Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК

До Елена Крумова Стоичкова от гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №44, собственик на поземлен имот 41112.10.143 по КККР на гр. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме на всички заинтересувани лица, че със заповед №РД-00-617/12.06.2020 г. Кметът на община Кюстендил одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 41112.10.107 от КККР на землището на гр. Кюстендил, местност Могилата. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“  - за жилищно застрояване, при условията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на устройствена зона за жилищно застрояване с малка височина (Жм).

Проектът може да бъде разгледан от заинтересуваните лица в стая №19, етаж 1-вина Община Кюстендил.

В 14-дневен срок от получаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни