Печат на тази страница

Съобщение №26-00-1344/05.02.2020 г.

ДО СТОЯН  ДАМЯНОВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Едноетажна сграда”, находящ се в ПИ с идентификатор 16141.101.15 по кадастралната карта на с. Горна Брестница, община Кюстендил, местност ,,Влахов дол“,, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-112/28.01.2020 г., на основание чл. 223, ал. 1, т. 8, чл. 225 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

 Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №18, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.        

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на    § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.