ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщения по чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

До
Н-ци на Славка Яким Мицови
Доброслава Веселинова Езерска – Иванова от гр. София

До
Н-ци на Стоян Манев Шаински
Кирил Стоянов Шаински от гр. Кюстендил
Димчо Стоянов Манов от гр. Кюстендил

До
Н-ци на Костадин Георгиев Шопов
Любка Петрова Шопова от гр. София
Георги Петров Шопов от гр. Кюстендил

До
Н-ци на Айше Джеферова Мустафова
Асен Юриев Асеновот гр. Кюстендил
Урал Юриев Асенов от гр. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-82 /13.01.2023 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.18.272,  местност Оризарско гумно от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ - за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  
Възложител на проекта е „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД, гр. София.
В 14-дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт