ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №956, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2022 г., Протокол №41, Общинският съвет разрешава изработването на:
1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 63.608.12.92, местност Тръшевица, по КККР на зем-лището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, за включването на териториите в ОУП с допусти-ма смяна на предназначението.
2. Проект за ПУП–ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.12.92, местност Тръшевица, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на територията на имота  от „земеделска“ в „урбанизирана“ – за изграждане на фотоволтаична  централа, с нормативи в съответствие чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи  на предимно  производствена устройствена зона /Пп/.
 С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
 Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2098/10.10.2022 г. от „ЕВРОДИ-ЗАЙН 2“ ЕООД.
 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517