ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

До: Виктор Емилов Стоименов и  Младен Емилов Стоименов от гр. София, наследници на Иван Стоянов Сахатчийски, бивш жител на гр. Кюстендил, собственик на ПИ 41112.10.103

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1701/08.12.2022 г. , Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 41112.10.114,  местност Банска река от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство“, съобразен с изискванията на  чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложител на проекта е Симеон Кирилов Алексов.
В 14-дневен срок от съобщението заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517