ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщения на основание ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

ДО АСЕН СПАСОВ АСЕНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.13.17

ДО ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.23

ДО АНЕТА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА,  СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.26

ДО ЕМИЛ ВАСИЛЕВ РУБЛЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.25

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-2139/ 18.11.2022 г. Емил Любомиров Трънкаров е внесъл за разглеждане и одобряване проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот 29386.13.65 по КККР на местност Уврат,  землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за жилищно застрояване“, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът ес намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517