BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (593)

До Валентина Илчова Яновска от гр. Кюстендил, ул. „Аверки”, №11а,

До Райна Димитрова Христова от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода” бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 22,  

До Албена Жекова Попова от гр. София, ул. „Марин Дринов“ №33, ет. 6, ап. 26,

До Чавдар Жеков Попов от гр. София, ж.к. „Студентски град“ №24, ет. 5, ап. 502,

До Ива Иванова Донева-Сиракова от гр. София, ж.к. „Западен парк“ №75, ет. 1, ап. 4,

До Рашка Стефанова Паргова от с. Лозно, ул. „Цанко Церковски“ №40,

До Божидара Божидарова Живкова от гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ (452-ра), №22, вх. В, ет. 3, ап. 2

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-573/19.05.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлен имот ПИ №41112.86.170, местност Караджа бунар по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

УЛ. ,,ЩАСТИЕ“ №18

С. КОПИЛОВЦИ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“

С. ЖАБЛЯНО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

/двамата заедно със Стефан Ангелов, съсобственици на ПИ 017104/

 

            Уведомявам Ви, че за строеж: ,,Православен храм ,,Благовещение на Пресвета Богородица““, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ 017104, землище на         с. Копиловци, община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-429/16.04.2021 г. на основание  чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, чл. 223, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за забрана ползването и експлоатацията на горепосочения строеж.

 

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд“ №1, етаж 1, стая №18.

 

            Възражения срещу  заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок, считано от 18.06./2021 г., чрез община Кюстендил до Административен съд Кюстендил.

 

            Настоящето съобщение е залепено на: НА ОГРАДАТА ЗА ПИ 017104…….....

……………………………………………………………..на 17.06.2021 г. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на § 4, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ .

ДО РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

УЛ. ,,ЩАСТИЕ“ №18

С. КОПИЛОВЦИ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“

С. ЖАБЛЯНО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

/двамата заедно със Стефан Ангелов, съсобственици на ПИ 017104/

 

            Уведомявам Ви, че за строеж: ,,Православен манастир ,,Благовещение““, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ 017104, землище на с. Копиловци, община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-430/16.04.2021 г. на основание  чл. 178, ал. 6 от ЗУТ, чл. 223, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за забрана ползването и експлоатацията на горепосочения строеж.

 

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд“ №1, етаж 1, стая №18.

 

            Възражения срещу  заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок, считано от 18.06.2021 г., чрез община Кюстендил до Административен съд Кюстендил.

 

            Настоящето съобщение е залепено на: НА ОГРАДАТА ЗА ПИ 017104….…….....

………………………………………………………………на 17.06.2021 г. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на § 4, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ .

 

 

До:  Здравка Йорданова Григорова от гр. София, Иглеонора Василева Сербезка от гр. Кюстендил, Йоанна Петрова Сербезка от гр. Монтана, Стефка Василева Костадинова от гр. София, Милен Георгиев Костадинов от гр. София, Стефани Стоянова Костадинова от гр. София и Йоан Стоянов Костадинов от гр. София

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-562/18.05.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За безвредни производствени дейности“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.8.36,  местност Динката от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта за ПУП-ПЗ са Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването ѝ чрез община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №469 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 27.05.2021 г. Протокол №21. Разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за част от местност „Кандило“, землище гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на Община Кюстендил (от север – земеделска територия – част от местност „Кандило“, землище гр. Кюстендил, от юг – „Гюешево шосе“, от изток – строителни граници на град Кюстендил и от Запад – земеделска територия от землището с. Грамаждано, общ. Кюстендил.) при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява заданието за проектиране.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №470, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за малкоетажно жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-896/14.05.2021 г. от Николай Антонов Йосифов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №471, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №21, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.100.70 по КККР на махала Сиракова, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е определяне на конкретното предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм), в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-891/14.05.2021 г. от Върбан Благоев Тодоров.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Павел Борисов Спасов, Атон Ангелов Тренев и Венцислав Точев Владимиров собственици на поземлен имот № 29386.76.128 в местност Влахов дол, землище с. Горна Брестница, община Кюстендил.

           На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме Заповед № РД-00-514/12.05.2021 г., с която  Кметът на Община Кюстендил е одобрил оценка на предоставената за ползване земеделска земя на Виктор Владимиров Христов с площ от 114 кв. м. в местност Влахов дол, землището на с. Жиленци, община Кюстендил, представляваща част от новообразуван поземлен имот с № 29386.76.128 целия с площ от 614 кв.м..

          Преписката  се намира в Община Кюстендил, ет.1, стая 19 и може да бъде разгледана от заинтересуваните лица.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №468, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.05.2021 г. с протокол №21/27.05.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на действащата нормативна уредба за част от местност Караджа бунар в землището на гр. Кюстендил и терена , разположен югозападно от ул. „Стара планина“ и ул. „Пиянец“ при граници в съотвестие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет - Кюстендил ОУПОК (Юг – южната граница на ПИ 41112.37.44 от КККР на гр. Кюстендил; Север – ул. „Стара планина“; Изток – ул. „Пиянец“ и Запад – ПИ 41112.37.7 (дере) и ПИ 41112.37.2 (общински път) по КККР на гр. Кюстендил при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До: Васил Стоянов Велинов, Тамара Йовановска, Маринко Несторовски, Кирил Светлозаров Барилски, Димитър Цветанов, Фиданка Христова, Емил Стоймиров Христов,  Илияна  Георгиева Николова, Михайло Илиевски, Миодраг Костовски, Борис Алексиев Панев, Елеонора Владимирова Карамфилова, Мартин Найдоски, Мария Петрович, Цветанка Венчова Василева, Галин Ангелов Георгиев, Любчо Тончев Васев може да видите тук.

Страница 1 от 43

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни