ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

До наследниците на Йордан Митев Радков,  наследниците на Андон Митев Радков, Димитър, Маца, Станойка, Георги и Иван Василеви Димитрови и Анна Георгиева Йовева от с. Горановци,  общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1635/ 30.11.2022 г., Кметът на община Кюстендил одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ – 243, 244 в кв. 9 по плана на с. Горановци. Целта на проекта е отреждане на цитирания УПИ за „обществено обслужване и производство“. Със заповедта е одобрен и проект за ПУП-ПЗ за определяне на ограничителни линии за застрояване за предимно производствена зона (Пп).
Възложители на проекта са Иван Асенов Асенов, Николай Иванов Карадачки, Потребителна кооперация „Труд“ и Община Кюстендил.
В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517