ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

До: Милен Руменов Гочев, собственик на ПИ 41112.503.555, Светла Петрова Шопска, собственик на ПИ 41112.503.567. Красимир Георгиев Алексиев, Елисавета Радева Алексиева, Миглена Емилова Миленкова, Таня Христова Миразчийска и Кирил Вергилов Миланов собственици на имот 41112.503.568.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1671/05.12.2022 г. , Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III–1571, кв.342 по плана на гр. Кюстендил–ПИ 41112.503.556 от КККР на гр. Кюстендил за промяна характера и показателите на застрояване от ниско жилищно застрояване /Жм/ в смесена многофункционална устройствена зона /Смф/.          
Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД.
В 14-дневен срок от съобщението заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517