ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АПК

До: Наследниците на Ангел Иванов Лапев, бивш жител на с. Коняво, общ. Кюстендил, собственици на поземлен имот (ПИ) 38432.18.31 по КККР на с. Коняво
Анна Михайлова Сотирова, Бисер Василев Вълчев, Бойка Любенова Димитрова, Веселин Иванов Славчев, Венелин Методиев Томанов, Василка Георгиева Шопова, Васил Великов Вълчев, Дончо Василев Вълчев, Евелина Георгиева Портарска-Александрова, Елена Илиева Димитрова, Красимира Христова Мачикова, Лилия Кирилова Иванова, Никоела Петрова Панова – Цветкова, Петър Владимиров Тасков, Слави Иванов Славчев, Станислав Спасов Стоименов, Христина Иванова Бойкова, Цецо Василев Лукарски, Цветанка Стоянова Нейкова, Цветанка Кирилова Цветкова
До: Наследниците на Живка Йорданова Димитрова, собственици на ПИ 38432.18.28 - Ирена Качева Димитрова и Данчо Качев Димитров

На основание чл. 129,  ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1587/ 21.11.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотофолтаична електроцентрала, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Мартин Димитров Евтимов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517