато, общ. Бобов дол; Баланово, Палатово, Дяково, Пиперево, Блатино, бензиностанция ОМВ, Арматурен завод Пиперево, общ. Дупница; Циклово, общ. Бобошево; Мръводол, Пастух, общ. Невестино.

На 07, 08, 10 и 11.06.2021 г. от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. ще има временно прекъсване на напрежението селата Горна Козница, Коркина , Новоселяне, Бабини, Мала Фуча и Голема Фуча, общ. Бобов дол.

На 11.06.2021 г. временни прекъсвания на захранването ще има от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в селата Мало село, Големо село, Мламолово, Долистово, Паничарево, Шатрово, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Локвата,  Блато, общ. Бобов дол; с. Баланово, общ. Дупница; с. Циклово, общ. Бобошево; с. Мръводол, с. Пастух, общ. Невестино.

На 15.06.2021г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат селата Ябълково, Гърбино и  Полска Скакавица, общ. Кюстендил.

На 17.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще остане местност Николичевски Път и местност Дренов дол, гр. Кюстендил.

До „НЕКСТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ САЛЮШЪНС“ ЕАД, гр. София

До Богданка Иванова Милева от гр. София

До Петрана Тамякярска от с. Богослов, общ. Кюстендил

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-783/26.04.2021 г. Гергана Димитрова Павлова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за жилищно застрояване”, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване (Жм). Проектът е с обхват на поземлен имот 04796.2.74 от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, местност Средобърдина

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

ДО ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА; НИКОЛАЙ ВАСИЛИЕВ НИКОЛОВ; КИЧО ВАСИЛИЕВ НИКОЛОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.52, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ДО РАЛИЦА АНТОВА ВЕЛИНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.1.34, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ДО ХРИЗАНТЕМА СТОЯНОВА НИКОЛОВА; ЮЛИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА; РАДОСЛАВ РАНГЕЛОВ ВАСЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.16, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ДО ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА, СОБСТВЕНИК НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.8, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ДО КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ; ГАЛИНА КРАСИМИРОВА МАВРЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 38432.2.3, С. КОНЯВО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ДО КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА МАЛИНОВА, АДРЕС: Ж.К. „БУЗЛУДЖА“, БЛ. 96, ВХ.Б, ЕТ.8, АП. 46, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ обявява на заинтересуваните лица проект  на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58129.19.220 по КККР на с. Преколница, община Кюстендил.

Възложител на проекта е „АБ-ТЕРМ“ ООД .

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

До Василка Георгиева Дръвнишка от гр. Кюстендил, Митра Спасова Манова от гр. София и Светослав Костадинов Манов от гр. Кюстендил, наследници на Георги Йосифов Манов, бивш жител на с. Жиленци, общ. Кюстендил, собственик на поземлен имот 17680.12.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Грамаждано, общ. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-393/ 14.04.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на з-ще с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта са Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева.

В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 445, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г., Протокол № 20, Общинският съвет разрешава на „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план определяне на трасе и прилежащият сервитут за обект: „Вътрешна електрическа връзка на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401,  местност „Валог“ от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, преминаващо през общински полски път – ПИ 38432.24.254 по  КККР на землището на с. Коняво /публична собственост/.   

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-98/10.05.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за имоти с идентификатори 41112.86.127, 41112.86.128, 41112.86.130, 41112.86.131 и 41112.86.374 за местност Караджа бунар в землището на гр. Кюстендил, в изпълнение на Решение №401 от 14.12.2009 г. на Административен съд – Кюстендил, потвърдено с Решение №16905 от 20.12.2011 г. на Върховния административен съд.

           Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 43/21.05.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 444/29.04.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 112А, УПИ I- „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 382 и улица „Ракла“ от плана за регулация и застрояване на кв. „Запад“, гр. Кюстендил, съгласно представените и скици-предложение за ИПУП-ПРЗ .           С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ Е Община Кюстендил.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 450, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г., Протокол № 20, Общинският съвет разрешава на „Аратиден“ ЕООД да възложи за своя сметка изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г.от Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за подробен устройствен план-план за застрояване  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.102, 38432.21.31, 38432.22.439, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, като двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда  за съответния план, предвидени в закона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД.

      Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

     

     

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 446/29.04.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Олег Пламенов Расийски изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Олег Пламенов Расийски.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №448, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г. с протокол №20/29.04.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №447, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.04.2021 г. с протокол №20/29.04.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на терена на ПИ 38474.6.31 по КККР за землище на с. Копиловци, общ. Кюстендил – „За пътна и инженерна инфраструктура“. Изработеният ПУП да се съгласува с необходимите контролни органи и експлоатационни дружества и да се проведат процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка/трасе за проектиране.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-526  /12.05.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II - 532 и УПИ III -531 в кв. 13 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Целта на проекта е  привеждане на източната регулационна граница на УПИ II – 532 в кв. 13  към имотната граница на ПИ 67461.501.767 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ II – 532 в кв. 13  с площ 768 кв. м. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

       Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-724/16.04.2021 г. от Камелия Стефанова Атанасова.

       Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на подбор на персонал за

„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,

за специален педагог и педиатър:

 

        Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2021 г.

 

За обявената длъжност в Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните изисквания:

 

 1. Специален педагог – 1 щ. бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
 • Специалност – специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:

- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежава компютърна грамотност.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1)Проучване на целевата група, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;

2)Подготовка на план за дейността си;

3)Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете, съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за:

 • комуникативни и комуникационни умения,
 • самостоятелна работа в клас и в къщи,
 • самостоятелно учене,
 • работа в група,
 • решаване на проблеми,
 • критично и конструктивно мислене;

4) Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;

5)Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;

6)Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане, с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в „Център за услуги за ранно детско развитие”;

7)Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;

8)Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други:

 • за подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане, и стимулиране на личностното им развитие;
 • за провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми;
 • за консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности;
 • за формите за самоподготовка в къщи;

9)Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;

10)Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;

11)Посещение, заедно с децата и родителите на училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда;

12) Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;

13)Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на „Център за услуги за ранно детско развитие”;

14)Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

15)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

 1. Педиатър – 0,5 щ. бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
 • Специалност – педиатрия;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ще се счита за предимство:
 • добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
 • При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
 • Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
 • Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
 • Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
 • Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
 • Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
 • Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
 • Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Подбор по подадените документи;
 3. Събеседване.

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец; може да видите тук.

- Автобиография - по образец; може да видите тук.

- Копие на документ за завършено образование;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

 

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 17.05.2021 г. до 17:00 часа на 15.06.2021 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

 

Телефон за информация: 078/55-11-31

 

ВАЖНО:

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 17.06.2021 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническа инфраструктура (изграждане на ел. захранване и питеен водопровод) за ПИ 04796.2.74, извън границите на урбанизираната територия:

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на подземен ел.

кабел HH за захранване на ПИ 04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, започващо от ТП „Богослов 2“ в УПИ XIV – 278, кв. 33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на възложителя, през утвърденото със Заповед №02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на водопровод за

захранване на ПИ04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, започващо от съществуващо сградно водопроводно отклонение за УПИ XIV–278, кв. 33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на възложителя, през утвърденото със Заповед №02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

Обявлението е обнародвано в “ Държавен вестник“ брой 40, стр. 138 и 139 от 14.05.2021 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-525/ 12.05.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР), предвиждащ привеждане на североизточната, северозападната и югозападната регулационни линии на УПИ ХХХV-4339 в кв. 226 по плана за регулация на гр. Кюстендил към границите на  ПИ 41112.504.1257 по КККР на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Емилов Гъгнев, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протокол №РД-18-71(2)/14.04.2021 г. на комисията, назначена със Заповед №ДС-20-74/22.04.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с номера 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6 в землището на с. Вратца, общ. Кюстендил.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината, ет. 1, ст. №19.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 40/14.05.2021 година.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протокол №РД-18-70(2)/14.04.2021 г. на комисията, назначена със Заповед №РД-22-224/29.09.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с номера 16026.15.1103 и 16026.15.1104, в местност Полетински дол, в землището на с. Горановци, общ. Кюстендил.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината, ет. 1, ст. №19.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 40/14.05.2021 година.

ДО РУМЕН СИМЕОНОВ РАДИЕВ И РОСЕН СИМЕОНОВ РАДИЕВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.505.327, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-408/14.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на:

квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и  проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на:

новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил.

       Възложители на проекта са Ина Иванова Манова и Милен Стоянов Манов.

       Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

До Авксенти Димитров Манасиев от гр. Перник, р-н. „Възраждане“ , ул. „Перник“ №176, вх. А, ет. 10, ап. 37

            Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI – 169, УПИ VII – 88 и УПИ V- 170 в кв. 11 по плана за регулация на с. Гюешево, общ. Кюстендил за привеждане на източната и северната регулационни линии към имотните граници на ПИ №18455.501.169 по КККР на с. Гюешево с цел разделянето на УПИ VI – 169 и създаване на нови VI – 169 с площ 560 кв. м. и УПИ IX – 169 с площ 440 кв. м., кв. 11.

Възложител на проекта e Божидар Иванов Георгиев. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ , разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил.     

          Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

          Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

          На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

          Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 37/07.05.2021 год.

До Евгени Георгиев Атанасов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ №35, вх. А, ет. 6, ап. 16

До Димитринка Радославова Янева  от гр. София, ул. „Академик Константин Пашев“ №4,

До Светослав Василев Стоилов от с. Шишковци, общ. Кюстендил, ул. „Никола Вапцаров“ №3,

           Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

Възложител на проекта Община Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Във връзка с изготвена санитарна експертиза на състоянието на растителността в централната част на гр. Кюстендил, Община Кюстендил набира офертни предложения за извършване на основна резитба на дълготрайна декоративна дървесна растителност съгласно предварително изработена експертна оценка. Дърветата са с големи за вида корони, като състоянието им към момента позволява безопасно катерене и достъп по арбористки способ. Зоната около дърветата е силно ограничена и се налага връзване на всички товари. При някои от дърветата в близост преминават кабели под напрежение. Намират се в урбанизирана територия. Част от дърветата са в централна градска част.

Всички заинтересовани физически или юридически лица, желаещи да подадат офертни предложения следва да направят това до 17:00 часа на 14 май 2021 година  в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, партер ет. 1 или на официалният имейл на Общината –www.kustendil.bg

Заинтересованите физически или юридически лица следва да разполагат с експерт със съответната правоспособност, под чието наблюдение и препоръки да се извърши резитбата и екип от лицензирани специалисти за извършване на резитби на дълготрайна декоративна дървесна растителност /преминат курс или сертификат или удостоверение или др. подобни/.

Офертното предложение следва да е придружено от удостоверения за добро изпълнение на подобни услуги, доказателства за наличие на компетентност и да включва цена за премахване на мъртва дървесина и редуциране на короните на широколистни дървета – чинари, липи, кестени и други – 18 броя и срок за изпълнение.

До Венко Райчов Стойков от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Иванка Илчова Николова от гр. Кюстендил, ул. „Чапаев“ №10,

Валентина Илчова Яновска от гр. Кюстендил, ул. „Аверки“ №11а,

Емил Георгиев Чавдарски от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Костадин Иванов Чавдарски от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Венетка Здравчова Чавдарска от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Албена Жекова Попова от гр. София, ул. „Марин Дринов“ №33, ет. 6,

Чавдар Жеков Попов гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502

Кристина Кирилова Пороманска от с. Богослов, общ. Кюстендил,

Ива Иванова Донева гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502

Рашка Стефанова Паргова от с. Лозно, ул. „Цанко Церковски“ №40,

Жан Божидаров Белев от гр. София, ул. „Герлово“ №15, ет. 2, ап. 1,

Божидара Божидарова Живкова от гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ (452-ра) №22, ет. 3, ап. 2

 

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.86.170, местност Караджа бунар по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на част от имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство.

             Възложител на проекта е Ивайло Ивов Петков.   

            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

На основание Заповед № РД-00-384/12.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 41112.503.143 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-10141-23.10.2020 год. на Началник на СГКК - Кюстендил. Площ на имота 311.00 /триста и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 503143, квартал 292а, парцел ХІ, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.139, 41112.503.142, 41112.503.144, 41112.500.1776, съгласно скица № 15-1096092-23.11.2020 г., издадена от АГКК- София. Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Люле Бургас“ - начална тръжна цена 41500 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 27.04.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 05.05.2021г., при същите условия.

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 23.04.2021 год., включително и до 29.04.2021 год.  включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 23.04.2021 год., включително и до 29.04.2021 год.  включително – за повторния търг.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №409, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г. с протокол №19/31.03.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект за определяне на трасе на въздушна линия НН с мощност 15 kW и трасе за водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56378.20.2, местност Цръквенци от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, преминаващи през ПИ 56378.20.17 – полски път, извън границите на урбанизираната територия. При изработването на проекта за ПУП – ПП да бъде спазена действащата нормативна уредба.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Димитров Димитров, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 416/31.03.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Страшимир Генчев Данчев изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 18352.20.128, местност При къщи в землището на с. Гърляно, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- „За жилищно застрояване“, съобразен с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Страшимир Генчев Данчев.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №415, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-442/12.03.2021 г. от  Валери Георгиев Анастасов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №414, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2021 г., Протокол №19, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствено складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на поземлен имот 41112.502.606,  местност Решетка от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-418/09.03.2021 г. от  „КРАМИ - 98“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване  съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517