ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-129/ 24.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-1549, УПИ VI-1549 и УПИ IV-1548 в кв. 414 по действащия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил. С проектът се привеждат регулационните линии между на УПИ V-1549 и УПИ IV-1548 и между УПИ V-1549 и УПИ VI-1549 в кв. 414 по имотните граници на ПИ 41112.503.4469 от КККР на гр. Кюстендил.

           Възложител на проекта е Силвия Симеонова Георгиева, гр. Кюстендил.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517