ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

О НЕДЕЛИНА ТОНЕВА АНЕВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 29386.13.82, 29386.13.18 И 29386.13.21
ДО ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.23
ДО АНЕТА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА,  СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.26

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-130/24.01.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот 29386.13.65 по КККР на местност Уврат,  землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за жилищно застрояване“, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложител на проекта е Емил Любомиров Трънкаров
В 14-дневен срок от съобщението заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт