ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, по реда на чл. 124б, ал. 2 от Зако-на за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1766/16.12.2022 г., Кметът на общината разрешава да се изработи про-ект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обх-ват на УПИ VII – 83 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Целта на проекта е отреждане на УПИ XV за поземлен имот с планос-нимачен номер 417, като регулационните линии съвпадат с имотните граници.    
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-2191/28.11.2022 г. от Димитър Веселинов Димитров.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517