Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Обявление

На основание чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), §4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заповед №ДС-20-23/06.02.2019 г. на областния управител на област Кюстендил е одобрен план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори №8.24 и №8.25, попадащи в имот №04323.8.11 от кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Блатец, община Кюстендил, област Кюстендил, одобрена със Заповед №РД-18-504/20.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на плана е Димитър Кирилов Ковчегарски от гр. Кюстендил

Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16 от 22.02.2019 г.

Заповедта може да се обжалва чрез областния управител на област Кюстендил пред Районен съд-Кюстендил в 14-дневен срок от обнародването ѝ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни