ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1814/ 23.12.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XXX-7272, кв. 43 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешнорегулационните граници на УПИ XXX-7272, кв. 53 към имотните граници на ПИ 41112.500.225 по КК на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-2217/01.12.2022 г. от Даниела Йорданова Цонева-Младенова от гр. Кюстендил.
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517