ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №924, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да възложи за своя сметка изра-ботването на проект за ПУП-ПП за обект: „Изграждане на оптично отклонение на „А1 България ЕАД“ до Базова станция PER0010 Клапаровци, находяща се в ПИ 78611.3.96 по КККР на с. Цървеняно, община Кюстендил, като началото на трасето на подземната тръбна мрежа е в нова кабелна шахта 1, находяща се в ПИ 78611.3.690 от КККР на с. Цървеняно (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собстве-ност), която се насажда върху съществуващо оптично трасе на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, като кабела се муфира. Трасето продължава през същия поземлен имот, като достига нова кабелна шахта 2 в ПИ 78611.3.601 от КККР на с. Цървеняно (територия на транспорта – държавна частна собственост). Трасето продължава в същия имот до достигане на нова кабелна шахта 8, като от нея продължава през ПИ 78611.3.690 (за селскостопански, горс-ки, ведомствен път – общинска публична собственост) и достига до нова кабелна шахта 9 и Базова станция PER0010 Клапаровци, находяща се в ПИ 78611.3.96, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-1959/25.10.2022 г. от „А1 БЪЛ-ГАРИЯ“ ЕАД.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517