ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщения по чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

 До Николай Стоянов Любиков от гр. Кюстендил, ул. „Македония”, № 24, вх. Е, ет. 2, ап. 100

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-1554/16.11.2022 г., Кметът на община Кюстендил, одобрява проекта за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ 67790.42.128, местност Станчовица, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККР.   Целта на проекта е за промяна предназначението на територията на имота от „За земеделски нужди“ в „За неземеделски нужди – Фотоволтаичен парк“ при показатели за предимно производствена зона /Пп/ в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД.
В 14–дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517