bg BG en EN ru RU

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (715)

ДО АНТОАНЕТА ДРАГАНОВА ГЕОРГИЕВА МАХ. „ГРЪНЧАРСКА“ №2 С. ЖИЛЕНЦИ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2031/26.10.2021 г.  възложителят Тодорка Стоянова Колева, управител на „ТЕДИ 14“ ЕООД,  е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът е в обхват на ПИ 29386.500.510 по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, махала Грънчарска, предвиждащ предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и ограничителни линии на застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина (Жм), съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

 

ДО

ЖИВКО ИВАНОВ ГОНЕВ

УЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №10

С. НОВИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване – стопанска постройка”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – 90 и  частично попадащ в УПИ VІІ – 92, кв. 4 по плана на                          с. Нови чифлик, община Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Васил Левски” № 10, с. Нови чифлик, община Кюстендил, с Писмо изх. №94-00-1982/17.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил, на  основание чл. 225 а,       ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 от Глава втора от Наредбата по чл. 225 а, ал. 3 от ЗУТ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, чл. 271, ал. 3 от АПК, е определена дата   07.12.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. за предприемане на действия по принудително изпълнение на Заповед №РД-00-656/19.06.2019 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконния строеж.

Със съдържанието на писмото може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО БОЙЧО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4490, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

    
   Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.
         Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.
         Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2022 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване – 01.12.2021 г.  проекто-картотека 2022 г.

До: Красимир Иванов Романов, Магдалена Петровски, Митко Богомилов Мицов, Николай Димитров Костадинов, Ромен Спасов Михалков може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1533/24.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Иван Кирилов Фърков, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ V – 529 и УПИ IV-527 в кв. 3 от  кадастралния и регулационен план на стопански двор на с. Граница, общ. Кюстендил с цел измени вътрешно регулационната граница между двата урегулирани имота, съгласно представената скица- предложение.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е Иван Кирилов Фърков.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

До Райка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ , № 26,        

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1344/19.10.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил, чрез образуване на нови УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 отредени за имоти с идентификатори 67461.501.242, 501.243, 501.244, 501.679 за УПИ IX, 67461.501.244 за УПИ XVI I 67461.501.246 за УПИ Х по КККР на с. Слокощица.

Възложители на проекта са Георги Здравков Стойнев, Кирил Йорданов Лешников и Николина Йорданова Велинова.

На основание Заповед № РД-00-1512/17.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Незастроен, урегулиран поземлен имот Х - 60, кв. 14 по ПУП (ПР) на с. Дворище, с площ 806.00 (осемстотин и шест) кв. метра, при граници и съседи: север: УПИ ХІ – 60, изток: улица с о.т. 43-44-45, юг: УПИ ІХ – 60 и от запад: УПИ V - 60, УПИ ІV – 60    - начална тръжна цена 7450 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на  30.11.2021 год. от  14,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год. включително – за повторния търг.

Страница 1 от 52

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни