ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (22)

ОЛИВЕРА РИСТОВСКА, АНТОНИО ТРАЯНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕНАД ПАВЛОВСКИ, ГОРАН АЛЕКСОВСКИ, СЛАГЯН ПАВЛОВСКИ, ЮГОСЛАВ ТРАЙКОВСКИ, САШО ПЕТРУШЕВСКИ, ОЛИВЕР ТРАЯНОВ, КРИСТИЯН НАСТОВСКИ, МОНИКА МЛАДЕНОВИЧ, ЗОРАН МИЛКОВСКИ, СТОЯН ГЬОРГИЕВСКИ, МАЯ СТОЙЧЕВСКА, МЕТОДИЯ ПЕТРЕСКИ и ЛИНА ТРАЯНОВА

Относно: заличаване на адресни регистрации

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с проведено административно производство по подадена молба с вх.Рег.№94-00-2016/10.05.2023г. е издадена Заповед №РД-00-730/23.05.2023г. на Кмета на Община Кюстендил за заличаване на  адресната Ви регистрация по постоянен адрес: гр.Кюстендил, ж.к.“Свети Мина“№7. С оглед предходното и на основание чл.140а, ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ОРЦЕ СПАСОВСКИ, НЕНАТ ГЕОРГИЕВСКИ, ДЕАН МИЛЕНКОВСКИ, ВЕНЦО ЦОНЕВ, ДЕЯНЧЕ ЯКИМОВСКИ, ДЕЯН НИКОЛОВСКИ, МАРТИН СТАНКОВСКИ, БЛАЖЕ МАДЖОВСКИ, МАРТИН СТЕФАНОВСКИ, МИЛАН ЯКИМОВСКИ, ПЕТАР ЯКИМОВСКИ И ЛУЦИЯ СТАНКОВСКА

с адм.адрес: гр.Кюстендил, ул.“Трайко Китанчев“ 2Д

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпила молба  с вх.Рег.№  94-00-2028/11.05.2023 г. от собственик на имот с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Трайко Китанчев“ № 2Д е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
          На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая № 28, дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

ДО  БОЯНКА БОЯНОВА СПАСОВА  ОТ ГР. СОФИЯ
ДО  ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ  ОТ ГР. ВАРНА
ДО  ЧУДОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ  ОТ ГР. ПЕРНИК
ДО  ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО  ИВАН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ  ОТ ГР. ПИРДОП
ДО  ЕМИЛ МЕТОДИЕВ ЙОСИФОВ  ОТ ГР. СОФИЯ
ДО  ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛЧИНОВ  ОТ ГР. СОФИЯ
 
 
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-470/ 24.03.2023 г. Елена Костадинова Петрова – гр. София е внесла за разглеждане и одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 67790.43.288 в местност Долно Грамаге от КККР на землище с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаичен парк, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ и до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Асен Борисов Тонев, наследник на Евтим Тонев Борунсуски,  собственик на имот с идентификатор 04796.12.81 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-518/ 31.03.2023 г. Владимир Миленков Трифкович. е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.12.81,  местност Банковица по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за рекреационни дейности, с с нормативи в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона от разновидност ваканционно селище (Ос
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1079, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г. с протокол №45/27.04.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна елек-тропроводна линия 20 kV, започващо от ТП „Горно Уйно“, разположен в ПИ 16995.41.3 и преминаващо през ПИ 16995.41.2 и ПИ 16995.41.171 по действащата КККР на земли-щето.   
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ЕРМ ЗАПАД“ АД гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕМИЛИЯ ГАНЧОВА СТАНОЙКОВА  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНИТА АЦКОВА ГЪЛЪБОВА  ОТ ГР. СОФИЯ

ДО ЗЛАТКА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОКЕВ  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЕЛИЦА БОЯНОВА ХРИСТОВА  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЛАРИСА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА  ОТ ГР. СОФИЯ

