ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АПК

До Божидар Кирилов Нещамски от гр. Кюстендил, ул.. „Христо Лекарски”, № 5, ет.3, ап. 8   

 Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед РД-00-1468/31.10.2022 г., Кметът на община Кюстендил, одобрява проекта за ИПУП – ПР в обхвата на УПИ IX – 213,214 и УПИ I – 12 в квартал 22 по плана на с. Граница, общ. Кюстендил.         
             Целта на проекта за ИПУП–ПР е за изменение на вътрешно регулационната граница между УПИ IX–213, 214 и УПИ I–12 в кв. 22 от плана на с. Граница по имотната граница на ПИ № 214 от кадастралния план на с. Граница.
 Възложител на проекта е Яни Кирилов Георгиев.
 В 14–дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517