ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Люсиен Илиев Илиев от гр. Кюстендил, местност Хисарлъка, № 22
До Маргарита Петрова Найденска, Юлияна Янева Найденска и Кирил Янев Найденски от гр. Кюстендил, местност Хисарлъка, № 20        
         
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на ПИ 41112.86.127, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди – за вилно строителство. Проектът е съобразен с  устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Възложител на проекта е Стефан Константинов Константинов.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №21.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517