Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ (544)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-353/02.04.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ III – 2680 и УПИ IV- 2681 в квартал 280, по регулационния план на ЦГЧ на гр. Кюстендил за привеждане на югоизточната регулационна граница между УПИ III – 2680 и УПИ IV- 2681 в квартал 280 от плана , по северната имотна граница между ПИ 41112.503.969 и ПИ 41112.503.966 от КККР на град Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуваният УПИ III-969, кв. 280 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители за изработването на проекта са Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-351/ 01.04.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За магазин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за устройствена зона ‚Жм“. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

  Искането за разрешение е направено със заявление вх. №93-00-60/26.01.2021 г. от Кмета на община Кюстендил.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-350/01.04.2021 год. на кмета на Община Кюстендил се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 274, ПИ 275 и УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ

- Изменение на източната граница на УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 и границите на ПИ 274, ПИ 275 с оглед проектиране на нови УПИ II-275 и УПИ III-274, 275 в кв. 32 .

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Любка Кирилова Миленска и Иванка Любомирова Лазова, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-339/31.03.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI-169, УПИ VII-88 и УПИ V-170 в кв. 11 по действащия регулационен план на с. Гюешево, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2515/13.11.1984 г., предвиждащ привеждане на източната и северната регулационни граници на УПИ VI-169 в кв. 11  към имотните граници на ПИ 18455.501.169 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ VI-169, кв. 11 и УПИ IX-169.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Божидар Иванов Георгиев, гр. Кюстендил.

ДО

СВЕТОСЛАВ КОСТАДИНОВ МАНОВ

КВ. „ЗАПАД,  БЛ. 45, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 14

ГР. КЮСТЕНДИЛ

наследник на Георги Йосифов Манов, собственик на поземлен имот с идентификатор  17680.12.76, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Почивало

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-205/ 08.02.2021 г. Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“ в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

ИРЕНА ИВАНОВА ПЕНЕВА

КВ. „ЗАПАД,  БЛ. 46, ЕТ. 8, АП. 31

ГР. КЮСТЕНДИЛ

наследник на Стоян Велинов Христов, собственик на поземлен имот с идентификатор  17680.12.75, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Почивало

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-205/ 08.02.2021 г. Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“ в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

ДО

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДРЪВНИШКА

КВ. „ЗАПАД,  БЛ. 77, ЕТ. 1, АП. 34

ГР. КЮСТЕНДИЛ

наследник на Георги Йосифов Манов, собственик на поземлен имот с идентификатор  17680.12.76, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Почивало

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-205/ 08.02.2021 г. Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“ в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 389, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 18, Общинският съвет разрешава на Петя Алексеева Георгиева да възложи за своя сметка изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г.от Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца”, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. И също така разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца”, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска” – за жилищно застрояване.

      Със Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е Петя Алексеева Георгиева.

            Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-289/16.03.2020 г. на  Кмета на община Кюстендил e разрешил на „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД  изработването на Комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ      :

  1. Проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432. 24.401, местност „Валог” от КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил. започващо от имота на възложителя ПИ 38432.24.400, преминаващо през ПИ 38432.24.253-общинска публична собственост, ПИ 38432.24.194-частна собственост, ПИ 38432.21.200-държавна публична собственост ПИ 38432.48.401-общинска частна собственост, ПИ 38432.48.402 и ПИ 38432.48.10-общинска публична собственост, ПИ 38432.47.172-държавна публична собственост и достигащо до точката на присъединяване - съществуващ трансформаторен пост „ДЗС-Коняво“, намиращ се в ПИ 38432.47.9 по КККР на с. Коняво, Община Кюстендил.
  2. Инвестиционен проект за строеж: „ Нова ЗРУ СрН 20 kV за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и кабелни линии СрН 20 kV за присъединяването към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност „Валог” от КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил“.

         Възложел на проекта е „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД.     

         Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

 

Страница 1 от 39

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни