Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Обявление

На основание Заповед № РД-00-647/22.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 

  1. Незастроен, урегулиран поземлен имот IV - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, целия с площ 916.00 /деветстотин и шестнадесет/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1-2; от изток:УПИ I- 84; от юг: край на регулация; от запад: УПИ V - общ., съгласно скица № 42/04.02.2020 г., издадена от Община Кюстендил - начална тръжна цена 9550 лева,  без ДДС.
  2. Незастроен, урегулиран поземлен имот V - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 904.00 /деветстотин и четири/ кв. метра при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ IV - общ.; от юг: край на регулация; от запад: УПИ VI - общ., съгласно скица № 43/04.02.2020 г., издадена от Община Кюстендил - начална тръжна цена 9700 лева, без ДДС.
  3. Незастроен, урегулиран поземлен имот VI - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 862.00 /осемстотин шестдесет и два/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ V - общ.; от юг: край на регулация; от запад: край на регулация, съгласно скица № 44/04.02.2020 г., издадена от Община Кюстендил - начална тръжна цена 9000 лева, без ДДС.
  4. 4. Поземлен имот с идентификатор 67461.1.77 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 866.00 /осемстотин шестдесет и шест /кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Категория на земята при неполивни условия: 0. Стар идентификатор: няма, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 67461.1.78; 67461.24.53; 67461.24.65; 67461.24.64; 67461.24.50; 67461.24.51; 67461.1.79; 67461.1.572, съгласно скица № (15-592406-02.07.2019 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил- начална тръжна цена 12800 лева, без ДДС.
  5. 5. Поземлен имот с идентификатор 67461.1.78 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 310.00 /триста и десет / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Категория на земята при неполивни условия: 0. Стар идентификатор: няма, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 67461.501.725; 67461.24.53; 67461.1.77; 67461.1.572; 67461.1.38, съгласно скица № 15-                                                                                      592413-02.07.2019 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил- начална тръжна цена 4450 лева,  без ДДС.

       Търга ще се проведе  на    07.07.2020 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 14.07.2020 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 03.07.2020 год., включително и до 10.07.2020 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 03.07.2020 год.,  включително и до 10.07.2020 год. включително – за повторния търг.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни