Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Обявление

за обществеността

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,        

Както общинска администрация обяви през  2017 година, Община Кюстендил  има  намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Площадка за временно съхранение на битови отпадъци“, с местоположение ПИ 61457.44.28, м. „Гладни рид“, землище на с. Радловци, община Кюстендил

 За инвестиционното намерение вече са уведомени всички заинтересовани страни чрез обява поставена на таблото в сградата на Общината, официалната страница на Община Кюстендил и на кметството в с. Радловци, общ. Кюстендил.

С настоящата обява повторно уведомяваме заинтересовани страни за инвестиционното намерение на Община Кюстендил.

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение Община Кюстендил възнамерява да обособи площадка в ПИ 61457.44.28, землище на с. Радловци, за временно съхранение на  генерираните на територията на общината смесени битови отпадъци. Отпадъкът ще се съхранява до въвеждане в експлоатация на инсталациите за сепариране и компостиране. На претоварната пощадка е предвидено изграждането на високоефективна сепарираща инсталация, която ще позволи по-пълното разделяне на отпадъка и оползотворяване на възможно най-висок процент от рециклируемите отпадъци. Освен това ще се отделят и отпадъци за RDF. Очакваме много малка част от отпадъка да остава за обезвреждане чрез депониране на регионално депо.

 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

  1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Предвижда се площадката да се обособи в ПИ 61457.44.28 по КККР на с. Радловци, в непосредствена близост до ПИ 61457.44.28, определен за претоварна станция. Това ще даде възможност, след въвеждане в експлоатация на инсталациите за сепариране и компостиране, временно съхраняваните отпадъци да се обработят на инсталациите, като рециклируемите и подлежащите на термично обезвреждане отпадъци се оползотворят във възможно най-висока степен.

 На площадката ще се извършва временно съхранение на отпадъците, събрани от системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване.

Очакваното количество общ битов отпадък за съхранение  възлиза на около 18 000 тона.

            Подходът до имота е обезпечен чрез черен път с дължина около 1 км ,който е отклонение вляво от пътя гр. Кюстендил – с. Радловци.

  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение е съобразено с предвижданията на Общия устройствен план на община Кюстендил.

  1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Предвижда се площадката да се обособи в ПИ 61457.44.28 по КККР на с. Радловци, община Кюстендил. Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа и/или обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. В близост няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не се налага промяна на съществуващата инфраструктура или изграждане на нова такава.

  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не е необходимо извършване на водовземане от подземни и повърхностни води при реализиране на инвестиционното намерение. Не е необходимо изграждането на нови водовземни съоръжения.

  1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква влошаване на цялостното състояние на компонентите на околната среда, замърсяване и/или запрашаване на въздуха. Възможно е частично запрашаване на въздуха по време на изсипване на отпадъците, но въздействието ще бъде краткотрайно.

  1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват.

  1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очакват.

  1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очакват.

  1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни