ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №925, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за частично изменение Общия устройствен план за територията за Община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет–Кюстендил, проект за подро-бен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 67790.12.225, местност „Средно Грамаге“ по КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, при спазване на дадените предписания, както и проект за подробен устройс-твен план–парцеларен план /ПУП–ПП/ за присъединяването на ФЕЦ към електроразпре-делителната мрежа, с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм). С ре-шението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2022/02.11.2022 г. от „СИНИРИ ПРО“ФООД.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517