BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (652)

ДО ИВО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ ОТ ГР. СОФИЯ,

собственик на поземлени имоти с идентификатори 04796.105.32 и 04796.105.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Богослов, общ. Кюстендил

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-1607/ 23.08.2021 г. Валери Георгиев Анастасов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

До Орлин Иванов Иванов от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон” №76, ет. 2, ап. 4

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1093 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил, на насл. на Петър Тодоров Иванчев се възстановява правото на собственост върху поземлен имот № 67790.88.5 – м. Скалата, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

До Божил Страшимиров Божилов от гр. София кв. Полигона бл.56 вх.1 ет.3 ап.9
                                                                      
         На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПРЗ на ПМС за изменение и до-пълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-00-1092 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил,  Наследниците. на Илия Божилов Божилов и Стра-шимир Божилов Божилов придобиват право на собственост върху следния новообра-зуван поземлен имот с идентификатор №41112.83.180 с площ от 50 кв. м в местността „Гола Велика“, землище на гр. Кюстендил  по плана на новообразуваните имоти, разда-дени по  пар. 4к, ал1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с обща площ от 505 кв. м. Част от имот с площ 455 кв. м. се ползва от наследниците им на основание нотариален акт №186 томVII де-ло3688/1997 г.
 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-1166/14.09.2021 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил, кв. „Изток“ в обхвата на УПИ VII–700 и УПИ X-778 в кв. 1б. Целта на проекта е изменение на регулационната линия между цитираните УПИ, като се предвижда и свързано застрояване между парцелите, съгласно представените задание и скица-предложение, при устройствени показатели за устройствена зона за ниско застрояване (Жм), при нормативи на чл. 19 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-642/08.01.2021 г. от Валери Руменов Савов.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО: Асен Албенов Траянов, Райчо Стоянов Христов, Гьлъбчо Крумов Гергинов, Димитринка Борисова Велинова,Асен Кирчов Ахчийски, Йордан Костадинов Кръстев, Трайче Митрев, Тони Любчов Христов, Николай Любчов Димитров, Перица Спасовски, Миле Георгиевски, Влатко Костадинов, Дарко Даниловски, "Ангелков" ООД  може да видите тук.

ДО СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 41112.503.56, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Милен Гочев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1130/01.09.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IX-„За фурна“ и УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., предвиждащ заличаване на УПИ IX-„За фурна“, кв. 34 и образуването на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ IX  и УПИ ХVI), отредени за жилищно строителство. Предвижда се новообразуваният УПИ IX-“За жилищно строителство“, кв. 34 от плана, да се отреди за имоти 67461.501.242, 501.243 и 501.679 от КККР, с площ 1696 м2. Предлага се изменение на част от западната регулационна линия на УПИ Х-„За детска градина“ по имотната граница на ПИ 67461.501.244 от КККР, при което новообразувания УПИ XVI-„За жилищно строителство“, кв. 34 се отреди за ПИ 501.244 с площ 1547 м2, а новообразувания  УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 е с площ 6045 м2. За новообразувания УПИ ХVI, кв. 34 се проектира задънена улица от о.т.80а до о.т. 80д с широчина 3,50 м.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Георги Здравков Стойнев.

График за уточняване, провеждане на анкета и полско-оперативните геодезически дейности  за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
             
Населено място Имот от кадастралната карта Гровеждане на анкета Геодезически дейности
Място за  анкета ДЕН дата час период
с. Коняво 38432.25.100 Кметство с. Коняво Вторник 14.09.2021г. 9:00 ÷ 11:00 от 01.09.2021г.
 до 15.09.2021г.
             
       
 
   
             
             
             
             
             
             

ДО

СТЕФАНО ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №62, ЕТ. 8, АП. 26                   

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил Ви съобщава, че със заявление вх. №УТ-21-1421/ 27.07.2021 г.  възложителите  Николай Емилов Гъгнев и като пълномощник на Жулиета Симеонова Сергиева е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXXV - 4339,  УПИ IX – 4339 и УПИ  X – 4338, кв. 226. Целта на  проекта е привеждане на североизточната и югозападната регулационни граници на УПИ XXXV - 4339 в съответствие с границите на ПИ 41112.504.1257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР до общинската администрация.

До Димитър Тодоров Виделов от гр. Благоевград, ул. „Явор”, №9, ет.2, ап.6

До Веска Манолова Симеонова от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,  

До Антон Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,

До Румен Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,         

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-958/22.07.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрено изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Страница 1 от 47

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни