ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-ДС-15/29.11.2022 г. на областния управител на област Кюстендил, с която е одобрен план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти в масив 72, местност Дренов дол, землище на гр. Кюстендил, в изпълнение на Решение №260000/04.01.2021 г., постановено по административно дело №2260 по описа на Районен съд гр. Кюстендил за 2019 г.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 100, стр. 84 от 16.12.2022 г.                                 
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517