ДО ВИЛИЯН ЗДРАВКОВ КРУМОВ  ОТ ГР. СОФИЯ

ДО „УКРАСА 2000“ ЕООД  ГР. КЮСТЕНДИЛ

  На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общи-на Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД–00–437/24.03.2023 г., Кметът на общината одобрява проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ ХI–„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146 в кв. 294 по плана на ЦГЧ, гр. Кюстендил за:
 –Привеждане на вътрешната регулационна граница между УПИ ХI „За балнео-ложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146 в кв. 294 по плана на ЦГЧ  по имотна-та граница между ПИ 41112.503.813 и ПИ 41112.503.814 от КККРна гр. Кюстендил
  –Разделяне на УПИ ХI „За балнеоложки комплекс и СПА център“ в кв. 294 по плана на ЦГЧ, гр. Кюстендил на два: УПИ IХ – „За обществено обслужване“, кв. 294 от плана, отреден за ПИ 41112.503.813 от КККР на гр. Кюстендил и на УПИ ХI „За балнео-ложки комплекс, СПА център, комплексно обществено обслужване и подземни гаражи“ кв. 294 от плана, отреден за ПИ 41112.503.817 от КККР на гр. Кюстендил.
              –Регулационната граница между новообразуваните УПИ IХ – „За обществено обслужване“ и УПИ ХI „За балнеоложки комплекс, СПА център, комплексно обществе-но обслужване и подземни гаражи“ кв. 294 от плана, съвпада с имотната граница между ПИ 41112.503.813 и ПИ 41112.503.817 от КККР на гр. Кюстендил.
  Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов.
  Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюс-тендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1083, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г. с протокол №45/27.04.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на бъдеща фотоволтаична елек-троцентрала до 4.9 MWp – Скриняно в ПИ с идентификатор 66891.27.6, местност Герена от КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, преминаващо извън границите на урбанизи-раната територия. Трасето ще минава през землищата на с. Николичевци и гр. Кюстен-дил, което ще свърже бъдещата фотоволтаична централа с Електрическа подстанция „Кюстендил“ 110/20 Kv. Трасето започва от ПИ 52400.2.140 – мера и преминава през ПИ 52400.2.217-път, 52400.4.78-мера, 52400.14.43-път, 52400.17.11-път, 52400.3.16-път52400.15.19-път, 52400.31.19-път. Проектното трасе на подземния ел. провод продъл-жава в землището на гр. Кюстендил през ПИ 41112.12.50-път, 41112.12.53-нива, 41112.12.47-нива, 41112.12.29-път, 41112.12.15-път, 41112.12.26-път, 41112.12.25-път, 41112.13.88-нива, 41112.13.82-път, 41112.214.57-път, 41112.506.137-път, 41112.506.39-път, 41112.501.119-път, 41112.501.45-улица и ПИ 41112.501.23 – подстанция „Кюстен-дил“.   
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ 00Д гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1082, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №45, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметрите за застрояване както следва:
- максимално допустима площ за застрояване – 10% от общата площ на имотите, собственост на възложителя, в границите на едно землище
- максимална етажност – до два етажа
- плътност на застрояване – до 20%
- интензивност за застрояване /Кинт/ - до 0.4
в обхвата на поземлен имот 07048.38.276,  местност Песоко по КККР на землище-то на с. Буново общ. Кюстендил, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-353/28.02.2023 г. от Александър Красимиров Спасов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1081, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г., Протокол № 45 разрешава:
1. Изработването на проект за ЧИОУПОК, в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 20208.11.31, 20208.11.34, 20208.11.38, 20208.11.44, 20208.11.56, 38432.1.12, 38432.2.3, 38432.2.30, 38432.2.118, 38432.4.6, 38432.5.6, 38432.5.25, 38432.5.48, 38432.5.64, 38432.5.114, 38432.5.115, 38432.5.116, 38432.5.117, 38432.5.122, 38432.6.16, 38432.7.1, 38432.7.11, 38432.7.13, 38432.7.14, 38432.7.441, 38432.7.455, 38432.7.456, 38432.8.22, 38432.8.143, 38432.8.146, 38432.8.171, 38432.8.172, 38432.8.173, 38432.8.174, 38432.21.45, 38432.21.107, 38432.23.238, 38432.23.290, 38432.24.63, 38432.24.152, 38432.24.154, 38432.24.163, 38432.24.168, 38432.24.194, 38432.24.227, 38432.24.245, 38432.24.402 по КККР на землищата на с. Дворище и с. Коняво, общ. Кюстендил  
2. Изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 20208.11.31, 20208.11.34, 20208.11.38, 20208.11.44, 20208.11.56, 38432.1.12, 38432.2.3,  38432.2.30, 38432.2.118, 38432.4.6, 38432.5.6, 38432.5.25, 38432.5.48, 38432.5.64,  38432.5.114, 38432.5.115, 38432.5.116, 38432.5.117, 38432.5.122, 38432.6.16, 38432.7.1, 38432.7.11, 38432.7.13, 38432.7.14, 38432.7.441, 38432.7.455, 38432.7.456, 38432.8.22, 38432.8.143, 38432.8.146, 38432.8.171, 38432.8.172, 38432.8.173, 38432.8.174, 38432.21.45, 38432.21.107, 38432.23.238, 38432.23.290, 38432.24.63, 38432.24.152, 38432.24.154, 38432.24.163, 38432.24.168, 38432.24.194, 38432.24.227, 38432.24.245, 38432.24.402 по КККР на землищата на с. Дворище и с. Коняво, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на всеки един имот от „земеделска” във „урбанизирана”, с конкретно предназначение - за фотоволтаична електроцентрала. Предвижда се застрояване в съответствие с показателите по чл. 25 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), за територии от разновидност "предимно производствена зона". С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-578/12.04.2023 г. от „АРАТИ-ДЕН“ ЕООД с пълномощник Галина Стоянова Василева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1080, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №45, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 44183.97.6,  местност Лозище по КККР на землището на с. Лозно общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за /ПНУОВТУЗ/, отговарящи на устройствена зона – вилна зона /Ов/. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-447/22.03.2023 г. от Боряна Еми-лова Недялкова.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническата инфраструктура (изграждане на ел. захранване и питеен захранващ водопровод) за захранване на ПИ 29386.83.37, местност „Грамаге” от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил: „Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на въздушен ел. кабел HH, изцяло преминаващо през ПИ 29386.83.52 – селскостопански път, от КККР на с. Жиленци, като започне от съществуващ ел. стълб от мрежа НН и достига до имота на заявителя в нов стълб НН. Дължината на трасето е 25 м, със ширина на сервитута по 1.0 м. от двете страни“ и „Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на захранващ водопровод, изцяло преминаващо през ПИ 29386.83.52 – селскостопански път, от КККР на с. Жиленци, като започва от съществуващо сградно водопроводно отклонение за ПИ 29386.83.3 от КККР и достига до имота, собственост на заявителя. Дължината на трасето е 28 м., със ширина на сервитута по 1.0 м. от двете страни“.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 42, стр. 62 от 12.05.2023 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са  изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и кадастрален регистър към него за новообразувани имоти с идентификатори 29386.30.21, 29386.30.34, 29386.30.35, 29386.87.5 и 29386.87.6,  местност Лешовица – Валого, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №КД-03-54 от 04.04.2023 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-ДС-20-4 от 09.12.2021 г. на областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в “ Държавен вестник“ брой 42, стр. 62 от 12.05.2023 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1084, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №45, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.39.101,  местност Гола Велика по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-579/12.04.2023 г. от Светослав Людмилов Митов и Стефан Людмилов Митов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ТАСКОВ  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО АДЕЛИНА АТАНАСОВА ТАСКОВА  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ГОРЧЕВА  ОТ ГР. СОФИЯ

