ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №979, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17751.1.94, местност Кръста по КККР на землище с. Граница, общ. Кюстендил, предвиждащ промя-на на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за „Предимно производствена зона“, с параметри в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).
Възложител на проекта е Станислав Велинов Натовски чрез пълномощник Ге-орги Василев Арнаудов– гр. Кюстендил.
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт