ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1806/ 22.12.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ X-„за жилищно строителство“, кв. 12 по плана за регулация на кв. „Изток“, гр. Кюстендил, идентичен с ПИ с идентификатор 41112.502.713 по КККР. Целта на проекта е обособяване на прилежащ терен на сграда с идентификатор 41112.502.713.2 по КККР, собственост на заявителя и образуване на нови УПИ - УПИ X-„за жилищно строителство и УПИ XV-„за жилищно строителство“, кв. 12 и определяне на линии за застрояване на новообразуваните УПИ при устройствени показатели за устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-1444/15.04.2022 г. от Румен Любенов Йосифов от гр. Кюстендил.
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517