ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №976, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Об-щия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет-Кюстендил и Проект за подро-бен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 18455.48.197, местност Тесларица по КККР на землище с. Гюешево, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ – за „Предимно производствена зона“, с параметри в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за пре-димно производствена зона (ПП).
Възложител на проекта е „СОЛАР ВАЛЕЙ“ ООД чрез управител Петър Живков Пешев– гр. София.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт