ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

         Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед РД-00-113/18.01.2023 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект ИПУП – ПЗ в следния териториален обхват:

            УПИ I–„За комплексно жилищно строителство и подземни гаражи“, кв. 173 по регулационния и застроителен план на ЦГЧ на гр. Кюстендил за свързано застрояване на страничната имотна граница с покриване на калканната стена на съществуващата многофамилна триетажна жилищна сграда с идентификатор 41112.503.1218.1, съгласно действащия застроителен план на ЦГЧ. Устройствените показатели и характеристики за застрояване са съобразени с изискванията на чл. 38 от наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона /Ц/.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Николов Янчев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517