ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

ДО
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ТАСКОВ, ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ГОРЧЕВА,
РУМЕН ДИМИТРОВ ГОРЧЕВ  И НАДЯ САШКОВА ГЕОРГИЕВА Н–ЦИ НА ЙОРДАН ТАСКОВ ТАНЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПИ 17751.32.25 С. ГРАНИЦА
ДО
ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
НАСЛЕДНИК НА МИЛКА НИКОЛОВА СЪРБОВА, СОБСТВЕНИК НА ПИ 17751.32.28 С. ГРАНИЦА

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-65/ 13.01.2023 г. Росица Христова Стойнева е внесла за разглеждане и одобряване проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор ПИ 17751.32.26, м. Дупката по кадастралната карта на землище с. Гра-ница, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД–18–488 от 16.02.2018 г. на изпъл-нителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана – за складова база с администра-тивна и търговска част“.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 21 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ и до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт