ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

  • 06 Авг 2020

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

(Приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с Решение № 226/11.11.2016 г. по адм. д. №241/2016 г., в сила от 29.11.2016 г. на КАС;изм. и доп. с Решение № 1096/31.07.2019 г. на ОбС - Кюстендил)

 

  • 1. В чл. 6, ал. 4 текста се заменя с:

(4) (нов. с р. № 1096/31.07.2019 г. на ОбС - Кюстендил) Преместваемите обекти могат да бъдат самостоятелни или спомагателни. Спомагателните, разположени в допълнителната открита търговска площ по чл. 56, ал. 11 от ЗУТ /открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, маси за консумация, подиуми, щендери, слънцезащитни съоръжения и др. подобни/, се поставят въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на Община Кюстендил към съществуващи търговски обекти и категоризирани заведения за хранене, в близост до тях, за обслужване на дейността им, по начин по който не се възпрепятства дейността на други търговски обекти или достъпа до тях.

 

  • 2. В чл. 14, ал. 1 се добавя нова точка 5:
  1. Удостоверение за категоризация за обекти по чл. 6, ал. 2, т. 10.

 

  • 3. В чл. 14, ал. 5 изречение последно, текста се заменя със:

За маси за сервиране на открито към заведения за обществено хранене се издава разрешение за поставяне на основание одобрена схема за поставяне и валидна категоризация, без да се изисква одобряване на документация.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  • 1. Наредбата влиза в сила от …....2020 година.

 

МОТИВИ

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

(Приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на ОбС - Кюстендил, изм. с Решение № 226/11.11.2016 г. по адм. д. №241/2016 г., в сила от 29.11.2016 г. на КАС;изм. и доп. с Решение № 1096/31.07.2019 г. на ОбС - Кюстендил)

 

В хода на прилагане на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, се установяват непълноти и пропуски, които препятстват правилното прилагане на по-високо стоящия нормативен акт Закон за устройство на територията, а така също и на нормативната уредба, касаеща изискванията за заведенията за обществено хранене. Предложените промени в наредбата ще доведат до яснота и недвусмислие при прилагането ѝ.

За прилагането на Наредбата не са необходими финансови и други ресурси.

Предлаганият Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил е разработен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е в съответствие с Европейското законодателство, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМСМА) с него.

Заинтересованите лица имат право в 30  дневен срок да депозират в деловодството на Община Кюстендил предложения и становища по Проекта на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 678 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517