ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

До Наталия Викторовна Пенчева от гр. София, бул. „Президент Линкълн”, № 107, вх. А, ет. 6, ап. 24
Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1420/17.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за  подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67790.23.133, част от ПИ 67790.23.95, местност „Чардак“ от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил. За промяна предназначението на територията на имота от „земеделска „ във „неземеделска“ – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствената зона - вилна зона (ОВ)
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административно - процесуалния кодекс в 14 – дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517