Печат на тази страница

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 16, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица Решението на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ от протокол от 17.06.2020 г. с което е одобрен доклада на лицензираните оценители и са приети определените пазарни стойности на ПИ 41112.41.6, ПИ 41112.41.7, ПИ 41112.41.14, ПИ 41112.41.15, ПИ 41112.41.16, ПИ 41112.41.17, ПИ  41112. 41.18, ПИ 41112.41.19, ПИ 41112.41.71, ПИ 41112.41.72, ПИ 41112.41.73, ПИ 41112.41.74, ПИ 41112.41.75 и ПИ 41112.41.76 от КККР на град Кюстендил преди и след урегулирането им по частична преработка на предварителния проект за  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на местн. "Хисарлъка", община Кюстендил (кв. 204 и кв. 212).

Доклада на лицензираните оценители и протоколното решение по протокола от 17.06.2020 г. на  комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ може да бъдат разгледани в сградата на администрацията на Община Кюстендил, ет. 1, стая 20.

Решението може да се обжалва в производството по обжалване на акта за одобряване на подробния устройствен план.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 57/26.06.2020 год.