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ ГОРЧЕВ  ОТ ГР. ПЕРНИК

ДО БОЙКА СТОЙНЕВА БАРАКЛИЙСКА  ОТ ГР. БОБОВ ДОЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО СЛАВИ СТОЙНЕВ БАРАКЛИЙСКИ  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО НАДЯ САШКОВА ГЕОРГИЕВА  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВАСИЛ САШОВ ГЕОРГИЕВ  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ  

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-401/16.03.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата за ПИ 17751.32.26  , местност Дупката, по КККР на зем-лището на с. Граница, общ. Кюстендил, за промяна предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана за осъществяване инвестиционните намерения – изграждане на складова база с административна и и търговска част и паркинг при пока-затели за предимно производствена устройствена зона /Пп/ в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за ПНУОВТУЗ.   
Възложител на проекта е Росица Христова Стойнева.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния ко-декс в 14-дневен срок чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстен-дил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА  ОТ ГР. СОФИЯ
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-273/16.02.2023 г. „АРАТИДЕН“ ЕООД е внесла за разглеждане и одобряване проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор ПИ 38432.2.16, м. Ивов Камък по кадастралната карта на землище с. Коняво, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД–18–488 от 16.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ с устройствени показатели за „предимно производствена зона“.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ и до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 1047 от 30.03.2023 г. от общински съвет Кюстендил, одобрява проекта за ИПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 112А, УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и улица „Ракла“ от плана за регулация на гр. Кюстендил за:
- изменение на уличната регулация  на улица „Ракла” откъм кв. 382 и кв. 112А за привеждането и към границата по кадастралната карта на град Кюстендил за определяне на паркоместата към улицата и осигуряването на транспортен достъп за УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А от плана.
- изменение на действащият ПУП-ПЗ, одобрен с Решение № 61/26.03. 2004 г. на Общински съвет - Кюстендил и последно изменен със заповед № 210/25.02.2008 г. на Кмета на Община Кюстендил само по отношение на предвидената с плана обществено обслужваща сграда, намираща се югозападно и непосредствено до кръстовището на ул. „Ракла“ и ул. „ Проф. Ясен Василев“, при което се променя етажността  от пет на един етаж. Устройствените показатели по действащият план в обхвата на изменението (плътност на застрояване (П застр.)  -  максимум 30 %;  интензивност на застрояване (К инт.) -  максимум 2,0;  озеленена площ (П озел.) - минимум 40 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност) не се променят.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 1049 от 30.03.2023 г. от общински съвет Кюстендил, одобрява проекта за ПУП-ПП за трасе на подземна линия  за присъединяване на бъдеща фотоволтаична електроцентрала в проек-тен ПИ 02138.3.56, част от ПИ 02138.3.54, м. „Барата“ от кадастрална карта на с. Багренци, Община Кюстендил, предвиждащ изграждане на нов трафопост, разположен на границата на имота собственост на възложителя, като трасето на подземното ел. захранване преминава извън урбанизирана територия. Присъединяването към въздушен ел. провод 20 kV „Козница“, извод от подстанция „Пауталия“ ще се извърши към нов стълб нахо-дящ се в ПИ 56378.19.13, от КККР на с. Пиперков чифлик (нива, частна собственост „АГРО 77“ ЕООД), откъдето започва трасето на подземния ел. кабел и преминава през: ПИ 56378.19.10, от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 56378.19.45, от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил (пасище, общинска публична собственост), пресича ПИ 02138.3.53, от КККР на с. Багренци, общ. Кюстендил (За селскостопански, горски, ведомствен път) и достига до имота, собственост на заявителя, където ще бъде изграден нов трансформаторен пост.
Дължината на трасето е 193 м., а сервитута (определен съгласно Наредба № 16/9.06.2004 г. „За сервитутите на енергийните обекти“) е по 2 м. от двете страни на оста на кабела.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1048 от 30.03.2023 г. от Общински съвет – Кюстендил, одобрява проекта за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа до 1 MW в ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“ по КККР на с. Ръсово, общ. Кюс-тендил, като трасето на подземната електропроводна линия 20 kV започва от съществуващо ЖР с МТП от ВЕЛ 20 kV „Район“ ПС „Скакавица“, разположен в ПИ 22811.23.167-за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост и преми-нава през ПИ 22811.23.405-дере, публична общинска собственост, в землището на с. Долно село и продължава в землището на с. Ръсово през ПИ 63608.4.185-местен път, публична общинска собственост, ПИ 63608.11.131-нива, общинска частна собственост, 63608.11.128-нива собственост на „ЕВРОДИЗАЙН-2“ ЕООД и достига до нов КТП 0,4/20 kV в ПИ 63608.11.143-имота собственост на възложителите на проекта. Дължина-та на проектното трасе е 1991 м., а площта на засегнатите от сервитута (определен съгласно Наредба № 16/9.06.2004 г. „За сервитутите на енергийните обекти“ по 2 м. от оста на кабела) имоти е 7949 кв. м  
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Протокол на комисия чл.99б от Закона за гражданската регистрация може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Кръстев Стоянов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий”, №10      
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-425/22.03.2023 г. е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.4.168, местност Слога-ореха от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за автокъща и гаражи“.
Възложител на проекта е „КБ 9“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Иван Андонов Боев от гр. София, ж.к. „Света Троица” №173, вх. Г, ет. 3, ап. 28
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.217 местност Гола Велика-Страната по КККР на землище гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – „за вилно строителство“, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
Възложител на проекта е Бойко Руменов Боянов – гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Стоян Михайлов Христов от с. Лозно, общ. Кюстендил, местност Лозенски механи №16
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.100.9 по действащия план на новообразуваните имоти в с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ обособяване на устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина с означение – „Жм“, като  се определи начина, характера и показатели на застрояване.
Възложител на проекта е Беатрис Бисерова Ранчина, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт