ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-103/ 17.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-„За обществено обслужва-щи дейности“, УПИ II-„За производствено складови дейности“, УПИ V-„За производст-вено складови дейности“ и УПИ VI-„За производствено складови дейности“ в кв. 381A по планa на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №353/20.04.2001 г. С предложението се предвижда премахване на част от улица между УПИ V и УПИ VI в. кв. 381А (част от ПИ 41112.502.577 от КККР на гр. Кюстендил) и обединяване на четирите урегулирани имо-та, собственост на възложителя. Новообразуваният УПИ I в кв. 381А е с отреждане -„За производствено складови дейности“.
Възложител на проекта е „КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Кюс-тендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517