ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед РД-00-81/13.01.2023 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект ИПУП – ПР в обх-вата на улица с о. т. 11–о. т. 28 /ул. Румена Войвода/, УПИ XII–101, УПИ XIII–261, УПИ VI–Общ. Н.С., ГК на ОбНС и УПИ VIII–103 в кв. 2, по плана на с. Гюешево, общ. Кюстендил за привеждане на регулационни граници  на УПИ XII–101 в кв. 2 по пла-на, в съответствие с границите на ПИ 18455.501.101 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил.  
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Антони Кирилов Иванов.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517