Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (494)

На основание Заповед № РД-00-47/13.01.2021г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 04796.4.141 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 1721.00 /хиляда седемстотин двадесет и един/ кв.метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Номер по предходен план: 000097, ведно с двете сгради находящи се в имота, както следва:

Сграда 04796.4.141.1, със застроена площ от 178.00 кв. метра; брой етажи: 2 (два); Предназначение: Сграда за образование.

Сграда 04796.4.141.2, със застроена площ от 68.00 кв. метра, брой етажи: 1 (един); Предназначение: Складова база, склад.

Адрес на поземления имот: с. Богослов, общ.Кюстендил, ПИ с идентификатор 04796.4.141- начална тръжна цена  79 950 лева, без ДДС.

  1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4563 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил с площ 9950.00 /девет хиляди деветстотин и петдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: квартал: 25б, парцел: ІV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.1776, 41112.503.4484, 41112.503.4485, 41112.503.274, 41112.503.4488, 41112.503.4487 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-1155709-11.12.2020г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Дондуков“ №53 с начална тръжна цена 429 700 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 28.01.2021г. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 04.02.2021г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.01.2021г. включително и до 02.02.2021г. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.01.2021 год., включително и до 02.02.2021 год. включително – за повторния търг.

ДО ИВАН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

УЛ. „РУЕН“ №9

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

С. СЛОКОЩИЦА

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

УЛ. „24-ТА“ №1

С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Двуетажна паянтова жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ - 261, кв. 14 по плана на с. Слокощица, с административен адрес: с. Слокощица,ул. ,,Георги Кръстев” №39, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-1418/18.12.2019 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

 Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЙОВЧЕВ

УЛ. ,,ХАРКОВСКА” №3, БЛОК 20, ВХОД ,,А“, АП. 6

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

РУМЕН КИРИЛОВ ГОГОВ

УЛ. „ОСОГОВСКА“ №23, ВХ. Б, ЕТ. 3

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Паянтова жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) IІI - 117, кв. 11 по плана на с. Раждавица, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-277/02.03.2020 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 334/29.12.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Румяна Захариева Келешева изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията (ОУПОК)на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г от Протокол № 13 на Общински съвет- Кюстендил в обхвата на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на поземлен имот 16141.102.217, по плана на новообразуваните имоти на местност Крънолица, землището на село Горна Брестница, община Кюстендил, предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съотвествие с чл. 29 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като при застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в територии от разновидност „вилна зона“.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на Частично изменение на ОУПОК и ПУП-ПЗ е Румяна Захариева Келешева. Заявление е с вх. № УТ-20-1758/15.12.2020 г.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №333, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2020 г. с протокол №16/29.12.2020 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 52400.29.32 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на четири поземлени имота с проектни идентификатори 52400.29.33 – застроен с проектна площ 17773.4 кв. м., 52400.29.35 – застроен с проектна площ 22153.1 кв. м., 52400.29.36 - застроен с проектна площ 1750.4 кв. м., 52400.29.34 - застроен с проектна площ 290834.9 кв. м. С проекта се определят линиите на застрояване и устройствените параметри на проектните имоти. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за смесена многофункционална устройствена зона (СМФ).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „Институт по земеделие“, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №332, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2020 г., Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за рекреационни дейности от разновидност курорт, означен като (Ок), чл. 28, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. Проектът е в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 52194.76.201 и ПИ 52194.76.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ново село, общ. Кюстендил, местност Изворо. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – глава III, раздел V за изключване от горския фонд.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1693/27.11.2020 г. от Кръстана Йосифова Петрова, управител на „Осогово Релакс“ ЕООД, със седалище и  адрес на управление с. Жабокрът, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Георги Кръстев Стоянов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“, № 10

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 67461.4.168, местност Слога-ореха по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“  – „за автокъща и гаражи“.

Възложители на проекта са Кирил Богомилов Нещамски и Теодора Георгиева Нещамска.   

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-24/ 07.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ПИ 240, който е част от УПИ I-238 „Комплексен обществен център“ в кв. 13 по плана на с. Стенско, община Кюстендил. Целта на проекта е изменение на границите на УПИ I- 238 „Комплексен обществен център“ и образуване на два нови УПИ III – 240 „За жилищно строителство“ и УПИ IV – 240 „За жилищно строителство“, кв. 13 по плана за регулация.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-908/15.07.2020 г.  и УТ-20-908/22.12.2020 г. от Румен Димитров Крумов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-13/06.01.2021 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на:

квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и Проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на:

новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители за изработване на ИПУП-ПР и ПУП-ПЗ са Милен Стоянов Манов и Ина Иванова Манова.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-316/17.12.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на село Гърляно, община Кюстендил, област Кюстендил.

      Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 1/05.01.2021 г.

      На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Страница 1 от 36

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни